14.06.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-9/gg-14/2010

Katowice, dnia 22.06.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 9/2010 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 14 czerwca 2010 r. ok. godziny 13.00 w zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „Zimnik” Sp. z o. o., któremu uległ - pomocnik górnika skalnika.

Wypadek zaistniał w przodku roboczym nr III/4, zlokalizowanym w północno zachodniej części wyrobiska. Eksploatacja złoża prowadzona jest w wyrobisku wgłębnym systemem zabierkowym na bloki i polega na urabianiu pasów ław skalnych o grubości do 6 metrów.

W dniu 14 czerwca 2010 r., zgodnie z przyjętą organizacją robót na zmianie I, w przodku nr III/4 na poziomie +157,5 m, prowadzone były roboty eksploatacyjne i transport bloków dźwignicą linotorową przez dwuosobowy zespół pomocników górnika skalnika. W czasie zmiany I zespół wytransportował, przy pomocy dźwignicy linotorowej, 3 bloki. Za pomocą klinów trójdzielnych, podzielił odspojony od calizny kolejny blok, na dwa mniejsze, pozostawiając w otworach kliny. Prace zespołu prowadzone były, od godz. 10.00 do 12.30, pod bezpośrednim nadzorem sztygara zmianowego, ze względu na brak w składzie zespołu górnika skalnika. Ok. godz.13.00 pracownicy zakończyli pracę w przodku i zdjęli szelki bezpieczeństwa. Przed opuszczeniem przodka jeden z pomocników górnika skalnika postanowił wyjąć za pomocą łomu kliny z bloku pozostawionego przy krawędzi ściany, pomimo braku osoby dozoru. W czasie wyjmowania klinów, bez zapięcia ponownie szelek bezpieczeństwa, na skutek osunięcia się zalegających pod blokiem mas skalnych po płaszczyźnie poślizgu, spadł wraz z blokiem skalnym z poziomu roboczego +157, 5 m na poziom +127,5 m.
W wyniku upadku, z wysokości ok. 30 metrów, pomocnik górnika skalnika poniósł śmierć na miejscu.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było spadnięcie poszkodowanego z wysokości 30 metrów na spąg wyrobiska.
Do wypadku przyczyniło się:

  • praca na wysokości, bezpośrednio przy krawędzi wysokiej ściany, bez zastosowania szelek bezpieczeństwa wraz z osprzętem,
  • praca zespołu pomocników górnika, pomimo braku obecności osoby dozoru ruchu,
  •  istnienie niewidocznej, naturalnej płaszczyzny poślizgu poniżej bloku skalnego, na którym pracował poszkodowany.

Ponadto poza wypadkiem stwierdzono niedostateczny stan bezpieczeństwa na drodze dojściowej do przodku roboczego nr III/4, wzdłuż południowo-zachodniej skarpy wyrobiska, oraz w przodku, co polegało na tym, że:

  • drewniane drabiny zabudowane były w sposób niestabilny i były częściowo zbutwiałe,
  • w przodku występowały nawisy skalne i zalegał rumosz skalny.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego Kopalnia Granitu „Zimnik” Sp. z o.o. w części dotyczącej:

  • robót górniczych w przodku roboczym nr III/4, zlokalizowanym w północno-zachodniej części wyrobiska, do czasu usunięcia występujących nawisów skalnych na ścianie eksploatacyjnej oraz usunięcia niestabilnych i odspojonych brył granitowych oraz rumoszu skalnego,
  • ruchu pieszego, na drodze dojściowej do przodku roboczego nr III/4, wzdłuż południowo-zachodniej skarpy wyrobiska, do czasu wykonania zabezpieczenia od strony stromych ociosów skalnych, doprowadzenia drabin do właściwego stanu technicznego, ich stabilizacji oraz bezpiecznych przejść na odcinkach pomiędzy drabinami.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry