16_06_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  18 listopada 2021 r.

INFORMACJA Nr 26/2021/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 16.06.2021 r. o godz. 16:30 w zakładzie górniczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

Wypadek zaistniał w komorze zbiornika p.poż. na poz. 670 m w szybie II.

Szyb II jest szybem wdechowym, dwuprzedziałowym, zgłębionym do głębokości 1039,7 m. W  szybie II znajdują się rurociągi przeciwpożarowe oraz zbiorniki przelewowe zabudowane w komorach na poz. 380 m i 670 m. Komora zbiornika p.poż. na poz. 670 m w szybie II wykonana jest w obudowie betonowej, po stronie południowej szybu II, bezpośrednio przy przedziale drabinowym. Zjazd na poziom komory możliwy jest klatkami wyciągów szybowych zabudowanych w szybie II. Komora zbiornika p.poż. odgrodzona jest od strony szybu przegrodą wykonaną z siatek stalowych.

W komorze zabudowane są dwa zbiorniki przelewowe wody p.poż o łącznej pojemności 7,2 m3 oraz rurociągi wodne zasilające i odpływowe ze zbiorników wraz z armaturą (m.in. zasuwami DN 200 i DN 100). Zbiorniki przelewowe zasilane są dwoma rurociągami szybowymi DN 200 ze zbiornika przelewowego p.poż. na poz. 380 m.

W dniu 16.06.2021 r. na zmianie rozpoczynającej się o godz. 14:00 do wykonywania robót w szybie skierowany został pięcioosobowy zespół pracowników. Przodowy zespołu posiadał uprawnienia rewidenta szybowego i spawacza. Zadaniem zespołu było wykonanie m.in. rewizji szybu oraz robót w komorze zbiornika p.poż. na poz. 670 m dotyczących wymiany zasuwy DN 100 zabudowanej na rurociągu doprowadzającym wodę do zbiornika przelewowego.

Wymiana zasuwy DN 100 była wykonywana z wykorzystaniem sprzętu spawalniczego (cięcie śrub połączeń kołnierzowych zasuwy palnikiem acetylenowo-tlenowym).

Po zjeździe na poziom komory zbiornika zamknięto zasuwę DN 200 na dopływie wody ze zbiornika przelewowego zabudowanego na poz. 380 m. W trakcie cięcia przez przodowego śrub połączenia kołnierzowego zasuwy DN 100 nastąpiło gwałtowne rozszczelnienie rurociągu i niekontrolowany wypływ wody pod ciśnieniem około 3,0 MPa w przestrzeń komory. W wyniku tego zdarzenia przodowy, który stał na górnej części zbiornika, spadł z wysokości około 1,60 m na spąg komory i doznał urazu głowy. Poszkodowanego niezwłocznie przetransportowano na zrąb szybu, a następnie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Przyczyną wypadku było uderzenie pracownika strumieniem wody, wypływającej gwałtownie z rurociągu pożarowego pod ciśnieniem około 3,0 MPa oraz upadek pracownika na spąg, z wysokości około 1,6 m, podczas cięcia śrub, na połączeniu kołnierzowym rurociągu, palnikiem acetylenowo tlenowym.

Przyczyna ta była następstwem:

  • wykonywania prac spawalniczych na rurociągu będącym pod ciśnieniem, w wyniku nie zamknięcia dopływu wody na zasuwie i nie opróżnienia z medium odciętego odcinka rurociągu,
  • nieużywania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
  • niezapoznania pracowników brygady szybowej z instrukcją nr 132/2018 „transportu, montażu, demontażu, konserwacji oraz kontroli rurociągów przeciwpożarowych, odwadniających oraz sprężonego powietrza”, zatwierdzoną w dniu 13 lipca 2018 r. przez KRZG oraz ze „Schematem zasilania zakładu górniczego w wodę ppoż.”,
  • braku bezpośredniego nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace, na rurociągu przeciwpożarowym, wymagające demontażu armatury, zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Specjalistyczny Urząd Górniczy wstrzymał ruch zakładu górniczego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” w Pawłowicach w części dotyczącej robót związanych z wymianą zasuwy DN 100 na rurociągu zasilającym zbiornik przelewowy usytuowany w komorze na poz. 670 w szybie II oraz określił warunki wznowienia tych robót.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry