15.10.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 22.10.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 80/2009/EW

w sprawie braku zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” w Bukownie zaistniałego w dniu 15. 10. 2009 r. o godz. 714.

Zasilanie zakładu górniczego ZGH „Bolesław” S.A. Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” w Bukownie zrealizowano trzema niezależnymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV prowadzonymi do stacji transformatorowych 110/6 kV: GST-1, GST-1/1 i GST-2. Stacje transformatorowe 110/6 kV GST-1 i GST-2 zasilono liniami napowietrznymi 110 kV prowadzonymi odpowiednio: z GPZ „Olkusz” i GPZ „Bukowno” oraz linią napowietrzną 110 kV łączącą te stacje, pokrywającymi pełne zapotrzebowanie mocy zakładu górniczego. Stację 110/6 kV GST-1/1 zasilono odrębną linią napowietrzną 110 kV prowadzoną z GPZ „Olkusz”. Zasilające linie napowietrzne 110 kV pozostają w eksploatacji dostawcy energii elektrycznej „ENION” S.A. Oddział w Będzinie – Będziński Zakład Elektroenergetyczny. Przesył energii elektrycznej może się odbywać również wewnętrznymi liniami kablowymi 6 kV łączącymi rozdzielnie 6 kV stacji transformatorowych 110/6 kV.

W dniu 14.10.2009 r. stacje transformatorowe 110/6 kV GST-1 i GST-2 zasilane były niezależnymi liniami napowietrznymi 110 kV, pracującymi w „pierścieniu”, natomiast stacja 110/6 kV GST-1/1 odrębną linią napowietrzną 110 kV. W tym dniu o godz. 1727 nastąpił brak dopływu energii elektrycznej linią napowietrzną 110 kV, prowadzoną z GPZ „Bukowno”, z powodu obustronnego wyłączenia jej spod napięcia przez zabezpieczenia w wyniku uszkodzeń słupów i torów prądowych tej linii, w odległości około 4 km od stacji transformatorowej 110/6 kV GST-2. W tej sytuacji zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną odbywało się dwiema liniami napowietrznymi 110 kV prowadzonymi z GPZ „Olkusz”.

W dniu 15.10.2009 r., około godz. 714, nastąpił brak dopływu energii elektrycznej również liniami napowietrznymi 110 kV prowadzonymi z GPZ „Olkusz”. Wystąpiła całkowita przerwa w zasilaniu w energię elektryczną zakładu górniczego ze źródeł dostawcy energii elektrycznej ENION” S.A. Oddział w Będzinie – Będziński Zakład Elektroenergetyczny.

Brak zasilania w energię elektryczną spowodował w szczególności zatrzymanie ruchu wentylatorów głównych, górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń głównego odwadniania. W związku z zagrożeniem wodnym i brakiem przewietrzania wyrobisk zakładu górniczego o godz. 717 rozpoczęto akcję ratowniczą. Z zagrożonych rejonów, przedziałami drabinowymi szybów „Chrobry” i „Dąbrówka” oraz upadową „Franciszek”, wycofano na powierzchnię 413 pracowników. Brak zasilania spowodował przekroczenie maksymalnych poziomów wody w pompowniach głównego odwadniania, konieczność zamknięcia tam wodnych w pięciu przekopach polowych i przy czterech komorach pomp głównego odwadniania na poz. +180 i +238 m. O godzinie 1015 dostawca energii elektrycznej - ENION” S.A. Oddział w Będzinie – Będziński Zakład Elektroenergetyczny przywrócił zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną z GPZ „Olkusz”. Bezpośrednio po przywróceniu zasilania załączono do ruchu pompy w komorach pomp głównego odwadniania oraz uruchomiono wentylatory główne w stacjach wentylatorów przy szybach „Dąbrówka”, „Chrobry” i „Stefan”, a o godz. 1100 wentylator główny w stacji wentylatorów przy szybie „WP-2”. Podczas akcji ratowniczej, związanej z odpompowywaniem wody z wyrobisk zakładu górniczego, prowadzono ruch 23 pomp w 4 pompowniach głównego odwadniania, co pozwalało na wypompowywanie 350 m3/min. wody przy dopływie wynoszącym około 250 m3/min. W dniu 16.10.2009 r. o godz. 117 otwarto ostatnią tamę wodną w przekopie polowym i przywrócono właściwe poziomy wody w pompowniach głównego odwadniania. O godz. 715 uruchomiono wentylator główny w stacji wentylatorów przy szybie „Zachodni”, a godz. 807 wentylator główny nr W1 oraz o godz. 807 wentylator główny nr W2 w stacji wentylatorów przy szybie „Wschodni”.

W dniu 16.10.2009 r. o godz. 147 dostawca energii elektrycznej przywrócił zasilanie zakładu górniczego w energię elektryczną linią elektroenergetyczną 110 kV prowadzoną z GPZ „Bukowno”.

Akcję ratowniczą, związaną z powstałym zagrożeniem wodnym i przywróceniem właściwe-go przewietrzania wyrobisk zakładu górniczego, zakończono w dniu 16.10.2009 r. o godz. 1320.

W związku z zaistniałą sytuacją nie zgłoszono wypadku. W czasie zaniku dopływu energii elektrycznej nie prowadzono jazdy ludzi górniczymi wyciągami szybowymi.

Przyczyną braku zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego były zakłócenia w pracy urządzeń i sieci elektroenergetycznych 110 kV dostawcy ENION” S.A. Oddział w Będzinie – Będziński Zakład Elektroenergetyczny, poza zakładem górniczym, związane z:

  • uszkodzeniami słupów i torów linii elektroenergetycznej 110 kV, prowadzonej z GPZ „Bukowno”, w odległości około 4 km od stacji transformatorowej 110/6 kV GST-2,
  • uszkodzeniami linii elektroenergetycznych 110 kV oraz w stacji elektroenergetycznej 110 kV „Siersza” zasilającej GPZ „Olkusz”.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry