15 05 2015 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 20 maja 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 21/2015/EW

o pożarze zbiornika magazynowego kondensatu węglowodorów w Ośrodku Produkcyjnym Cychry w miejscowości Bogusław, gmina Dębno, który wystąpił w dniu 15.05.2015 r. w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Zielin” PGNiG S.A. Warszawa Oddział Zielona Góra.

 

Pożar zbiornika magazynowego kondensatu węglowodorów o pojemności V - 100 m3 w OP Cychry Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Zielin” wystąpił ok. godz. 1450, w czasie prac realizowanych przez podmiot zewnętrzny – Firmę R.ED w Szczecinie. Pożar nastąpił podczas realizacji prac przygotowawczych do czyszczenia zbiornika przed rewizją wewnętrzną Urzędu Dozoru Technicznego. Prace te wykonywane były na polecenie pisemne, jako prace szczególnie niebezpieczne.

W dniu 15.05.2015 r. o godz. 1200 pracownicy firmy R.ED w Szczecinie, po instruktażu udzielonym przez koordynatora z ramienia PGNiG SA O/Zielona Góra, rozpoczęli realizację prac przygotowawczych do czyszczenia zbiornika magazynowego kondensatu V-100 m3. Ustawiono rusztowanie aluminiowe typu ALTRAD-MOSTOSTAL Sp. z o. o. i prze azotowano zbiornik w kilku cyklach przy pomocy 10 szt. butli z azotem o poj. 60 litrów i ciśnieniu 250 bar – każda, jednocześnie spalając odpuszczane gazy na flarze. Następnie odkręcono pokrywę włazu rewizyjnego zbiornika i przy jego zewnętrznej krawędzi dokonano pomiaru gazów toksycznych i wybuchowych. Detektor wykrył: 1 ppm H2S oraz 0 % metanu. Na tym etapie prace przerwano i około godz. 1430 pracownicy udali się na przerwę do budynku administracyjnego ośrodka, znajdującego się poza terenem zakładu górniczego w odległości ok. 50 m od zbiornika. 

Ok. godz. 1450 pracownik kopalni, przebywający w pobliżu budynku administracyjnego zauważył płomień wydobywający się z otwartego włazu rewizyjnego zbiornika.

O pożarze powiadomiono kierownika obiektu oraz kierownika KRNiGZ Zielin, Kierownika Ośrodka Kopalń Gorzów Wielkopolski, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz Państwową Straż Pożarną w Dębnie. Jednostka PSP przybyła na miejsce po ok. 20 minutach i ugasiła pożar po trwającej ok. 20 min. akcji gaśniczej. Zbiornik wypełniono pianą gaśniczą i zakręcono ponownie właz rewizyjny. Teren wokół zbiornika oznakowano taśmą ostrzegawczą i zabezpieczono przed dostępem osób postronnych.

Tak zabezpieczony zbiornik pozostawiono do czasu podjęcia przez KRZG O/Zielona Góra decyzji o wznowieniu prac.

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, powiadomiony telefonicznie o pożarze w dniu 15.05.2015 r. ok. godz. 1630., przeprowadził w dniu 16.05.2015 r. oględziny miejsca pożaru.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległa jedynie powłoka malarska lewego włazu rewizyjnego zbiornika magazynowego V-100 m3, uszkodzona i zdeformowana termicznie została górna część aluminiowego rusztowania typu ALTRAD-MOSTOSTAL.

W wyniku wstępnych czynności ustalania przyczyn i okoliczności pożaru - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu stwierdził, że prawdopodobną jego przyczyną był samozapłon pozostałości węglowodorów w zbiorniku magazynowym podczas realizacji ww. prac przygotowawczych do jego czyszczenia.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu  polecił przeprowadzić kontrolę w KRNiGZ „Zielin”,  której przedmiotem będzie między innymi spełnienie przez przedsiębiorcę i podmiot zewnętrzny obowiązków wynikających z art. 121 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.), w odniesieniu do prac związanych z czyszczeniem zbiornika magazynowego V-100 m3 na OP Cychry.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry