16 02 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                

Katowice, dnia 23 lutego 2016  r.

 

 

INFORMACJA Nr 6/2016/EW

w sprawie wypadku lekkiego, zaistniałego w dniu 16 lutego 2016 r., około godziny 2030,
w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki - Staszic” w Katowicach, Ruch „Staszic”, w upadowej IV’b-S w pokładzie na poziomie 900 m, któremu uległ górnik oddziału PRP – 1, lat 36, pracujący w górnictwie 7 lat.

 

Wypadek zaistniał w upadowej IV’b-S w warstwie III pokładu 510, w przodku drążonego wyrobiska. Upadowa IV’b-S o wysokości około 3,9 m, szerokości około 5,9 m oraz średnim nachyleniu około 5º, wykonana była w obudowie typu ŁP12/V32/4/A z rozstawem odrzwi co 0,75 m, stabilizowanej rozporami wieloelementowymi dwustronnego działania. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki zgrzewane.

Urabianie calizny węglowej prowadzono kombajnem chodnikowym typu R – 130. Urobek odstawiany był podajnikiem taśmowym typu SIGMA oraz przenośnikiem taśmowym typu Gwarek B 1200S.  Wyrobisko przewietrzane było systemem wentylacji kombinowanej z zastosowaniem wentylatora typu ES 9-500 oraz urządzenia odpylającego UO-630.

Pokład 510 w rejonie upadowej IV’b-S został zaliczony do III stopnia zagrożenia tąpaniami i IV kategorii zagrożenia metanowego. W wyrobisku wyznaczona była strefa szczególnego zagrożenia tąpaniami, obejmująca 40 m odcinek, licząc od czoła przodka.

W dniu 16.02.2016 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1800 sztygar zmianowy oddziału PRP – 1 skierował 8 pracowników do wykonywania robót związanych z drążeniem upadowej IV’b-S. Około godziny 2030, podczas urabiania kombajnem, zaistniał wstrząs górotworu o energii 6x103J, którego epicentrum zlokalizowane było w odległości około 15 m na zachód i około 45 m na północ od czoła przodka upadowej IV’b-S. W wyniku dynamicznego oddziaływania wstrząsu na wyrobisko, doszło do przemieszczenia się brył węgla z czoła przodka do przestrzeni roboczej wyrobiska oraz wypełnienia jej metanem o stężeniu do około 12%. Górnik przodowy, który w tym czasie znajdował się w odległości około 5 m od czoła przodka przy południowym ociosie wyrobiska, został uderzony przemieszczającą się bryłą węgla. Pracownik doznał urazu głowy oraz pleców. Poszkodowany, po udzieleniu pierwszej pomocy, wraz z drugim pracownikiem o własnych siłach udał się na powierzchnię do przyszybowej izby opatrunkowej. Następnie został przewieziony do Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach. 

 Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie pracownika bryłą węgla odspojoną z czoła przodka upadowej IV’b-S, na skutek wstrząsu o energii 6x103J, zaistniałego w rejonie tego wyrobiska.

 W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

Przed wznowieniem drążenia upadowej IV’b-S w warstwie III pokładu 510 na poziomie 900 m, dokonać analizy przyczyn wystąpienia zjawiska - polegającego na dynamicznym przemieszczeniu się brył węgla do przestrzeni roboczej wyrobiska i wypełnieniu jej metanem o stężeniu około 12%, po wstrząsie o energii 6x103J -  przez kopalniany zespół opiniodawczy ds. zagrożeń, a w oparciu o wnioski z tej analizy podjąć stosowne działania profilaktyczne, dla zapewnienia dalszego, bezpiecznego drążenia wyrobiska.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry