16.04.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.04.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 19/2008/EW

o pożarze śmieci, zaistniałym w dniu 16.04.2008 r. o godzinie 1637, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w zbiorniku urobkowym (nieczynnym) zlokalizowanym w przecince P-31, pod mostem chodnika przewozowego A-170.

Pożar śmieci miał miejsce w starym, nieczynnym zbiorniku urobkowym zlokalizowanym w części przecinki P-31, pod mostem przejazdowym chodnika transportowego A-170 - przewozu kolejowego, na poziomie 610 m, w odległości ok. 2800 m od szybu L-III, rejonu wschodniego. Przecinka P-31 stanowiła połączenie chodnika A-169 z A-171 przechodząc pod mostem przejazdowym chodnika A-170. Po obu stronach chodnika A-170 przecinka P-31 była wygrodzona barierami (konstrukcja stalowa ażurowa), natomiast od strony chodników A-169 z A-171 była wygrodzona murowanymi tamami. Chodnik A-170 miał połączenie wentylacyjne z przecinką P-31. W miejscu pożaru wyrobisko miało szerokość ok. 5,5 m i wysokość ok. 3,5 m. Strop w miejscu zaistniałego pożaru był zabezpieczony obudową kotwową wklejaną, o długość kotwi 1,8 m w siatce kotwienia 1,0 x 1,0 m.

Wiązką wyrobisk A-169, A-170, A171 doprowadzane było świeże powietrze w kierunku pól eksploatacyjnych oddziałów G-1, G-4, G-9 oraz robót przygotowawczych PeBeKa SA Lubin w ilości 11780 m3/min. Zużyte powietrze odprowadzane było do szybu L-III.

W dniu 16.04.2008 r., na zmianie II, maszynista lokomotywy typu Ld-31/2 nr zakładowy 34 zauważył lekkie zadymienie chodnika A-170. O tym fakcie maszynista powiadomił natychmiast poprzez radiotelefon dysponenta przewozu oddziału GP-1. W tym czasie chodnikiem A-170 przejeżdżała lokomotywa typu Ld-31/2 nr zakładowy 44,. której maszynista również dostrzegł zadymienie. Obaj maszyniści przystąpili do gaszenia pożaru za pomocą gaśnic proszkowych stanowiących wyposażenie lokomotyw. Ze względu na możliwe gaszenie ogniska pożaru z odległości około 4 m, próba jego ugaszenia nie powiodła się. O godz. 1637 dysponent przewozu oddziału GP-1 poziom 610 m, powiadomił dyspozytora o pożarze, który natychmiast wezwał pogotowie Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie oraz zawiadomił Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego i pozostałe osoby funkcyjne. Dyspozytor kopalni, zgodnie z planem akcji pożarowej, ustalił strefę zagrożenia i nadał sygnał alarmowy. W strefie znajdowało się 179 pracowników, którzy wycofali się samodzielnie, bez użycia aparatów ucieczkowych, w kierunku szybu L-VII. O godz. 1655 trzy zastępy ratownicze udały się szybem L-III na miejsce pożaru, a o godz. 1720 zastępy ratownicze przystąpiły do gaszenia pożaru. Kierownictwo akcji przejął zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego. Wystawiono posterunki na dojściach do strefy zagrożonej i prowadzono pomiary temperatury i składu powietrza kopalnianego. Pożar ugaszono o godz. 1820 i dokonano pomiarów temperatury oraz składu powietrza kopalnianego. Kierownik akcji zakończył akcję pożarową o godz. 1832. Na miejscu zdarzenia pozostawiono dwóch pracowników w celu obserwowania miejsca pożaru.

W dniu 16.04.2008 r. w rejonie miejsca pożaru prowadzony był ruch przewozu kolejowego, nie prowadzono żadnych robót remontowych.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez pracowników korzystających z przewozu kolejowego, w wyniku czego zapaleniu uległy zgromadzone na spągu przecinki P-31 (zbiornika) śmieci w postaci odpadów papierowych, drewna i izolacji kablowych.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzje, nakazując:

  1. Wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części: przecinki P-31 pomiędzy chodnikami A-16 i A-171, do czasu usunięcia resztek zgromadzonych śmieci ,
  2. Przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli wyrobisk w tym podobnych miejsc w których mogą być zgromadzone materiały odpadowe stanowiące zagrożenie pożarowe,
  3. Przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli w zakresie posiadania przez pracowników środków do wzniecania ognia,
  4. Zapoznanie załogi zakładu górniczego i podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami oraz przyczyną pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry