15 07 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                

Katowice, dnia  25 lipca 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 34/2016/EW

w sprawie wypadku lekkiego – poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 15.07.2016 r., ok godz. 1830, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ elektromonter pod ziemią, lat 27, pracujący
w górnictwie 7 lat.

Wypadek zaistniał podczas wykonywania pracy przy przewoźnej stacji transformatorowej typu ITe 315/6 o numerze zakładowym 15, zabudowanej we wnęce przy chodniku B-3, na poziomie 610 m, w odległości około 600 m od szybu L-III, rejonu wschodniego (LW). Stacja  transformatorowa zasilana była kablem 6 kV typu AKFt 3x120 mm2 z pola rozdzielczego o numerze 25 rozdzielni 6 kV Rdg-1. W przedmiotowej stacji, wyłącznik zamkowy typu HLAM, wyposażony był w zewnętrzny, ręczny napęd służący do jego wyłączania lub załączania, bez konieczności otwierania drzwiczek tego przedziału.

W dniu 15.07.2016 r. na zmianie II, dwóch elektromonterów z oddziału elektrycznego E-2 otrzymało od sztygara prowadzącego tę zmianę, polecenie załączenia przewoźnej  stacji transformatorowej ITe 315/6 o numerze zakładowym 15. Na poprzedniej zmianie, w ww. stacji dokonano wymiany  wyłącznika mocy typu HLAM 440, na podstawie polecenia pisemnego o numerze 298/2, wydanego przez osobę dozoru ruchu w dniu 15.07.2016 r.  Po wymianie wyłącznika HLAM, nie załączono napięcia zasilającego stację, pozostawiając wyłączone pole zasilające 6 kV o nr 25 w rozdzielni Rdg-1 oraz zamknięty odłącznik 6 kV w stacji. Elektromonterzy rozpoczęli pracę od załączenia pola rozdzielczego o numerze 25 w rozdzielni 6 kV Rdg-1, podając tym samym napięcie zasilające stację. Następnie udali się do stacji transformatorowej typu ITe o numerze zakładowym 15, gdzie po załączeniu wyłącznika zamkowego HLAM, przystąpili do załączenia odpływu 500 V o nr 2, stwierdzając brak możliwości jego załączenia. Przodowy zespołu, rozpoczął lokalizację przyczyny uniemożliwiającej załączenie stycznika odpływu nr 2, od przedziału stacji z zabudowanym wyłącznikiem HLAM. W tym celu, wyłączył napięcie 500 V wyłącznikiem zamkowym stacji, nie dokonując otwarcia odłącznika 6 kV po stronie zasilania stacji, otworzył drzwiczki przedziału wyłącznika zamkowego stacji i przystąpił do sprawdzania połączeń przewodów w listwie zaciskowej, zabudowanej obok wyłącznika zamkowego HLAM, które znajdowały się pod napięciem 500 V. Do ww. listwy doprowadzone były m. in. przewody podłączone do szynoprzewodów, od strony zasilania wyłącznika zamkowego. Podczas tych czynności, ok. godz. 1830, spowodował zwarcie doziemne i międzyfazowe, powodujące upalenie dwóch przewodów przy listwie zaciskowej oraz przy szynoprzewodzie fazy środkowej, zasilającej wyłącznik zamkowy. Powstałe zwarcie spowodowało zadziałanie zabezpieczenia elektroenergetycznego typu REF 542 zabudowanego w polu 6 kV nr 25 rozdzielni Rdg-1 i wyłączenie wyłącznika w tym polu. Powstały, w wyniku zwarcia łuk elektryczny spowodował u elektromontera oparzenie twarzy. Przebywający w pobliżu drugi elektromonter, udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy. O zdarzeniu poinformowano osobę dozoru i dyspozytora ruchu zakładu górniczego. Elektromonterzy udali się pod szyb, skąd zostali wywiezieni na powierzchnię. Poszkodowanemu udzielono w punkcie medycznym pomocy przedlekarskiej, a następnie karetką pogotowia odwieziono go do szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Według wstępnej opinii lekarskiej wydanej w dniu 18.07.2016 r.: poszkodowany doznał: „oparzenia termicznego twarzy i prawego przedramienia”.

W miejscu zdarzenia wyrobisko (wnęka) była o wysokości ok. 2,5 m i szerokości ok. 3,7 m. Strop zabezpieczany był obudową kotwową. Spąg w miejscu zdarzenia był wybetonowany.

Przyczyna wypadku:

Przyczyną wypadku było oddziaływanie wysokiej temperatury łuku elektrycznego, powstałego na skutek zwarcia doziemnego i międzyfazowego przewodów będących pod napięciem 500 V.

Przyczyna ta była następstwem wykonywania pracy przy urządzeniu elektrycznym będącym pod napięciem 500 V, bez uprzedniego wyłączenia napięcia od strony zasilającej i właściwego zabezpieczenia. 

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”  w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji przewoźnej stacji transformatorowej ITe 315/6 o numerze  zakładowym 15, z uwagi na uszkodzenia powstałe w wyniku działania zwarcia i łuku elektrycznego. Ponadto, ponową eksploatację stacji uzależnił od usunięcia powstałych uszkodzeń, doprowadzenia jej do właściwego  stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, dokonania odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskaniu przez niego zezwolenia na oddanie jej do ruchu.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry