14 12 2015 1

Wyższy Urząd Górniczy

 Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                

Katowice, dnia 22 grudnia 2015 r.

INFORMACJA Nr  68/2015/EW

 o pożarze sprężarki przewoźnej typu XAS 97Dd Atlas Copco, który zaistniał w dniu 14.12.2015 r. około godziny 1010 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.

Około godziny 1010 miał miejsce pożar sprężarki przewoźnej typu XAS 97Dd Atlas Copco nr fabryczny YA3-062564-E0356083. Do zdarzenia doszło w pobliżu skrzyżowania upadowej N-3b z chodnikiem W-260 oddziału górniczego GG-3, na poziomie 1130 m, w odległości około 2270 m od szybu R-VII, w trakcie prac prowadzonych przez firmę PPHU Zbigniew Wnuk w Częstochowie.

Skrzyżowanie wyrobisk N-3b/W-260 przewietrzane było powietrzem płynącym z szybów R-VII oraz R-IX przez pola eksploatacyjne XXI/1, XXI/2, XXIII/3, XXIII/4, do wiązki upadowych N-3, N-2, N-1, N-1a i przewietrzało skrzyżowanie wyrobisk N-3b/W-260. Powietrze zużyte przepływało upadowymi N-3, N-2, N-1, N-1a do szybu R-XI.

W dniu 14 grudnia 2015 r. na zmianie I WSP, firma PPHU Zbigniew Wnuk w Częstochowie prowadziła prace w wyrobisku W-260 związane z wykonaniem komory napędu oraz przesypu dla ułożenia przenośnika taśmowego.Z polecenia nadgórnika, górnik-operator wraz z pomocnikiem wiercili otwory strzałowe o długości 1,8 m (wiertarką ręczną WUP zasilaną sprężonym powietrzem z agregatu XAS 97Dd) w chodniku W-260 za skrzyżowaniem N-3a/W-260. Górnik-operator przed przystąpieniem do wiercenia otworów strzałowych wykonał przegląd OC sprężarki XAS 97Dd znajdującej się w upadowej N-3b, kilka metrów za skrzyżowaniem N-3b/W-260. Stwierdził sprawność techniczną przedmiotowej sprężarki, co potwierdził wpisem do książki pracy maszyny. Poziom oleju napędowego był bliski minimalnego. Górnik-operator uruchomił sprężarkę i wraz z pomocnikiem rozpoczął pracę w chodniku W-260 w odległości ok. 40 m od sprężarki. Przed godziną 1000 górnik-operator stwierdził spadek mocy wiertarki i w okolicach skrzyżowania N-3b/W-260, zobaczył palącą się sprężarkę XAS 97Dd (płomienie wydobywały się z pod maski). Natychmiast przystąpił do gaszenia pożaru dostępnymi gaśnicami, w czym pomagali mu przychodzący na miejsce pożaru inni pracownicy (ogółem użyto 11 gaśnic). Pożaru nie ugaszono gaśnicami, dlatego przecięto znajdujący się blisko sprężarki wąż z wodą technologiczną i dogaszono palącą się sprężarkę, a następnie schładzano rozgrzane pozostałości po sprężarce. O godzinie 1010 sztygar oddziału G-26 powiadomił o pożarze dyspozytora ruchu kopalni. Zgodnie z Planem Ratownictwa dyspozytor, poprzez system alarmowo-rozgłoszeniowy, polecił ewakuację załogi ze strefy zagrożenia. Następnie powiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego oraz JRGH w Sobinie. W strefie zagrożenia znalazło się 31 osób, które samodzielnie, pieszo, drogami ucieczkowymi, wycofały się poza strefę zagrożenia do szybu R-VII. O godzinie 1027 przybyły trzy zastępy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie. Po ich dotarciu na miejsce zdarzenia pożar był już ugaszony. Ratownicy przystąpili do schładzania sprężarki. 

O godz. 1128, po otrzymaniu meldunku o schłodzeniu sprężarki, stropu i ociosów wyrobiska oraz wyników pomiarów wykazujących prawidłowy skład atmosfery kopalnianej, kierownik akcji zakończył akcję pożarową. Miejsce pożaru wygrodzono i zabezpieczono.

Podczas przeprowadzonych oględzin miejsca pożaru stwierdzono, ze zidentyfikowanie typu urządzenia nie było możliwe ze względu na zniszczenia pożarowe (brak tabliczek znamionowych, spalona książka pracy maszyny). Miejsce pożaru było prawidłowo zabezpieczone - wygrodzone.

Prawdopodobną przyczyną pożaru sprężarki przewoźnej typu XAS 97Dd Atlas Copco nr fabryczny YA3-062564-E0356083 należącej do firmy PPHU Zbigniew Wnuk w Częstochowie było zwarcie w instalacji elektrycznej.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca pożaru, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, poprzez wydane decyzje:

 1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej:
 • eksploatacji upadowej N-3b, od chodnika W-260 do chodnika 260a, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska (stanu obudowy, ociosów oraz stateczności stopu), na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz usunięcia zagrożenia spowodowanego zniszczeniem struktury skał stropowych i ociosowych w ww. wyrobisku przez zaistniały pożar, a także doprowadzenia stanu wyrobiska do zgodności z obowiązującymi przepisami i uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu powyższej upadowej, wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna” w Polkowicach,
 • eksploatacji sprężarki przewoźnej typu XAS97Dd Atlas Copco, uszkodzonej podczas pożaru, do czasu usunięcia powstałych uszkodzeń spowodowanych przez pożar w wyżej wymienionej sprężarce, po przeprowadzeniu przez właściwą jednostkę, oceny stanu technicznego i jego wpływu na zaistniały pożar, oraz doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu,
 • eksploatacji samojezdnego wozu kotwiącego niskiego typu SWKN-1/1A „KOT” o nr zakładowym 1 (PPHU WNUK ZBIGNIEW) nr fabrycznym 002/2001 (ZANAM-KGHM), do czasu doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego wozu, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta. Wznowienie eksploatacji przedmiotowego wozu uwarunkował usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykonaniem jego odbioru technicznego i uzyskaniem wymaganego zezwolenia na oddanie jego do ruchu (wóz przez cały czas trwania pożaru znajdował się w jego bezpośredniej bliskości w odległości około 1,5 m od palącej się sprężarki).
 1. Nakazał:
 • ustalić bezpieczny sposób przemieszczenia sprężarki przewoźnej typu XAS97Dd Atlas Copco z upadowej N-3b przy skrzyżowaniu z chodnikiem W-260, do wyznaczonego miejsca, umożliwiającego bezpieczne przeprowadzenie przez właściwą jednostkę ocenę jej stanu technicznego i usunięcia skutków pożaru.
 • przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. w Lubinie:
  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego sprężarki przewoźnej typu XAS97Dd Atlas Copco na zaistniały pożar oraz wykonania jej w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową, opracowaną przez producenta,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry