godło Polski
PL EN

15 10 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                           

Katowice, dnia 20 października 2016 r.

INFORMACJA Nr 14/2016 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 15.10.2016 r. ok. godz. 0500, w zakładzie górniczym KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ ślusarz-mechanik / operator p/z, lat 38

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu komory K-22 z pasem P-30, w bloku C-IV oddziału górniczego G-61, na poziomie 1000 m, w odległości ok. 3000 m od szybu SG-1. W pasie P-30 nad komorą K-20, usytuowany był oddziałowy punkt wysypowy rudy o numerze zakładowym R-236/1, z kratą stalową nad przenośnikiem taśmowym typu Legmet o numerze zakładowym L‑236. Przy kracie zabudowane było urządzenie z hydraulicznym młotem udarowym typu Roxon służące do rozbijania nadgabarytowych brył skalnych. Ruch maszyn dostarczających urobek do ww. punktu odbywał się jednostronnie, tj. od strony skrzyżowania pasa P-30 z komorą K-22. W odległości ok. 12 m od osi kraty, od strony wjazdu maszyn, pod stropem przy ociosach, po obu stronach wyrobiska, zabudowana była sygnalizacja optyczna (świetlna), z lampami koloru czerwonego i zielonego, zezwalającymi lub zabraniającymi wjazdu maszyn na wysyp. Sygnalizacją sterował z kabiny operator urządzenia do rozbijania brył skalnych. W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość ok. 4,0 m, szerokość od ok. 10,4 do ok. 8,5 m, nachylenie spągu wynosiło 4,5°. Miejsce wypadku przewietrzane było obiegowym prądem powietrza, o parametrach zgodnych z wymaganiami przepisów.

W dniu 14.10.2016 r. na zmianie IV Wielozmianowego Systemu Pracy (WSP), trwającej od godz. 2400 do godz. 600, zadaniem operatora wozu odstawczego typu CB-4 PCK o numerze zakładowym 268, był transport urobku z oddziału górniczego G 61 do ww. punktu rozładowczego. Po rozładowaniu urobku na wysypie R-236/1, operator wozu odjechał w kierunku komory K-22. Po przejechaniu ok. 14 m zatrzymał wóz (na spągu o nachyleniu ok. 4,5o, w kierunku komory K-22), prawdopodobnie w odległości ok. 3-4 m od, oczekującej na wyjazd wozu, ładowarki typu LKP-0900B o numerze zakładowym 455 stojącej z łyżką skierowaną w prawą stronę komory K‑22 i pasa P-31, poniżej osi komory K-22. Następnie operator wozu udał się do operatora ładowarki, z którym rozmawiał stojąc w otwartych drzwiach kabiny ładowarki. Pozostawiony wóz odstawczy stoczył się samoczynnie w kierunku ładowarki, uderzając ciągnikiem (zderzakiem) w uchylone drzwi kabiny ładowarki. W wyniku uderzenia doszło do nagłego ich zamknięcia i dociśnięcia głowy i części tułowia operatora wozu do konstrukcji kabiny. Poszkodowany został uwolniony przez wezwany zastęp ratowników górniczych z JRGH w Sobinie. Lekarz-ratownik stwierdził zgon poszkodowanego ok. godz. 600.

 Przyczyną wypadku było przygniecenie głowy operatora stalowymi drzwiami kabiny ładowarki do konstrukcji kabiny, uderzonymi przez samoczynnie staczający się wóz odstawczy.

Do wypadku prawdopodobnie przyczyniło się pozostawienie wozu odstawczego na pochylonym spągu (ok. 4,5°), z włączonym silnikiem, bez włączenia hamulca awaryjno-postojowego oraz bez zabezpieczenia wozu przed samoczynnym, niekontrolowanym przemieszczeniem.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

  • eksploatacji wozu odstawczego szufladowego typu CB-4 PCK, produkcji Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Zanam-Legmet Sp. z o. o. w Polkowicach, o numerze fabrycznym 018/2013  i numerze zakładowym 268, z uwagi na stan techniczny i działanie układów hamulcowych ww. wozie, który mógł przyczynić się do zaistnienia wypadku, do czasu:
  • przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego wozu na zaistniały wypadek, a w szczególności skuteczność działania układów hamulcowych, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w wyżej wymienionym wozie, ujawnionych podczas przeprowadzenia oceny przez właściwą jednostkę,
  • eksploatacji ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B, produkcji KGHM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach, o numerze fabrycznym 005/2016 i numerze zakładowym 455, z uwagi na uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia ładowarki przez wóz odstawczy typu CB-4 PCK o numerze fabrycznym 018/2013 i numerze zakładowym 268. Ponowną eksploatację ww. ładowarki uzależnił od usunięcia powstałych uszkodzeń i doprowadzeniu jej stanu technicznego do zgodności z wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowej producenta,
  • prowadzenia ruchu maszyn górniczych przez skrzyżowanie komory K-22 z pasem P-30 (dojazd do punktu wysypu rudy o numerze R-236/1), z uwagi na brak prawidłowego oznakowania znakami ostrzegawczymi. Wznowienie ruchu maszyn ww. wyrobisku może nastąpić po właściwym jego oznakowaniu znakami ostrzegawczymi.

Nakazał także:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu odstawczego szufladowego typu CB-4 PCK, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę.

Ponadto, zobowiązał Przedsiębiorcę w drodze decyzji do:

  • przeprowadzenia, przez właściwą jednostkę, oceny stanu technicznego wozu odstawczego szufladowego typu CB-4 PCK o numerze fabrycznym 018/2013 i numerze zakładowym 268, jego wpływu na zaistniały wypadek, a w szczególności skuteczności działania układów hamulcowych w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta.
  • przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry