16.06.2014.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 20.06.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 27/2014/EW

w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 16.06.2014r. ok. godz. 2015 w Zakładach-Górniczo Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie w zakładzie górniczym Kopalnia „Olkusz-Pomorzany”, któremu uległ młodszy górnik oddziału O/VI, lat 25, pracujący w górnictwie 19 miesięcy

Wypadek zaistniał w oddziale O/VI, w rejonie O.G. „Klucze I”, na skrzyżowaniu chodnika poszukiwawczego 30 z chodnikiem poszukiwawczym 39 w bloku hektarowym 1592 na rzędnej spągu +208,9m n.p.m., w rejonie drążonego chodnika poszukiwawczego 47. Wyrobiska wykonane były w warstwie I, w dolomitach kruszconośnych, w górotworze zaliczonym do III stopnia zagrożenia wodnego. Klasa stropu III. Obudowę skrzyżowania stanowiły wklejane stalowe kotwy typu Olkusz 16A o długości 1,6m budowane w siatce kotwienia 1,0m x 1,0m. Szerokość wyrobiska wynosiła 5,0m, a wysokość 4,4m, nachylenie 0º. Oddział O/VI drążył chodnik poszukiwawczy 47 z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Dla robót opracowany był projekt techniczny, zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 16.06.2014r. na zmianie „B” sztygar zmianowy skierował trzyosobowy zespół (przygodowy-górnik strzałowy, młodszy górnik oraz operator SWS-a) do wykonania robót strzałowych w chodniku poszukiwawczym 97 i chodniku poszukiwawczym 47. Brygada po wykonaniu obudowy kotwowej i załadowaniu materiałem wybuchowym otworów strzałowych w chodniku poszukiwawczym 97 przeszła do chodnika poszukiwawczym 47. Przodowy skontrolował rejon przodka i razem z młodszym górnikiem z kosza SWS-a zakotwili przodek. Górnik przodowy polecił młodszemu górnikowi wycofać się poza ustawione tablice „Ładowanie otworów strzałowych” w rejon skrzyżowania chodnika poszukiwawczego 30 z chodnikiem poszukiwawczym 39. Z kosza SWS załadowali materiałem wybuchowym górne otwory strzałowe. Operator SWS-a udał się do chodnika poszukiwawczego 5 w celu uzupełnienia wody w chłodnicy, a górnik strzałowy przystąpił do ładowania materiałem wybuchowym dolnych otworów strzałowych. Podczas wykonywanych prac usłyszał krzyk w rejonie skrzyżowania chodnika poszukiwawczego 30 z chodnikiem poszukiwawczym 39, zobaczył leżącego, na pryźmie piasku, na plecach, młodszego górnika przysypanego odspojonym ze stropu rumoszem skalnym. Powstała w stropie wyrwa po odspojeniu się skał miała wymiary 1,5m x 1,2m x 0,3m. Poszkodowany był przytomny i skarżył się na ostry ból klatki piersiowej. Poszkodowany został odwieziony karetką pogotowia do szpitala w Olkuszu.

W wyniku wypadku poszkodowany doznał złamania żeber od I do V po stronie lewej, złamania obu łopatek, złamania trzonu kręgu Th8 i Th9 oraz stłuczenia płuca lewego.

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie bada przyczyny i okoliczności wypadku. Wobec braku świadków zdarzenia trwa ustalanie przyczyn wypadku.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie wydał decyzję w, której:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej ruchu maszyn i osób na skrzyżowaniu chodnika poszukiwawczego 30 z chodnikiem poszukiwawczym 39 w oddziale O/VI do czasu ponownego rozeznania warunków geologiczno-górniczych. 
  2. Nakazał przeprowadzenie niezbędnych badań górotworu w tym rejonie oraz nakazał dokonać oceny stanu obudowy i jej wzmocnienia na warunkach określonych przez kierownika działu robót górniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry