16 02 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 23 lutego 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 6/2015/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 16.02.2015 r. około godziny 1410 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach.

 Pożar endogeniczny zaistniał w otamowanej przestrzeni ściany 222, w drugiej (środkowej) warstwie pokładu 510, na poziomie 550m. Pokład 510 o miąższości warstwy środkowej od 2,2 m do 5,2 m, w parceli ściany 222 zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację pokładu 510 ścianą 222, od stycznia 2013 r. i prowadzono na wysokość do 2,6 m (z pozostawieniem ochronnych półek węglowych: w spągu do 0,5 m i stropie do 1,0 m), systemem podłużnym z podsadzką hydrauliczną, pod zrobami podsadzkowymi wybranej w latach 2004-2005 ściany 213 oraz po zrobach podsadzkowych ściany 221, wybranej w latach 2007-2008. Ściana 222 przewietrzana była systemem na „H”, głównym prądem powietrza doprowadzanym dowierzchnią 13a/II-18, z doświeżaniem prowadzonym tą samą dowierzchnią, od strony północnej i dowierzchnią 12/II-247 od strony południowej.

W dniu 2.10.2014 r., stwierdzono wzrost zagrożenia pożarowego w zrobach podsadzkowych. Ścianę 222 czasowo zaizolowano poprzez wykonanie dwóch korków podsadzkowych konstrukcji przeciwwybuchowej w dowierzchni 12/II-247 i korka podsadzkowego w ścianie, w odległości ok. 20 m na zachód od dowierzchni 13a/II-18. 

W dniu 16.02.2015 r. około godziny 1225, analizator CO (typu TX nr kopalniany 3241), zabudowany w dowierzchni 13a/II-18 w pokładzie 510, w odległości ok. 20 m na południe od chodnika odstawczego 284, zarejestrował wzrost zawartości CO do 35 ppm.

Z rejonu dowierzchni 13a/II-18, przewietrzanej przepływowym prądem powietrza, wycofano 7 pracowników bez konieczności użycia aparatów ucieczkowych. 

O godzinie 1410 kierownik ruchu zakładu górniczego rozpoczął akcję ratowniczą, polegającą na odcięciu dopływu powietrza do dowierzchni 13a/II-18, poprzez zabudowę dwóch korków podsadzkowych o konstrukcji przeciwwybuchowej, zaprojektowanych w przecince 1 – łączącej dowierzchnię 13a/II-18 z dowierzchnią 13/II-287 (od strony doprowadzenia powietrza) i w dowierzchni 13a/II-18 na południe od chodnika odstawczego-284 (od strony odprowadzenia powietrza). Dla ciągłej kontroli parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia, zabudowano linię chromatograficzną, z końcem w dowierzchni 13a/II-18, w odległości ok. 5m na południe od chodnika odstawczego-284.

Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz zastępów CSRG i OSRG w Bytomiu.

Do godziny 1300 dnia 17.02.2015 r. zakończono wykonanie korków podsadzkowych i dokonano ich odbioru przez przedstawiciela jednostki ratownictwa. W dniu 18.02.2015 r. o godzinie 640, po zakończeniu 16 godzinnego okresu wyczekiwania, skontrolowaniu składu atmosfery w wyrobiskach sąsiadujących z otamowanym rejonem i stwierdzeniu jego zgodności z obowiązującymi przepisami, Kierownik Akcji zakończył akcję pożarową.

Nadzór nad prowadzoną akcją pożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510, pozostawionego w zrobach podsadzkowych czasowo zaizolowanej ściany 222.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry