16.08.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 54/2010/EW

w sprawie braku zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. w Wieliczce zaistniałego w dniu 16 sierpnia 2010 r. o godzinie 1813.

Zakład górniczy Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zasilano w energię elektryczną z Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) 110/15 kV „Wieliczka”, będącego własnością Zakładu Energetycznego ENION S.A. w Krakowie, dwiema niezależnymi liniami kablowymi prowadzonymi do Głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/3/0,4 kV, a ponadto linią napowietrzną prowadzoną do rozdzielni średniego napięcia (SN) 15 kV „Barycz”, utrzymywanej jako oddzielona galwanicznie od pozostałej części wewnętrznej sieci SN zakładu górniczego. Każda z dwóch linii kablowych zasilających pokrywała pełne zapotrzebowanie mocy zakładu górniczego. Jako zasadę stosowano pobór energii na obydwu liniach kablowych odrębnie na każdą z sekcji Głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/3/0,4 kV. W taki sposób zasilano zakład górniczy również w dniu 16 sierpnia 2010 r. na zmianie „B”.

W tym dniu, podczas burzy z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi, o godzinie 1805 nastąpił brak dopływu energii elektrycznej jedną linią kablową zasilającą, a o godzinie 1813 nastąpił brak dopływu energii elektrycznej drugą linią kablową zasilającą, prowadzonymi do Głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/3/0,4 kV. Również o godzinie 1805 nastąpił brak dopływu energii elektrycznej linią napowietrzną prowadzoną do rozdzielni SN 15 kV „Barycz”. Tym samym nastąpił całkowity brak dopływu energii elektrycznej od dystrybutora Zakładu Energetycznego ENION S.A. w Krakowie do zakładu górniczego. Skutkowało to między innymi zatrzymaniem ruchu wentylatorów głównych w stacjach przy szybie „Wilson” oraz „Kościuszko”, a ponadto górniczych wyciągów szybowych szybu „Kinga” i szybu „Daniłowicz”. Osoby dozoru ruchu zakładu górniczego, odpowiedzialne za utrzymanie ruchu urządzeń elektroenergetycznych, uzyskały informację od dyspozytora dostawcy energii elektrycznej o uszkodzeniach w GPZ 110/15 kV „Wieliczka” i niemożności określenia czasu przywrócenia zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną.

W tym czasie w wyrobiskach zakładu górniczego przebywały 1094 osoby (960 osób ruchu turystycznego, 62 osoby kuracjuszy, 38 osób obsługi ruchu turystycznego oraz 34 pracowników zakładu górniczego). W tej sytuacji, przebywający na terenie zakładu górniczego, zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o wyprowadzeniu na powierzchnię osób przebywających w wyrobiskach zgodnie z Planem Ratownictwa. W czasie wyprowadzania osób na powierzchnię monitorowano na bieżąco stan atmosfery kopalnianej, nie stwierdzając przekroczenia dopuszczalnych stężeń.

Wyprowadzenie osób przebywających w wyrobiskach, zakończone o godzinie 2020, odbyło się bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych. W związku z brakiem zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego nie zgłoszono wypadku lub zachorowania oraz nie wystąpiło uwięzienie osób w unieruchomionych naczyniach górniczych wyciągów szybowych.

Dopływ energii do zakładu górniczego przywrócono o godzinie 2047 jedną linią kablową, a godzinie 2220 drugą linią. O godzinie 2049 załączono do ruchu wentylator główny w stacji przy szybie „Wilson”, a o godzinie 2050 załączono do ruchu wentylator główny w stacji przy szybie „Kościuszko” oraz zasilono pozostałe obiekty i urządzenia zakładu górniczego.

Przyczyną braku zasilania w energię elektryczną zakładu górniczego był pożar pola rozdzielczego 15 kV w GPZ „Wieliczka”, będącego własnością Zakładu Energetycznego ENION S.A. w Krakowie.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych nie wydał decyzji.

Zakład górniczy, z inspiracji Dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, wystąpił do Zakładu Energetycznego ENION S.A. w Krakowie z pismem o wyjaśnienie przyczyn tego zdarzenia oraz poinformowanie o podjętych środkach zaradczych.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry