15 06 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                                               

Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

Katowice, dnia  21.06.2018r.                                                                  

 

I N F O R M A C J A Nr 42/2018/EW

w sprawie wypadku lekkiego - porażenia prądem elektrycznym, zaistniałego w dniu 15.06.2018r., około godziny 2000 w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, w pochylni 03b w pokładzie 510Aw, na poziomie 665m, któremu uległ górnik oddziału GRP-2, lat 31, pracujący w górnictwie 7 lat.

Wypadek miał miejsce w drążonej pochylni 03b w pokładzie 510Aw, na poziomie 665m. Drążenie pochylni 03b w pokładzie 510Aw, na poziomie 665m było prowadzone przez oddział górniczy robót przygotowawczych GRP-2. Wyrobisko, które do dnia 15.06.2018r. wydrążono na odcinku około 668m wykonano w obudowie  typu ŁP12/V32/4/A. Drążenie wyrobiska prowadzono przy użyciu kombajnu chodnikowego typu AM50/z-w, współpracującego z podajnikiem taśmowym typu PDT Sigma 800. W pochylni 03b w odległości około 317m od czoła przodka zabudowana była stacja transformatorowa typu IT3Sb-400/6N o numerze kopalnianym 114k, na wyposażeniu której było centralne zabezpieczenie upływowe typu CZU-05. Zabezpieczenie CZU-05 przeznaczone było do ochrony przed skutkami upływu prądu elektrycznego oraz ograniczenia prawdopodobieństwa porażenia prądem elektrycznym w instalacji o napięciu 500V. Do stacji transformatorowej podłączono ognioszczelny zestaw manewrowy typu EH-d02-W/1,0/II/05.02,z którego zasilono maszyny i urządzenia kompleksu przodkowego oraz instalację do pompy zatapialnej typu PSZ 125. Instalację do pompy wykonano przewodem typu YnOGYek 3x10+10+6mm2 0,6/1kV, na którym w odległości około 17m licząc od ognioszczelnego zestawu manewrowego wykonano naprawę uszkodzenia. W celu kontroli ciągłości uziemienia maszyn i urządzeń podłączonych do ognioszczelnego zestawu manewrowego, zestaw ten został wyposażony w przekaźniki typu EH-P01/01.

 W dniu 15.06.2018r. na zmianie „C” rozpoczynającej się od godziny 1800, sztygar zmianowy oddziału górniczego GRP-2 skierował do drążonej pochylni 03b w pokładzie 510Aw trzech pracowników w celu wykonania połączenia mechanicznego taśmy przenośnikowej podajnika taśmowego typu PDT Sigma 800. Około godziny 2000 pracownik, w trakcie wykonywania poleconych  czynności, najprawdopodobniej dotknął będącego pod napięciem 500V przewodu, zasilającego pompę typu PSZ 125 w miejscu jego naprawy. W wyniku dotknięcia przewodu górnik doznał porażenia prądem elektrycznym.

Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy, po czym pracownik o własnych siłach dotarł pod szyb, a następnie wyjechał na powierzchnię. W punkcie opatrunkowym lekarz zakładowy wystawił wstępną opinię: porażenie prądem elektrycznym. Pracownika przewieziono do szpitala „Szpital Murcki” Sp. z o.o. w Katowicach.

Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym górnika było dotknięcie przewodu elektrycznego, będącego pod napięciem 500V, w miejscu wykonanej jego naprawy.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1. Wstrzymał:

eksploatację instalacji elektrycznej zasilanej ze stacji transformatorowej o numerze kopalnianym 114k typu IT3Sb-400/6N zabudowanej w pochylni 03b w pokładzie 510Aw na poziomie 665m oraz określił następujące warunki wznowienia eksploatacji tej instalacji:

  • wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów wchodzących w skład tej instalacji,
  • bwykonać pomiary ciągłości uziemiających przewodów ochronnych oraz pomiary rezystancji uziemienia systemu uziemiających przewodów ochronnych,
  • uzyskać ponowne zezwolenie na oddanie do ruchu tej instalacji, uzależniając możliwość dalszej eksploatacji kabli i przewodów od wyników pomiarów.

 2. Nakazał:

  • zabezpieczyć, na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, przewód typu YnOGYek 0,6/1kV o długości 50m (z naprawą izolacji wykonaną na 17 metrze licząc od ognioszczelnego zestawu manewrowego typu EH-d02-W/1,0/II/05.02), w celu przeprowadzenia badań przez wyspecjalizowaną jednostkę, dla sprawdzenia jego stanu technicznego,
  • z okolicznościami zaistniałego wypadku bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego,
  • przedsiębiorcy – Polskiej Grupie Górniczej S.A. sprawdzenie, przez specjalistyczną jednostkę badawczą, stanu i parametrów technicznych zabezpieczonego odcinka przewodu oponowego górniczego typu YnOGYek 3x10+10+6mm2 0,6/1kV wykorzystywanego w instalacji elektrycznej pompy typu PSZ-125, zasilanej z ognioszczelnego zestawu manewrowego typu EH-d02-W/1,0/II/05.02, eksploatowanego w pochylni 03b, w pokładzie 510 Aw, na poziomie 665m,
  • bezzwłocznie przedstawić dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wyniki sprawdzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry