15_09_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 22 września 2020 r.

INFORMACJA Nr 11/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 15 września 2020 r. około godziny 1633 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, któremu uległ górnik oddziału GRP2-R, lat 45, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek śmiertelny zaistniał, w drążonym chodniku 11-E1 z pochylni równoległej 1200 E1 w pokładzie 703/1-2 na poziomie 1150 m.

Pokład 703/1-2 o miąższości do 2,3 m i nachyleniu do 5° zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz II stopnia zagrożenia tąpaniami.

Wyrobisko o wysokości 4,2 m i szerokości 6,10 m drążone kombajnem chodnikowym typu AM-50z-w, przewietrzane było wentylacją lutniową kombinowaną z zastosowaniem instalacji odpylającej. Do dnia 14 września 2020 r., chodnik 11-E1 drążony po wznosie około 5° wykonano na długości około 803 m w obudowie typu ŁP10/V32/4/A, budowanej co 0,8 m z opinką z siatek stalowych łańcuchowych, a następnie wykonując poszerzenie wyrobiska kontynuowano w obudowie typu ŁP11/V32/4/A i ŁP12/V32/4/A, stawianej co 0,6 m.

Do dnia 15 września 2020 r. w poszerzeniu wyrobiska zabudowano 3 odrzwia obudowy, w tym 2 typu ŁP12/V32/4/A. Na tym odcinku w przodku stwierdzono uskok o zrzucie około 1,5 m oraz towarzyszące mu wykroplenia wody ze stropu.

W tym dniu na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1230, sztygar oddziału GRP2-R do robót związanych z drążeniem chodnika 11-E1, skierował 10 pracowników, w tym przodowego i 4 górników. Około godziny 1633, po urobieniu calizny na głębokość około 1,5 m górnik przodowy, wszedł do przodka po stronie ociosu wschodniego. W tym czasie z niezabezpieczonego stropu i ociosu wschodniego wyrobiska odspoiły się bryły skalne, które opadając przewróciły i przygniotły górnika przodowego do spągu.

Pracownicy zatrudnieni w przodku uwolnili przodowego i rozpoczęli jego reanimację. Następnie, po ułożeniu nieprzytomnego poszkodowanego na noszach, rozpoczęto jego transport w kierunku skrzyżowania z pochylnią równoległą 1200 E1, gdzie akcję reanimacyjną przejął przybyły na miejsce lekarz, który o godzinie 1800 stwierdził zgon górnika przodowego. W opinii lekarz stwierdził: „zgon godz.1800 - po akcji reanimacyjnej”.

Przyczyną wypadku śmiertelnego, było przygniecenie do spągu górnika przodowego bryłami skalnymi odspojonymi z niezabezpieczonego stropu i ociosu, w przodku drążonego chodnika.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wydał decyzję z dnia 16 września 2020 r. wstrzymującą ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej: drążenia chodnika 11-E1 w pokładzie 703/1‑2.

Wznowienie ruchu zakładu górniczego uwarunkował:

  1. Usunięciem powstałej pryzmy rumoszu skalnego w przodku chodnika w wyniku odspojenia skał z ociosu i opadu ze stropu.
  2. Zabezpieczeniem nadmiernie odsłoniętego stropu oraz uzyskaniem przechyłu przodka w stronę calizny w sposób ustalony w technologii prowadzenia robót, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3. Uzupełnieniem brakujących pięciu rzędów rozpór stalowych na odcinku 1,8 m w strefie przodkowej, tj. rozpór stabilizujących obudowę w miejscu zmiany rozmiaru obudowy z ŁP10  na ŁP12.
  4. Zweryfikowaniem ustaleń projektu technicznego wraz z technologią drążenia chodnika 11‑E1 w pokładzie 703/1-2, w zakresie bezpiecznego urabiania kombajnem chodnikowym typu AM-50z-w, w odniesieniu do występujących warunków górniczo-geologicznych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry