16.04.2008.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 23.04.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 22/2008/EW

w sprawie pożaru egzogenicznego, zaistniałego w dniu 16.04.008 r., około godziny 1720 w KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach, w chodniku VIII badawczym w pokładzie 501 na poziomie 665 m.

Pożar zaistniał w chodniku VIII badawczym w pokładzie 501 w partii D, na poziomie 665 m. Pokład 501 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik VIII badawczy o wysokości około 3,8 m i szerokości 5,5 m, wykonano w obudowie typu ŁP-10/V29 o rozstawie odrzwi co 1 m, stabilizowanej rozporami stalowymi typu WRG. Opinkę stropu i ociosu stanowiły okładziny betonowe, budowane ażurowo, płasko. W odległości około 130 m od pochylni I zachodniej w pokładzie 510D, po stronie ociosu południowego, zabudowana była sprężarka śrubowa typu S75UG. Sprężarka stanowiła jeden z elementów instalacji sprężonego powietrza, zasilającej pomocnicze urządzenia wentylacyjne, zabudowane w rejonie skrzyżowania ściany 507 z pochylnią IVb badawczą. Chodnik VIII badawczy, stanowił drogę wentylacyjną powietrza odprowadzanego ze ściany 507 w pokładzie 501w partii D wschód.

W dniu 16 kwietnia 2008r. na zmianie popołudniowej, około godziny 1505, załączono sprężarkę śrubową, która nieprzerwanie do godziny 1720 podawała sprężone powietrze do pomocniczych urządzeń wentylacyjnych ściany 507. Około godziny 1717 czujnik tlenku węgla nr 4351, zabudowany w pochylni IVb badawczej, w prądzie powietrza wypływającym ze ściany 507, zarejestrował wzrost stężenia tlenku węgla do wartości powyżej 200 ppm, a ze strumienic pomocniczych urządzeń wentylacyjnych wydobywały się dymy. Dyspozytor kopalni, rozpoczął prowadzenie akcji pożarowej i wycofanie 55 pracowników z zagrożonego rejonu. Około godziny 1735 kierownictwo akcji przejął z-ca kierownika ruchu zakładu górniczego. Pojawienie się dymów i wzrost stężenia tlenku węgla spowodowane było zapaleniem się rozlanego oleju z uszkodzonego przewodu olejowego, od rozgrzanych elementów sprężarki typu S75UG. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do aktywnego gaszenia sprężarki śrubowej, przy użyciu gaśnic proszkowych.

Z zagrożonego rejonu, załoga została wyprowadzona bez użycia ucieczkowych aparatów izolujących. Po zakończeniu gaszenia, przystąpiono do kontroli wyrobisk przez kopalniane zastępy ratownicze, a następnie o godzinie 1931, kierownik akcji zakończył prowadzenie akcji pożarowej.

Na podstawie dotychczasowych ustaleń prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się rozlanego oleju z uszkodzonego przewodu olejowego, od rozgrzanych elementów sprężarki.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 501 ścianą 507, do czasu dokonania odbioru rejonu ściany przez komisję, w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającego prawidłowość zastosowanych środków profilaktyki metanowej, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności działania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych, zabudowanych w rejonie skrzyżowania ściany z pochylnią IVb badawczą oraz monitorowania ciągłości pracy sprężarki wspomagającej wydatek rurociągu sprężonego powietrza.
  2. Niezwłocznie przedłożyć dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wyniki badań stanu technicznego sprężarki śrubowej typu S75UG, zabudowanej w chodniku VIII badawczym w pokładzie 501, na poziomie 665m, w aspekcie przyczyn i okoliczności zaistniałego pożaru.
  3. Z okolicznościami zaistniałego pożaru i podjętymi działaniami zapobiegawczymi, zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry