14.11.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 16.11.2011 r.

INFORMACJA Nr 58/2011/EW

o zawale stropu i wypadku lekkim zaistniałym w dniu 14 listopada 2011 r., około godz. 2342, w polu XX/1 oddziału G-26, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

Zawał stropu i wypadek lekki zaistniał w komorze K-39, pomiędzy pasami P-10 a P-10a, w polu XX/1, oddziału G-26 w pobliżu zrobów pola G-6/7. Pole XX/1 oddziału eksploatacyjnego G-26 zalega na głębokości około 1100 m w rejonie Rudna Północna. Miąższość złoża waha się w przedziale od 4,0 do 15 m. Złoże ma upad 1º-4º w kierunku NE. Eksploatacja prowadzona jest między zrobami pola G-6/7 a wiązką chodników T,W-250, 250a, od wiązki upadowych N-4a,N-4b,N-4c,N-4d w kierunku SE do wiązki upadowych N-1, N-2, N-3. Rozcinka calizny prowadzona jest wyrobiskami komorowymi o szerokości około 7 m przy stropie i wysokości do 5,0 m z zasadniczymi wymiarami w osiach pasów i komór 15 m x 30 m. W polu XX/1 wybieranie złoża rud miedzi prowadzone jest systemem komorowo-filarowym z upodatnieniem złoża i dodatkową ochroną stropu R UO, w przypadku gdy miąższość złoża i wysokość wyrobisk po zakończeniu likwidacji są mniejsze niż 7 m, oraz system komorowo-filarowym z likwidacją dolnej warstwy podsadzką suchą RG-6, w przypadku gdy miąższość złoża jest większa niż 7 m, a wysokość wyrobisk po zakończeniu likwidacji jest mniejsza niż 7 m. Długość frontu wynosi ok. 450 m.
W rejonie XX złoże zaliczono do II stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego. Ze względu na tąpania skały stropu i spągu zaliczono do klasy drugiej.

Wyrobiska oddziału w rejonie zawału zabezpieczone były obudową podstawową kotwową o długości żerdzi 2,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m, oraz dodatkowo obudową linowo-spoiwową i drewnianymi stosami podporowymi. Wykonane wyrobiska posiadały szerokość około 8,0 m oraz wysokość około 4,5 m. Dla robót eksploatacyjnych, prowadzonych w polu XX/1, były opracowane projekt techniczny oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 14.11.2011 r., na zmianie III WSP, w rejonie, w którym nastąpił zawał, zatrudniony był dwuosobowy zespół, w skład którego wchodzili: operator wiertnicy typu Face Master nr zakładowy 195, który miał za zadanie odwiercenie otworów strzałowych w spągu komory K-39 z pasa P-10 w kierunku pasa P-9 oraz przodowy pola nadzorujący te prace. W trakcie wykonywania tych czynności, ok. godz. 2342, wystąpił samoistny zawał stropu, który objął swoim zasięgiem komorę K-39, na odcinku od pasa P-10 do pasa P-10a, na długości ok. 20 m, szerokości ok. 7 m oraz wysokości ok. 3,0 m. W następstwie zawału stropu została zasypana wiertnica typu Face Master nr zakładowy 195, w kabinie której przebywał jej operator. W wyniku prowadzonej akcji ratowniczej operatora wiertnicy uwolnił zastęp ratowników z JRGH w Lubinie. Akcję ratowniczą rozpoczęto o godz. 2359 a zakończono w dniu 15.11.2011 r. o godz. 150. Akcja prowadzona była sprawnie i zakończyła się uwolnieniem poszkodowanego. Poszkodowany doznał według opinii lekarza urazu klatki piersiowej, złamania mostka, złamania TH8, stłuczenia prawego biodra, kolana i łokcia.

Przyczyną wypadku lekkiego był samoistny zawał skał stropowych, w wyniku którego nastąpiło zasypanie wiertnicy, w kabinie której przebywał jej operator.

Po zakończeniu akcji ratowniczej, podczas wynoszenia sprzętu używanego w akcji, nastąpiło odspojenie się bryły skalnej ze stropu, która uderzyła w rękę jednego z ratowników. Według opinii lekarza ratownik doznał złamania trzonu kości promieniowej prawej i rany przedramienia prawego.

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 15.11.2011 r. przez Dyrektora OUG we Wrocławiu, na podstawie stwierdzonych skutków, zjawisko zakwalifikowano jako zawał stropu. W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej robót eksploatacyjnych w polu XX/1 oddziału G-26 od chodnika T-251a do zrobów pola G-6/7, do czasu:
  - przeanalizowania sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w polu XX/1 oddziału G-26 przez Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów,
  - dokonania weryfikacji doboru obudowy w polu XX/1,
  - ustalenia dalszego, bezpiecznego sposobu prowadzenia robót w tym polu na podstawie dokonanej analizy,
  - bezpiecznego usunięcia skutków zawału na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  - bezpiecznego sposobu uwolnienia uwięzionej pod zawałem wiertnicy.
 2. Wznowienie robót w zatrzymanej części pola może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry