16.01.2013.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.01.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 3/2013/EW

o wypadku lekkim, związanym z wykonywaniem robót strzałowych przez firmę PUGiB BUD, zaistniałym w dniu 16 stycznia 2013 r. około godz. 536, w rejonie komory maszyn ciężkich C2-C, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Lubin”.

Wypadek lekki zaistniał w przecince K-89, pomiędzy tamą mechaniczną nr T-57, a chodnikiem K-II, w rozbudowywanej komorze maszyn C2-C, w rejonie Lubina Wschodniego na poz. 740 m. W rejonie tym złoże zaliczono do II stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego. Wyrobiska, o szerokości około 8,0 m oraz wysokość około 4,5 m, w rejonie zdarzenia zabezpieczone były obudową podstawową kotwiową rozprężną o długości żerdzi 1,8 m w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Dla robót prowadzonych w celu rozbudowy komory maszyn C2-C opracowany był projekt techniczny zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 16.01.2013 r., pod koniec zmiany IV WSP, ok. godz. 536, podczas wyjazdu pracowników z komory maszyn C2-C, wóz transportowy „Kacper” nr 151 zatrzymał się w przecince 89 przed mechaniczną tamą wentylacyjną nr T-57. Podczas otwierania drzwi tamy, górnik strzałowy, pracownik firmy PUGiB BUD z siedzibą w Częstochowie, odpalił 60 kg MW – (Ergodyn) w spągowych otworach strzałowych przecinki 89, pomiędzy chodnikami K-III a K-I, w odległości 100 m, w linii prostej, od wozu transportowego Kacper, którym odbywał się przewóz osób. Odpalenie nastąpiło po uzyskaniu zezwolenia od dyspozytora ruchu. Według opinii lekarskiej, pracownik komory maszyn, przebywający w wozie transportowym „Kacper”, doznał urazu akustycznego obu uszu na skutek wybuchu - fali uderzeniowej. W dniu 28 stycznia poszkodowany wrócił do pracy.

Przyczyną wypadku lekkiego było oddziaływanie powietrznej fali uderzeniowej, powstałej po odpaleniu otworów strzałowych, na pracownika przebywającego w strefie zagrożenia, w odległości ok. 100 m, w linii prostej, od miejsca wykonywania robót strzałowych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, którą wstrzymał roboty strzałowe wykonywane przez PUGiB BUD w rejonie Komory Maszy Ciężkich C2-C do czasu:

  1. Dokonania analizy obowiązujących Ustaleń organizacyjnych Kierownika Działu Robót Górniczych LW z dnia 21.09.2012 r., w sprawie koordynacji wykonywania robót strzałowych pomiędzy oddziałami wydobywczymi G-1,G-4 i G-9 O/ZG „Lubin”, PUGiB i PeBeKa Lubin w rejonie Lubina Wschodniego.
  2. Wprowadzenia do powyższych Ustaleń (…) zapisów uniemożliwiających wydanie przez dyspozytora zgody na odpalenie przodków podczas obecności pracowników w strefie oddziaływania skutków robót strzałowych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry