14.08.2013.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.08.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 42/2013/EW

o wypadku zbiorowym (5 wypadków lekkich), zaistniałym w dniu 14.08.2013 r. około godziny 1240, w JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu, w pochylni E-2 w pokładzie 327/3, poziom 420/620, któremu ulegli:

 • elektryk, lat 35, pracujący w górnictwie 3 lata,
 • górnik, lat 25, pracujący w górnictwie 5 lat,
 • górnik, lat 38, pracujący w górnictwie 6 lat,
 • cieśla górniczy, lat 25, pracujący w górnictwie 2 lata, 
 • pomoc dołowa, lat 21, pracujący w górnictwie 4 miesiące.

Wypadek zaistniał w pochylni E-2 w pokładzie 327/3 w odległości około 430m od skrzyżowania pochylni E-2 z chodnikiem transportowym E w pokładzie 330/1, na trasie kolejki spalinowej podwieszanej z zestawem ciągnącym typu KPCZ-148. Zestaw transportowy składał się z 6 wciągników hydraulicznych typu HPV TDS 120 do transportu materiałów oraz 8 kabin typu UiK KO-8-A. Zabezpieczony był dwoma wózkami hamulcowymi typu WHR-1/N. Nachylenie trasy kolejki w rejonie zdarzenia wynosiło od 70 do 16,50.

Wysokość pochylni E-2, w rejonie wypadku (wykonanej w obudowie ŁP10/V32/A) wynosiła od 3,6 m (w miejscu rozpoczęcia staczania się zestawu transportowego) do 4,9 m (w rejonie skrzyżowania z chodnikiem transportowym E), a szerokość około 5,5 m.

Około godziny 1240, podczas przewozu jazdy ludzi, (15 pracowników w tym maszynista) ze stacji osobowej SO 3 w chodniku Z-1 do stacji osobowej SO-2, w chodniku transportowym E, nastąpiło samoczynne zadziałanie wózka hamulcowego, znajdującego się z przodu zestawu. Maszynista zatrzymał zestaw podczas jazdy w dół pochylnią. Wysiadł z kabiny i rozpoczął odhamowywanie ww. wózka. W trakcie tej czynności, doszło do uwolnienia zestawu kabin osobowych, który dobił do zestawu ciągnącego i cały zestaw transportowy samoczynne zaczął staczać się w dół wyrobiska. W trakcie staczania, część pracowników wyskoczyła z kabin osobowych. Zestaw transportowy zatrzymał się w rejonie skrzyżowania pochylni E-2 z chodnikiem transportowym E na skutek rosnących oporów ruchu.

W wyniku zdarzenia wypadkom lekkim uległo 5 jadących kolejką pracowników.

Według opinii lekarskich poszkodowani doznali:

 • „uraz głowy, stłuczenie i obdarcie naskórka okolic stawu łokciowego”,
 • „uraz podudzia lewego”,
 • „uraz pleców”,
 • „uraz stawu barkowego i łokciowego”,
 • „uraz pośladka i stawu biodrowego”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu w dniu 14.08.2013 r. o godzinie 1730.

Przyczynami wypadku zbiorowego (5 wypadków lekkich) były uderzenia się pracowników o elementy wyposażenia wyrobiska, w trakcie wyskakiwania z samoczynnie staczającego się zestawu transportowego kolejki, w której nie zadziałały układy hamulcowe.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzjami z dnia 15 i 16.08.2013 r., nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu, w części dotyczącej układu transportu kolejką podwieszaną spalinową wyposażoną w ciągnik spalinowy typu KPCZ-148 nr kopalniany 06 w pochylni E-2 w pokładzie 327/3 oraz w rejonie skrzyżowania pochylni E-2 w pokładzie 327/3 z chodnikiem transportowym E w pokładzie 330/1, w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla zakładu górniczego i jego pracowników, polegającym na niezgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową stanem trasy i zestawu transportowego ww. układu transportu.
  Wznowienie eksploatacji ww. kolejki spągowej, uwarunkowano:
  a) wykonaniem demontażu uszkodzonego zestawu transportowego kolejki podwieszonej spalinowej z ciągnikiem typu KPCZ-148 nr kopalniany 06, w parciu o technologię uzgodnioną z właściwym uprawnionym rzeczoznawcą do spraw ruchu zakładu górniczego i zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, 
  b)usunięciem pozostałych skutków niekontrolowanego stoczenia się ww. zestawu transportowego, 
  c) dokonaniem odbioru układu transportu przez komisję, powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, jak dla nowo oddawanych do eksploatacji maszyn i urządzeń.
 2. Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju sprawdzenie prawidłowości rozwiązań technicznych zastosowanych w kolejce podwieszanej, spalinowej wyposażonej w ciągnik typu KPCZ-148 o nr kopalnianym 06, wykorzystywanej do transportu materiałów i ludzi w pochylni E-2 w pokładzie 327/3, w wózkach hamulcowych zestawu transportowego kolejki oraz ciągniku spalinowym KPCZ-148, które ma celu ustalenie przyczyn samoczynnego stoczenia się zestawu transportowego przedmiotowej kolejki, w tym wyjaśnienie:
  a) czy silnik spalinowy ciągnika KPCZ-148 nr kopalniany 06, w momencie utraty kontroli nad zestawem transportowym pracował,
  b) dlaczego układ hamulcowy ciągnika kolejki pod nieobecność maszynisty w kabinie, nie zapewnił właściwej siły hamowania do utrzymania zestawu transportowego w stanie spoczynku, 
  c) dlaczego podczas niekontrolowanego staczania się zestawu transportowego, układ hamulcowy ciągnika, nie spowodował samoczynnego jego zahamowania, 
  d) dlaczego będące na wyposażeniu przedmiotowej kolejki 2 wózki hamulcowe typu WHR-1/N nie spowodowały, podczas samoczynnego staczania się zestawu transportowego jego zatrzymania, 
  e) jaki był przebieg zdarzeń zarejestrowany w pamięci sterownika przedmiotowego ciągnika kolejki w okresie samego zdarzenia i w okresie 48 godzin przed zdarzeniem, 
  f) czy do zaistnienia wypadku mogli się przyczynić pracownicy, poprzez niewłaściwą obsługę przedmiotowego układu transportowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku. 

do góry