15 09 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                          

Katowice, dnia 21 września 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 43/2016/EW

w sprawie awarii górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu I, zaistniałej w dniu 15.09.2016 r. o godz. 1625 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej.

 Awaria górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu I zaistniała podczas prowadzenia transportu materiałów klatką wschodnią z poziomu 850 m na zrąb szybu.

Szyb I jest szybem wdechowym, dwuprzedziałowym o średnicy 8,0 m i głębokości 1081 m.  W szybie zabudowane są dwa górnicze wyciągi szybowe w przedziale wschodnim i zachodnim. Górniczy wyciąg  szybowy w przedziale zachodnim jest wyposażony w maszynę wyciągową 2L-6000/1600 i dwie czteropiętrowe klatki. Klatką wschodnią, po zdemontowaniu piętra trzeciego, możliwy jest transport materiałów o gabarytach większych niż wysokość piętra klatki. Maksymalne parametry obciążenia czteropiętrowej klatki wschodniej wynoszą odpowiednio: dla jazdy ludzi 6,3 Mg, dla transportu materiałów 12,5 Mg. Prędkość jazdy ludzi wynosi 12 m/s, natomiast  transport materiałów prowadzony jest z prędkością 14,8 m/s. Jazdę ludzi oraz transport materiałów w przedziale zachodnim szybu prowadzi się pomiędzy zrębem, nadszybiem i poziomami 595 m, 765 m, 850 m i 1050 m. Zbrojenie szybu dla przedziału wschodniego i zachodniego wykonane jest  z stalowych dźwigarów skrzynkowych o wymiarach 200x150 mm i stalowych prowadników skrzynkowych o wymiarach 180x140x8000 mm.

 W dniu 15.09.2016 r. na zmianie „B” prowadzono transport materiałów klatką wschodnią  z poziomu 850 m na zrąb. Po przygotowaniu klatki do transportu materiałów o gabarytach większych niż wysokość piętra klatki, na czwarte piętro załadowano platformę transportową typu WPT.003 z sekcją obudowy zmechanizowanej typu Glinik 12/23 POz o masie 3805 kg. Piętra drugie i pierwsze klatki pozostały puste. Podczas jazdy klatki w górę,  z prędkością 5,9 m/s, nastąpiło przemieszczenie transportowanego materiału poza gabaryty naczynia wyciągowego i uderzanie o dźwigary szybowe powyżej poziomu 765 m. Sygnaliści z poziomu 850 m i ze zrębu szybu, słysząc uderzenia ładunku o dźwigary, o godz. 1625 zatrzymali ruch wyciągu szybowego nadając sygnał alarmowy. Klatka wschodnia zatrzymana została w okolicach poz. 660 m - głowica klatki ustawiona była na wysokości dźwigarów nr 165-166. Na skutek uderzeń ładunku o elementy zbrojenia szybu uszkodzeniu uległy: dźwigary po stronie południowej szybu od nr 168 do nr 176 i 179, dźwigary po stronie północnej od nr 177 do nr 179 i 181, prowadniki w torze klatki wschodniej po obu stronach w rejonie dźwigarów 177 do 181. Ponadto odkształceniu uległy cięgła klatki wschodniej na długości czwartego i trzeciego piętra, klapa północna służąca do kontroli zawieszeń lin wyrównawczych oraz poszycie piętra czwartego na powierzchni ok. 1m2.

W związku z zaistniałą awarią Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej górniczych wyciągów szybowych w przedziale zachodnim i wschodnim szybu I oraz nakazał:

  1. Podjąć niezbędne środki zapobiegawcze, polegające w szczególności na przeprowadzeniu badań elementów górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu I przez właściwych rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego.
  2. Opracować i zatwierdzić przez kierownika ruchu zakładu górniczego szczegółową technologię usuwania skutków awarii w szybie I, zgodnie z wymaganiami punktu 5.30.11 załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górni­czych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 wraz z późn. zm.) w związku z art. 224 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Ponadto ustalił, że przed wznowieniem ruchu górniczych wyciągów szybowych w przedziale zachodnim i wschodnim szybu I zakład górniczy powiadomi Dyrektora SUG o usunięciu skutków awarii i wynikach przeprowadzonych badań elementów górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim, a wznowienie ruchu górniczych wyciągów szybowych może nastąpić na podstawie zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego po dokonaniu komisyjnego odbioru technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry