14.10.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.10.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 79/2009/EW

w sprawie braku zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu zaistniałego w dniu 14.10. 2009 r. o godz. 1329.

Zasilanie w energię elektryczną zakładu górniczego Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy „Janina” zrealizowano dwiema niezależnymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV; jedną ze stacji „Dwory” oraz drugą ze stacji „Chrzanów” prowadzonymi do głównej stacji transformatorowej 110/6 kV GST -1 będącej własnością zakładu górniczego. Każda z zasilających linii elektroenergetycznych 110 kV pozostaje w eksploatacji dystrybutora energii elektrycznej ENION S. A. Oddział w Będzinie – Będziński Zakład Elektroenergetyczny i pokrywa pełne zapotrzebowanie mocy zakładu górniczego.

W dniu 14 października 2009 r. o godzinie 1329 nastąpiła, z przyczyn leżących po stronie dostawcy, przerwa w dostawie energii elektrycznej do głównej stacji transformatorowej 110/6 kV GST -1 zakładu górniczego Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy „Janina” liniami 110 kV ze stacji „Dwory” i stacji „Chrzanów”. Brak zasilania w energię elektryczną spowodował w szczególności zatrzymanie ruchu wentylatorów głównych, górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń głównego odwadniania. W tym czasie w wyrobiskach przebywało 1289 pracowników (976 ze zmiany A i 313 ze zmiany B), nie prowadzono jazdy ludzi górniczymi wyciągami szybowymi. W związku z brakiem przewietrzania wyrobisk, o godzinie 1349 rozpoczęto akcję ratowniczą wycofania pracowników z wyrobisk na powierzchnię. Wycofanie pracowników odbyło się pieszo, upadową wydobywczą Janeczka, bez użycia aparatów ucieczkowych.

O godzinie 1656 dostawca energii elektrycznej przywrócił zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną linią elektroenergetyczną 110 kV ze stacji „Dwory”.

O godzinie 1658 uruchomiono wentylator główny w stacji wentylatorów przy szybie „Zachodni”, a o godzinie 1700 wentylator główny w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Janina I”. Zatrzymanie ruchu wentylatorów głównych nie spowodowało przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazów oraz zagrożenia w zakresie wymaganego składu powietrza i temperatury w wyrobiskach zakładu górniczego. Nie nastąpiło przekroczenie maksymalnego poziomu wód w pompowniach głównego odwadniania. W związku z brakiem zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego nie zgłoszono wypadku.

W dniu 15 października 2009 r. o godzinie 1815 dostawca energii elektrycznej przywrócił zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną linią elektroenergetyczną 110 kV ze stacji „Chrzanów”.

Przyczyną braku zasilania w energię elektryczna zakładu górniczego były zakłócenia w sieci elektroenergetycznej 110 kV dostawcy energii elektrycznej ENION S.A. Oddział w Będzinie – Będziński Zakład Elektroenergetyczny. Zakłócenia te wystąpiły z przyczyn niezależnych od zakładu górniczego, poza zakładem górniczym, najprawdopodobniej w związku z intensywnymi opadami śniegu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry