16 09 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                 

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  21 września 2018 r.

INFORMACJA Nr 64/2018/EW

o wstrząsie sejsmicznym zaistniałym w odkrywkowym zakładzie górniczym – Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu – Pole „Szczerców” w dniu 16.09.2018 r.

 W dniu 16 września 2018 r. o godzinie 14h 24´03" poza wyrobiskiem górniczym Pola „Szczerców”, wystąpił wstrząs sejsmiczny o energii całkowitej wynoszącej E = 2,524 x 107 J i magnitudzie lokalnej ML = 2,9. Epicentrum wstrząsu w układzie lokalnym posiadało spółrzędne: X = 40988,67, Y = 45990,65 i znajdowało się w granicach obszaru górniczego „Pole Szczerców I” w odległości 150 m na południe od górnej krawędzi wyrobiska górniczego. Odległość epicentrum od najbliższego obiektu zakładu górniczego zlokalizowanego poza wyrobiskiem, tj. osadnika wód kopalnianych 2-SZ wynosiła 250 m. Odległość epicentrum od najbliższego obiektu budowlanego zlokalizowanego poza zakładem górniczym, tj. pierwszego zabudowania wsi Markowizny wynosiła 440 m, a od rzeki Krasowej – 200 m.

Wstrząs nie spowodował zagrożenia dla ludzi oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego oraz szkód w obiektach zakładu górniczego i w obiektach poza zakładem górniczym. W szczególności nie wystąpiły uszkodzenia maszyn podstawowych, urządzeń i obiektów zakładu górniczego znajdujących się najbliżej epicentrum wstrząsu, tj. koparce K-45 pracującej w wyrobisku górniczym na poziomie IV (rzędna 90 m npm), w drogach technologicznych, osadniku wód kopalnianych 2-SZ, urządzeniach studni odwadniającej S-55 oraz kanale odwadniającym 6-Sz.

Do dnia 17 września 2018 r. do Działu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych KWB „Bełchatów” nie wpłynęły żadne zgłoszenia o wyrządzonych wstrząsem szkodach w obiektach poza zakładem górniczym.

Przyczyną wstrząsu sejsmicznego była zmiana warunków naprężeniowych zachodzących na uskokach tektonicznych znajdujących się w głębokim podłożu złoża węgla brunatnego, uaktywnionych prowadzoną eksploatacją górniczą.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nie stwierdził naruszenia przepisów, jak też zasad techniki górniczej. 

 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry