15 06 2015 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 6 lipca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 31/2015/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu zaistniałym w dniu 15.06.2015 r. około godziny 1625 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, polegającym na zapaleniu metanu, w ścianie 01Aw, w pokładzie 510, na poziomie 665 m.

 

Niebezpieczne zdarzenie, miało miejsce w będącej w fazie rozruchu ścianie 01Aw w pokładzie 510, na poziomie 665m.

Pokład 510 w rejonie ściany zaliczony został do: IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana 01Aw, eksploatowana pomiędzy pochylniami 01 i 01b i przewietrzana systemem na „U”, wyposażona została w kompleks ścianowy składający się ze 105 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej typu FRS-15/35-2x2426-2 i typu FRS-15/35-2x2159-1, przenośnika ścianowego typu Rybnik 850 i kombajnu ścianowego typu Joy 4LS22.

Ścianę 01Aw uruchomiono w dniu 9.06.2015r. i do dnia 15.06.2015 r. uzyskano nią: 27,5m postępu, licząc po pochylni 01 i 0,8m postępu po stronie pochylni 01b. Pełny zawał
za sekcjami obudowy zmechanizowanej występował na odcinku od sekcji nr 1 do sekcji nr 79. W dniu 15.06.2015 r. ok. godz. 2100 dyrektor OUG w Katowicach powziął anonimową informację o zapaleniu metanu w ścianie 01Aw. W związku z tym, na zmianie nocnej, przeprowadzona została kontrola tego rejonu przez pracownika inspekcyjno-technicznego Urzędu. W wyniku kontroli dołowej nie potwierdzono śladów świadczących o wypaleniu metanu, tj. działania wysokiej temperatury, otwartego ognia itp. Jednocześnie w ramach kontroli ustalono, że w dniu 15.06.2015 r., w trakcie zmiany wydobywczej, około godziny 1625, gdy nie prowadzono urabiania w ścianie, wystąpiło zjawisko polegające na dynamicznym zaburzeniu przepływu powietrza, przez ścianę 01Aw. W trakcie tego zjawiska przekroczone zostały progi minimalnej ilości przepływającego powietrza rejestrowane
na anemometrach monitorujących rejon ściany 01Aw, powodując automatyczne wyłączenie napięcia elektrycznego w rejonie ściany. Analizatory tlenku węgla, zlokalizowane w pochylni 01b, na południe od chodnika odstawczego, zarejestrowały nagły skokowy wzrostu stężeń tlenku węgla, do wartości 138 ppm., przy jednoczesnym spadku rejestrowanych stężeń metanu na czujnikach zabudowanych w rejonie ściany.

Po przeprowadzonej kontroli Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, decyzją z dnia 15.06.2015 r., wstrzymał eksploatację pokładu 510 ścianą 01Aw do czasu zakończenia badań, w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zaistniałego zdarzenia. Ponadto decyzją z dnia 17.06.2015 r. nakazał Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. w Katowicach, skierować do Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych wniosek, o uzyskanie opinii w zakresie poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, przewidzianych w projekcie technicznym oraz innych możliwych do zastosowania środków profilaktycznych,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego, w warunkach rzeczywistego stanu zagrożenia metanowego, występującego podczas wybierania pokładu 510 w ścianą 01Aw.

W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, która zdefiniowała niebezpieczne zdarzenie zaistniałe w dniu 15.06.2015 r.
w ścianie 01Aw, jako zapalenie metanu. Odnosząc się do przyczyny zapalenia metanu „Komisja…” stwierdziła, że inicjał zapalenia się niewielkiej objętości metanu w zrobach był integralnie związany z wyjazdem sekcji obudowy zmechanizowanej z przecinki ścianowej 01Aw i rabowaniem warstw piaskowców.   

Ponadto „Komisja…” pozytywnie zaopiniowała rozwiązania organizacyjno-techniczne oraz przewidziane do zastosowania środki profilaktyki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi
i ruchu zakładu górniczego w warunkach występującego zagrożenia metanowego podczas dalszego wybierania pokładu 510 ścianą 01Aw w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

 

do góry