16.06.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 25.06.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 39/2010/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym jaki miał miejsce, w dniu 16.06.2010 r. około godz. 750, w zakładzie górniczym "Borowiec", należącym do Przedsiębiorstwa Prodkukcyjno-Handlowego "Polgravel" sp. z o.o. w Gdańsku, któremu uległ elektrononter, lat 49, pracujący w górnictwie 19 lat.

Zakład górniczy "Borowiec" wydobywa kruszywo naturalne ze złoża "Borowiec" położonego w woj. pomorskim, powiecie kartuskim, gm. Żukowo, w miejscowości Borowiec. Wydobycie kruszywa prowadzone jest spod lustra wody przy pomocy koparek pływających typu KG-2,5. Wydobyty urobek podawany jest poprzez kosze zasypowe na ciąg przenośników taśmowych, który transportuje kruszywo do zakładu przeróbki mechanicznej.

W dniu 16.06.2010 r. na I zmianie roboczej, trwającej od godz. 600 do godz. 1400, zastępca kierownika zakładu - sztygar oddziału mechanicznego otrzymał od pracownika wiadomość o uszkodzeniu izolatora na stacji transformatorowej OS-2 w związku z czym wyznaczył do usunięcia awarii elektromontera zmianowego. Elektromonter wraz z zastępcą kierownika zakładu, około godz. 705, przybyli na miejsce awarii i stwierdzili, że jeden z izolatorów, na wysięgniku kontenera stacji transformatorowej OS-2 15/0,4 kV, 630 kVA, jest uszkodzony i wymaga wymiany. Następnie wrócili do warsztatu elektrycznego, skąd zabrali sprzęt elektryczny ochronny oraz niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do usunięcia awarii, po czym wraz z pracownikiem warsztatu mechanicznego (tokarzem), wyznaczonym przez zastępcę kierownika do pomocy elektromonterowi, udali się ponownie na miejsce awarii.

Po przybyciu do stacji transformatorowej elektromonter odłączył jej zasilanie odłącznikiem typu ON3V-20 zamontowanym na słupie nr 23 napowietrznej linii energetycznej 15 kV (wewnętrzna linia zakładu górniczego). Słup nr 23 połączony był przewodami zasilającymi ze stacją transformatorową odległą od niego o ok. 12,0 m. Następnie wraz z tokarzem przystąpili do demontażu uszkodzonego izolatora prawdopodobnie bez założonego uziemienia przenośnego w miejscu pracy. W momencie odkręcania zacisków  z przewodu zdjętego z uszkodzonego izolatora, przez stojącego na przystawionej do stacji drabinie elektromontera, nastąpiło pęknięcie i ułamanie się, na tym samym przewodzie, izolatora słupowego. W wyniku naprężenia (powodowanego siłą ciężkości przewodu oraz odłamaną częścią izolatora i prawdopodobnie naciągiem ze strony elektromontera) przewód wraz z częścią izolatora, przemieszczając się, zawisł na odłączonym środkowym przewodzie łączącym słup ze stacją transformatorową. W trakcie przemieszczania się tego przewodu, elektromonter najprawdopodobniej dotknął któregoś z przewodów czynnej linii 15 kV i w efekcie przewód, który trzymał w rękach elektromonter, znalazł się pod napięciem.

Na skutek tego elektromonter doznał porażenia i zsunął się z drabiny na ziemię z wysokości ok. 1,5 m. W wyniku upadku doznał niegroźnych stłuczeń.

Po zdarzeniu elektromonter, o własnych siłach, udał się wraz pracownikiem warsztatowym do warsztatu elektrycznego. Powiadomiony o wypadku zastępca kierownika wezwał telefonicznie karetkę pogotowia ratunkowego. Karetka przybyła na miejsce zdarzenia po około 20 minutach i zabrała poszkodowanego do szpitala w Kartuzach.

Bezpośrednią przyczyną wypadku było źle przygotowane miejsce pracy skutkujące pojawieniem się napięcia na przewodzie, który trzymał w ręku elektromonter, na skutek czego doznał porażenia prądem.

Pośrednimi przyczynami zaistniałego zdarzenia było stosowanie niebezpiecznych metod pracy, brak skutecznego zabezpieczenia przed porażeniem oraz nieprzestrzeganie warunków bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nakazał:

  1. Kierownikowi ruchu zakładu górniczego bezwzględne wdrożenie zasad obowiązujących przy wykonywaniu prac w warunkach szczególnego zagrożenia przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
  2. Dokonać analizy dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz podjąć działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń występujących w miejscu pracy poszkodowanego.
  3. Z przyczynami i okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry