16.03.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.03.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 19/2009/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie) zaistniałym w dniu 16 marca 2009 r., o godz. 2038, związanym z wystąpieniem w polu G-3/4 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Rudna” odprężenia wywołanego wstrząsem o energii          E = 5,9 x 106 J.

Wypadek zbiorowy miał miejsce w wyrobiskach frontu eksploatacyjnego pola G-3/4 na poziomie 950 m, w rejonie szybów głównych kopalni. W polu tym wybierano złoże rudy miedzi systemem komorowo-filarowym z likwidacją przestrzeni wybranej podsadzką hydrauliczną. Złoże rudy miedzi występuje w tym rejonie w stropie piaskowca i w skałach węglanowych cechsztynu, a jego miąższość wynosi od 8,0 m do 18,0 m. Złoże w polu G-3/4 zaliczono do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami oraz do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu i spągu zaliczono odpowiednio do drugiej klasy skał stropowych i drugiej klasy skał spągowych. Dla robót eksploatacyjnych pola G-3/4 były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowano kotwy wklejane o długości żerdzi 2,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Jako obudowę dodatkową stosowano kotwy linowo-spoiwowe o długości lin 7 m, drewniane stojaki i stosy podporowe oraz stropnice płytowe typu SP.

W dniu 16.03.2009 r. o godz. 2038 w polu G-3/4 kopalni „Rudna” wystąpił wstrząs o energii E = 5,9 x 106J, którego epicentrum zlokalizowano na wysokości projektowanego skrzyżowania pasa P-40 z komorą K-22. W tym czasie w polu G-3/4 znajdowało się 25 pracowników. Dwóch pracowników, przebywających w odległości około 10 m i 70 m od epicentrum, uległo wypadkom lekkim:

  • (1): górnik–operator kotwiarki SWK, wykonujący obudowę kotwową stropu w komorze K-22 z pasa P-37, który w wyniku wstrząsu górotworu doznał powierzchownego urazu głowy przebywa w domu,
  • (2): górnik–operator ładowarki TORO, wybierający urobek z komory K-26 z pasa P-37, który w wyniku wstrząsu górotworu doznał urazu głowy i klatki piersiowej przebywa w domu.

Po wystąpieniu wstrząsu, 25 pracowników (w tym dwóch poszkodowanych), samodzielnie wycofało się z zagrożonego rejonu.

Wstrząs spowodował następujące skutki:

  • urobienie i obsypania ociosów na głębokość do 0.5 m na odcinkach do 10 m od czół przodków w komorach od K-22 do K-29,
  • wypiętrzenie spągu na wysokość do 0,5 m w komorze K-25 na odcinku ok. 15 m od czoła przodka.

Na podstawie oceny skutków zjawisko zakwalifikowano jako odprężenie.

Przyczyną wypadku było dynamiczne oddziaływanie odprężenia na poszkodowanych, znajdujących się w kabinach maszyn, w tym uderzenia się poszkodowanych o elementy kabin.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej rozcinki calizny w polu G-3/4 oddziału G-3, do czasu przeanalizowania sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia tąpaniami w polu G-3/4 przez Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów oraz ustalenia dalszego, bezpiecznego sposobu prowadzenia robót rozcinkowych.
  2. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego ustali sposób usuwania skutków odprężenia z uwzględnieniem kontroli i uzupełnienia obudowy wyrobisk, obrywki skał oraz usunięcia uwięzionych maszyn.
  3. Przed rozpoczęciem ww. robót rozcinkowych powiadomić Dyrektora OUG we Wrocławiu o podjętych działaniach.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry