14.05.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa
GOW-8/gem-302./2014

Katowice, dnia 2.06.2014 r 

INFORMACJA Nr 8/2014 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego będącego następstwem wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 14 maja 2014 r. około godziny 1230, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, któremu uległ sztygar oddziałowy oddziału modernizacji i remontów firmy Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Wypadek zaistniał na powierzchni, w rejonie szybów „Foch”, w odległości około 110 m od budynku rozdzielni głównej 6 kV RG-2. W tym miejscu pracownicy firmy Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej naprawiali jeden z kabli 6 kV, z dwukablowej wiązki ułożonej w kanale kablowym.

Ruch Knurów zasilany jest z dwóch stacji elektroenergetyczny 110/6 kV „Paweł” i „Górnicza”, poprzez dwusystemowe rozdzielnie 6 kV RG-2 i RGW. Z rozdzielni RGW zasilane są odbiory zlokalizowane w rejonie szybów głównych, a z rozdzielni RG-2 odbiory zlokalizowane w rejonie szybów „Foch”. Pomiędzy rozdzielniami, w kanale kablowym o głębokości 0,7 m, ułożone są trzy dwukablowe wiązki kabli 6 kV typu AKFt + YAKYy 3 x 240 mm2.

W dniu 13.05.2014 r. system I rozdzielni RG-2 zasilany był ze stacji „Górnicza” kablem podłączonym do pola nr 1, a system II kablem podłączonym do pola nr 39. Sekcja A systemu I rozdzielni RGW zasilana była ze stacji „Paweł” kablem podłączonym do pola nr 4, a sekcja B tego systemu kablem podłączonym do pola nr 38. System II rozdzielni RGW zasilany był z systemu II rozdzielni RG-2 trzema dwukablowymi wiązkami, prowadzonymi w jednym kanale kablowym, relacji:

 • pole nr 2 rozdzielni RG-2 – pole nr 1 rozdzielni RGW (kable nr 1 i 2), 
 • pole nr 3 rozdzielni RG-2 – pole nr 3 rozdzielni RGW (kable nr 3 i 4), 
 • pole nr 4 rozdzielni RG-2 – pole nr 39 rozdzielni RGW (kable nr 5 i 6).

Około godziny 1520, w wyniku zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego, nastąpiło awaryjne wyłączenie pola rozdzielczego nr 3 w rozdzielni 6 kV RG-2. W celu ustalenia przyczyny zadziałania zabezpieczenia wezwano pogotowie awaryjne firmy Rudpol-OPA Sp. z o.o. Przeprowadzone badania i pomiary wykazały uszkodzenie kabla nr 3 w kanale kablowym, w odległości około 110 m od budynku rozdzielni 6 kV RG-2. Z uwagi na brak możliwości zdjęcia płyt zakrywających kanał kablowy prace związane z naprawą uszkodzonej linii kablowej przełożono na dzień następny. Po obustronnym odłączeniu i uziemieniu kabla nr 3. Pole rozdzielcze nr 3 w rozdzielni RG-2, zostało załączone sprawnym kablem nr 4.

W dniu 14.05.2014 r. na zmianie „A” pracownicy firmy wznowili prace, na podstawie pisemnego polecenia, wydanego przez osobę dozoru ruchu elektrycznego zakładu górniczego. Prace, pod nadzorem nadzorującego, rozpoczął dwuosobowy zespół pracowników Rudpol-OPA. Wcześniej wyłączone zostały spod napięcia wszystkie linie kablowe, pomiędzy rozdzielniami 6 kV RG-2 i RGW, ułożone w kanale kablowym. Po otwarciu kanału kablowego na kablach nie zauważono uszkodzenia. W związku z tym, w obecności pracowników ruchu elektrycznego zakładu górniczego, przeprowadzono ponowną lokalizację miejsca uszkodzenia i stwierdzono przeskok iskier na jednym z kabli, w miejscu oddalonym o około 110 m od budynku rozdzielni RG-2.

Pracownicy Rudopl-OPA wycięli uszkodzony odcinek kabla o długości około 7 m, po czym przeprowadzili próby napięciowe obu odcinków przeciętego kabla uzyskując wyniki pozytywne. Podczas tych wykonywania tych czynności do zespołu pracowników dołączył sztygar oddziałowy firmy.

W związku z koniecznością załączenia linii kablowych zasilanych z pól rozdzielczych nr 2 i 4 rozdzielni RG-2 linie te w kanale kablowym zostały osłonięte dywanikami izolacyjnymi, a oba końce przeciętego kabla zostały wyciągnięte nad kanał kablowy i ułożone na europaletach i nakryte daszkami. Po załączeniu tych kabli prace były kontynuowane. Około godziny 1230 sztygar oddziałowy firmy, w czasie wykonywania prac związanych z łączeniem przeciętego kabla, spowodował zwarcie i został poparzony łukiem elektrycznym.

Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanego przetransportowano karetką pogotowia do szpitala w Knurowie, a następnie do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W wydanej opinii lekarskiej wypadku lekarz stwierdził oparzenie łukiem elektrycznym III stopnia głowy, szyi, tułowia i czterech kończyn poszkodowanego. W dniu 19.05.2014 r. w wyniku doznanych obrażeń poszkodowany zmarł.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było oparzenie łukiem elektrycznym, który powstał w wyniku zwarcia międzyfazowego spowodowanego podczas wykonywania prac na kablu będącego pod napięciem 6000 V.

W związku z wypadkiem:

 1. Służby elektryczne zakładu górniczego:
  •  przystąpiły do ponownej identyfikacji uszkodzonej linii kablowej w wyniku czego stwierdzono, że prace związane z naprawą linii kablowej były wykonywane na linii kablowej 6 kV nr 6 w wiązce 2-kablowej relacji: pole nr 4 rozdzielni 6 kV RG-2 – pole nr 39 rozdzielni 6 kV RGW (wycięto odcinek kabla po błędnej identyfikacji uszkodzonej linii kablowej). 
  • wykonały ponownie pomiar rezystancji izolacji linii kablowej 6 kV nr 3 w wiązce 2-kablowej relacji: z pola nr 3 w rozdzielni 6 kV RG-2 do pola nr 3 rozdzielni głównej 6 kV RGW. Na podstawie pomiarów stwierdzono występowanie asymetrii i zaniżenie rezystancji izolacji na fazie L1: L1-0=11 MΩ, L2-0=50 MΩ, L3-0=50 MΩ.
 2. Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję, w której nakazał usunąć nieprawidłowości polegające na:
  • eksploatowaniu uszkodzonej linii kablowej 6 kV nr 6 w wiązce 2-kablowej relacji: pole nr 4 w rozdzielni RG-2 – pole nr 39 rozdzielni RGW, 
  • eksploatowaniu linii kablowej 6 kV nr 3 w wiązce 2-kablowej relacji: pola nr 3 rozdzielni RG-2 – pole nr 3 rozdzielni RGW przy asymetrii rezystancji izolacji.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry