15 07 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                                               

Departament Warunków

Pracy i Szkolenia        

Katowice, dnia 21 lipca 2017 r.     

                                                               

INFORMACJA Nr 36/2017/EW

o pożarze ładowarki łyżkowej, zaistniałym w dniu 15.07.2017 r. o godz. 1113, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Do pożaru ładowarki łyżkowej typu LKP 0903, o numerze zakładowym 405, doszło w komorze   K-19 przy pasie P-19, w polu SI/XV/3 oddziału G-61, na poziomie 950 m, w KGHM Polska Miedź S.A. „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w odległości ok. 1200 m od szybu SG-1. Ładowarka wyprodukowana była w 2013 r. przez Dolnośląską Fabrykę Maszyn ZANM-LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach.

W dniu 15.07.2017 r. na zmianie I Wielozmianowego Systemu Pracy (WSP), trwającej od godz. 630 do godz. 1230, podczas przejazdu z miejsca pracy w kierunku komory mechanicznej w celu usunięcia awarii układu hydraulicznego zasilającego siłowniki podnośnika łyżki, na wysokości komory K-19 przy pasie P-20, operator zauważył otwarty ogień wydobywający się z przedziału roboczego ładowarki. Po zatrzymaniu ładowarki i wyłączeniu silnika spalinowego operator podjął nieskuteczną próbę użycia gaśnicy podręcznej do ugaszenia ognia, wobec czego ręcznie uruchomił inicjator stałej instalacji gaśniczej zabudowany w kabinie operatora. Uruchomienie stałej instalacji gaśniczej nie spowodowało ugaszenia ognia. Operator udał się do najbliższego punktu wyposażonego w gaśnice podręczne znajdującego się na trasie przenośnika L-224, w którym spotkał sztygara zmianowego oddziału T-70 i poinformował go o zaistniałej sytuacji. Sztygar powiadomił dyspozytora górniczego o zdarzeniu, a operator używając dodatkowych gaśnic ugasił pożar ładowarki.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o pożarze o godz. 1200.

W wyniku przeprowadzonych oględzin miejsca pożaru stwierdzono, że:

 • ładowarka znajdowała się w komorze K-19 przy pasie P-19, łyżką skierowaną w kierunku przecinki P-21. Po prawej i lewej stronie maszyny znajdowało się łącznie osiem gaśnic podręcznych (sześć zużytych oraz dwie pełne),
 • łyżka ładowarki była pusta i opuszczona na spąg,
 • w miejscu pożaru wyrobisko miało szerokość ok. 7 m i wysokość ok. 3,2 m,
 • pożar nie spowodował zniszczenia obudowy wyrobiska ani skał stropowych i ociosowych.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał dwie decyzje:

 1. Wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji ładowarki łyżkowej typu LKP 0903 o numerze 02/2013 i numerze zakładowym 405, produkcji Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM-LEGMET Sp. z o. o., do czasu:
  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. ładowarki na zaistniały pożar, a w szczególności wpływu stanu technicznego układu hydraulicznego oraz układu hamulcowego, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • usunięcia powstałych uszkodzeń spowodowanych przez pożar w wyżej wymienionej ładowarce, po przeprowadzeniu oceny przez właściwą jednostkę oraz doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentację techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu,
  • ustalenia bezpiecznego sposobu przetransportowania ładowarki znajdującej się w komorze K-19 przy pasie P- 19 - pole SI/XV/3, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę.
 1. Nakazującą Przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. w Lubinie:
  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego ładowarki kopalnianej LKP 0903, o numerze 02/2013 i numerze zakładowym 405, na zaistniały pożar, a w szczególności działania układu hydraulicznego oraz układu hamulcowego w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry