14 05 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                     

    Katowice, dnia 23 maja 2019 r.

INFORMACJA Nr 23/2019/EW

o wypadku lekkim - porażenia prądem elektrycznym, zaistniałym w dniu 14.05.2019 r. o godz. 1349 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ górnik-operator p/z, lat 39, pracujący w górnictwie 12 lat.

Do wypadku lekkiego górnika-operatora samojezdnego wozu kotwiącego (dalej „operator SWK”) doszło w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w pasie P-24a, pomiędzy komorami K-16 i K-17, w polu XI/1, oddziału górniczego G-2, na poziomie 1020 m, w rejonie szybu R-I.

W dniu 14.05.2019 r., na II zmianie WSP (trwającej od godz. 1100 do 1700) sztygar oddziału G-2 wyznaczył górnika strzałowego na przodowego zespołu składającego się z dwóch operatorów kotwiarek, operatora ładowarki łyżkowej i operatora wozu do obrywki mechanicznej oraz wyznaczył im kolejność, zakres i miejsca wykonywania robót. Po przybyciu na miejsce pracy, przodowy wskazał operatorowi SWK miejsca wykonywania obudowy w pasach P-23 i P_24. Operator kotwiarki, wracając do maszyny, przy wschodnim ociosie pasa P-24a, obok ładowarki, którą jej operator zatrzymał tam w oczekiwaniu na polecenia przodowego, dotknął lewym przedramieniem odizolowanych żył zwisającego ze stropu, przeciętego przewodu oponowego wentylatora lutniowego będącego pod napięciem 500 V i doznał porażenia prądem elektrycznym. W chwili dotknięcia żył przewodu nastąpiło zadziałanie centralnego zabezpieczenia upływowego typu RRgFX/M-05, zabudowanego w stacji transformatorowej typu INSp/3 o numerze zakładowym 59, skutkujące wyłączeniem napięcia 500 V w instalacji zasilającej. Przebywający w pobliżu górnik przodowy, po rozmowie z poszkodowanym ustalił, że nie wymaga on pomocy przedmedycznej. Przetransportował poszkodowanego pojazdem do komórki górniczej oddziału G-2 i powiadomił sztygara o wypadku. Sztygar zawiadomił telefonicznie dyspozytora ruchu o wypadku i przetransportował poszkodowanego pod szyb R-I. Na powierzchni, poszkodowanego przejął wezwany lekarz pogotowia ratunkowego. Po udzieleniu pomocy medycznej, poszkodowany został przetransportowany do Specjalistycznego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Głogowie.

Według „Karty informacyjnej z leczenia szpitalnego SOR” z dnia 15.05.2019 r. rozpoznanie stanu poszkodowanego dotyczyło T75.4 Skutki działania prądu elektrycznego oraz W85.6. Narażenie na linie transmisyjne prądu elektrycznego (na terenie przemysłowym i budowlanym). Poszkodowany w dniu 15.05.2019 r. został wypisany do domu z utrzymującymi się dolegliwościami bólowymi przedramienia lewego. Poszkodowany otrzymał zwolnienie lekarskie od 15. do 17.05.2019 r.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wymiary: wysokość ok. 3,7 m, szerokość ok. 3,8 m. Strop wyrobiska zabezpieczony był obudową kotwową. Warunki klimatyczne w miejscu wypadku były zgodne z wymogami przepisów.

Przyczyna wypadku:

Przyczyną wypadku lekkiego porażenia prądem elektrycznym było dotknięcie odizolowanych żył uszkodzonego przewodu oponowego będącego pod napięciem 500 V.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego: KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji:

  • rozdzielnicy elektrycznej 500 V typu ZK.05.2/4/2 o numerze fabrycznym 161/18, produkcji Alfa-Remont, zabudowanej w pasie P-23a, przy wschodnim narożniku z komorą K-17,
  • przewodu oponowego zasilającego wentylator kopalniany typu WOO-63, zabudowany pod stropem, przy wschodnim ociosie pasa P-24a, w odległości ok. 7,0 m od osi komory K-16, który podłączony był za pomocą wtyczki 63 A do gniazda 63 A, odpływu o numerze II rozdzielnicy 500 V typu ZK-05.2/4/Z, zabudowanej w pasie P-23a, przy wschodnim narożniku z komorą K-17,
  • wentylatora kopalnianego typu WOO-63, zabudowanego pod stropem, przy wschodnim ociosie pasa P-24a, w odległości ok. 7,0 m od osi komory K-16,

do czasu przeprowadzenia, przez właściwą jednostkę oceny stanu technicznego wyżej wymienionych urządzeń i sieci elektrycznej oraz ewentualnego wpływu stanu technicznego na zaistniały wypadek, następnie doprowadzeniu ww. urządzeń i przewodu oponowego do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczną - ruchową oraz dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu;

oraz nakazującą Przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. w Lubinie:

  • przeprowadzić przez właściwą jednostkę ocenę stanu technicznego rozdzielnicy elektrycznej 500 V typu ZK.05.2/4/2 o numerze fabrycznym 161/18, produkcji Alfa-Remont, zabudowanej w pasie P-23a, przy wschodnim narożniku z komorą K-17 wraz z przewodem oponowym zasilającym wentylator kopalniany typu WOO-63, zabudowany pod stropem, przy wschodnim ociosie pasa P-24a, w odległości ok. 7,0 m od osi komory K-16, a także sprawność i poprawność jego podłączenia z przewodem zasilającym, w aspekcie zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową, oraz ewentualnego wpływu wyżej wymienionych urządzeń i instalacji na zaistniały wypadek,
  • niezwłocznie przedstawić Dyrektorowi OUG we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych w/w czynności.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry