15.02.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-4/gem-205/2012

Katowice, dnia 17.02.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 4/2012 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, któremu uległ pracownik oddziału mechanicznego szybów i urządzeń dołowych - ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią w dniu 15 lutego 2012 r. około godziny 005 w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, w Kopalni „Olkusz-Pomorzany”.

Wypadek zaistniał na nadszybiu szybu „Dąbrówka”, po stronie wypychania wozów z klatek wyciągu szybowego, na trasie zadawania wozów do kosza wywrotu. W skład urządzeń służących do rozładunku wozów urobkowych z klatki na nadszybiu wchodzą: hamulec torowy, zapychak, zapora hakowa przed wywrotem, wywrot wyposażony w pneumatyczne „młotki” do czyszczenia wozów. Urządzenia te sterowane są ręcznie z pulpitu zlokalizowanego przed wywrotem. Sterowanie pracą urządzeń może się odbywać w dwóch trybach: „technologicznym” - z zachowaniem wzajemnych blokad oraz „kontrolnym” - z ich pominięciem. Podczas przeprowadzonych oględzin miejsca wypadku stwierdzono załączenie trybu pracy urządzeń w trybie „kontrolnym”, bez wzajemnych blokad. Umożliwiało to przemieszczanie wozów bezpośrednio z klatki wyciągu szybowego do kosza wywrotu przy opuszczonej zaporze hakowej i podniesionym hamulcu torowym.

W dniu 15.02.2012 r. na zmianie III, na nadszybiu szybu „Dąbrówka” pracowało 3 pracowników oddziału mechanicznego szybów i urządzeń dołowych: sygnalista obsługujący urządzenie sygnałowe górniczego wyciągu szybowego i urządzenia przyszybowe po stronie zapychania wozów do klatek oraz dwóch pracowników wykonujących czynności związane z rozładunkiem wozów urobkowych – obsługa wywrotu i pomocnik.
Około godziny 005, podczas prac związanych z opróżnieniem dwóch wozów znajdujących się w koszu wywrotu, jeden z pracowników (obsługa wywrotu) został dociśnięty wozami, przemieszczającymi się od strony szybu, do konstrukcji kosza wywrotu, doznając urazu zmiażdżeniowego klatki piersiowej i jamy brzusznej. Wypadek prawdopodobnie zaistniał podczas przechodzenia pracownika przez torowisko w miejscu niedozwolonym tj. przed koszem wywrotu.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie pracownika do konstrukcji kosza wywrotu przemieszczającymi się wozami.
Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w wyniku doznanych urazów.
W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wstrzymał ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji urządzeń obiegu wozów na nadszybiu szybu „Dąbrówka” do czasu:

  1. zabudowy i oznakowania przełącznika rodzaju sterowania urządzeniami obiegu wozów w sposób zapewniający właściwe jego stosowanie,
  2. wymiany niesprawnych lampek sygnalizacji optycznej informującej o położeniu i pracy poszczególnych urządzeń,
  3. ujęcia w dokumentacji i właściwego oznakowania wyłącznika awaryjnego zabudowanego na górnej płycie pulpitu sterowniczego,
  4. uzupełnienia dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń przyszybowych szybu „Dąbrówka” w zakresie wynikającym z zabudowy urządzeń do czyszczenia wozów, w tym warunków bezpiecznego wykonywania czynności czyszczenia wozów prowadzonych z pomostu roboczego w rejonie wywrotu oraz zabudowy wyłącznika awaryjnego na pulpicie sterowniczym.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry