15.09.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.09.2011 r.

INFORMACJA Nr 50/2011/EW

o odprężeniu i wypadku zbiorowym (cztery wypadki lekkie), spowodowanych wstrząsem górotworu o energii 9,4 x 106J, które miały miejsce w dniu 15 września 2011 r. o godzinie 2051 w polu eksploatacyjnym XV/1 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach

Odprężenie i wypadek zbiorowy (cztery wypadki lekkie), spowodowane wstrząsem górotworu o energii 9,4 x 106J, miały miejsce w polu XV/1, gdzie prowadzono eksploatację złoża rud miedzi, o średniej miąższości 2,3 m, systemem komorowo-filarowym z upodatnieniem złoża i dodatkową ochroną stropu (R-UO), po rozciągłości, ustępliwie, frontem usytuowanym z wyprzedzeniem od zrobów pola G-11/7.

Złoże zaliczono do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Dla klasyfikacji tąpaniowej skały stropu i spągu zaliczono do klasy drugiej. Dla doboru obudowy skały stropowe zliczono do klasy trzeciej. Stropy wyrobisk eksploatacyjnych były zabezpieczone obudową kotwiową wklejaną, o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Roboty eksploatacyjne prowadzono na podstawie projektu technicznego, zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 15.09.2011 r. o godzinie 20:51 wystąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 9,4x106J, zlokalizowany na krawędzi calizny w chodniku W-146b na wysokości pasa P-25a. W rejonie zagrożenia znajdowało się siedmiu pracowników, z czego czterech, przebywających w rejonie pola XV/1, w wyniku dynamicznego oddziaływania skutków wstrząsu uległo wypadkom lekkim. Wstępnie określono lokalizację miejsc wypadków: operator ładowarki w rejonie skrzyżowania K-2/P-21a, operator wozu odstawczego w rejonie skrzyżowania K-4/P-21, operator samojezdnego wozu strzelniczego i elektryk przebywający na platformie roboczej w rejonie skrzyżowania K-3/P-19a. Pracownicy samodzielnie bądź przy pomocy współpracowników wycofali się z rejonu zagrożenia. Akcji ratowniczej nie prowadzono.

Po wstrząsie Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch ludzi i maszyn w przedmiotowym rejonie do czasu oględzin. W dniu 16.09.2011 r. na zmianie pierwszej dokonano oględzin rejonu zdarzenia, w wyniku, których stwierdzono następujące skutki:

  • urobienie ociosów na głębokość do 1,0 m w komorach K-2÷K-5 od czół przodków do pasa przycaliznowego P-21a,
  • grawitacyjne obsypanie ociosów w komorach od K-6 do K-8 na odcinku od czół przodków do pasa P-21a.

Na podstawie oceny stanu wyrobisk, ich obudowy oraz skutków wstrząsu zjawisko zakwalifikowano jako odprężenie.

Po przeprowadzonych oględzinach, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję, w której nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w zakresie obejmującym roboty rozcinkowe w polu eksploatacyjnym XV/1 do czasu:

  • dokonania szczegółowej kontroli stanu wyrobisk, ich stropu oraz obudowy kotwiowej,
  • usunięcia skutków odprężenia,
  • dokonania przez Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów analizy i oceny sytuacji górniczo-geologicznej oraz stanu zagrożenia tąpaniami i zawałami z uwzględnieniem okoliczności zaistniałego odprężenia, celem opracowania projektu zasad i rygorów dalszego prowadzenia robót rozcinkowych;

2. Zasady i rygory dalszego prowadzenia robót rozcinkowych w polu XV/1 przedstawić do zaopiniowania Zespołowi KGHM Polska Miedź S.A. ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem;
3. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna” określi sposób dalszego prowadzenia rozcinki w przedmiotowym polu uwzględniający wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny i analizy oraz ustali rygory prowadzenia robót i profilaktykę tąpaniową dostosowaną do występującego zagrożenia;
4. Po zrealizowaniu ustaleń punktów 2 i 3 decyzji Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna” powiadomi o podjętych działaniach Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry