17 01 2023

Wyższy Urząd Górniczy
        Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                 Katowice, dnia 31 maja 2023 r.

INFORMACJA Nr 7/2023/EW

o wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, do którego doszło w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 339 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ elektromonter p/z.

Do wypadku poparzenia łukiem elektrycznym doszło w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w pasie P-22, pomiędzy komorami K 98 i K-99, w polu SI-XII/6 oddziału wydobywczego G-52, w rejonie GG-5, na poziomie 1200 m, w odległości około 4600 m od szybu SW-1, podczas prac eksploatacyjnych przy rozruszniku stycznikowym 500 V typu RS-05.4/4/N1/U/RS-2/S o numerze fabrycznym 275/15, produkcji P.P.H.U. „ALFA REMONT” (dalej: „rozrusznik”). W miejscu zdarzenia wyrobisko miało około 2,7 m wysokości i szerokość około 5 m. Strop zabezpieczony był obudową kotwową, spąg był nierówny i suchy. Rozrusznik podwieszony był pod stropem, na łańcuchach przymocowanych do kotew. Stanowił on element sieci niskiego napięcia 500 V w oddziale wydobywczym G-52, w pasie P-22 na odcinku od komory K-102, w której zlokalizowane były skrzynka łączeniowo-rozdzielcza typu SLR-05/300.3 i zestaw kopalniany typu ZK-05.2/4/Z/T, przeznaczony do zasilania maszyn i urządzeń górniczych dołowej sieci trójfazowej, do komory K-95, w której zlokalizowany był zestaw kopalniany, również tego samego typu. Wszystkie wyżej wymienione urządzenia zasilane były ze stacji transformatorowej typu INSps/4-630 o numerze zakładowym T-264, zlokalizowanej w komorze K-120, pomiędzy chodnikiem E-259S/6 a pasem 1, w polu SI-XII/7.

W dniu 17 stycznia 2023 r. na zmianie IV WSP, sztygar zmianowy oddziału mechanicznego C-50 podczas podziału prac w komorze C-50E przydzielił wyznaczonym dwóm operatorom samojezdny wóz wiertniczy typu Face Master 1.7K (dalej: „SWW”) o numerze zakładowym 313 oraz samojezdny wóz kotwiący typu ROOF MASTER 1.7 (dalej: „SWK”) o numerze zakładowym 296 i wyznaczył ich do prac w oddziale wydobywczym G-52. Po wykonaniu obsługi zmianowej OC, operatorzy maszyn udali się do oddziału wydobywczego G-52, w którym od sztygara zmianowego górniczego G-52 otrzymali zadania zakotwienia i odwiercenia przodków w polu SI-XII/6. Zadaniem operatora SWK było zakotwienie przodków komór K-99 i K-98, w których operator SWW, miał następnie odwiercić otwory strzałowe. Operator SWK w czasie kotwienia przodków w komorach K-98 i K-99 korzystał z podłączenia maszyny przewodem elektrycznym typu OnGcekżi-G 3x16+10+4mm2 do rozrusznika. Operator SWW, który wjechał do zakotwionego już przodka komory K-99, rozwinął z maszyny przewód elektryczny typu OnGcekżi-G 3x25+16+1x4mm2 i wpiął się do tego samego rozrusznika, do którego był już wpięty SWK, stwierdzając przy tym, że w odpływie I, do którego się wpiął, brak było napięcia zasilania. Powiadomiony o tym fakcie około godziny 300 elektromonter z oddziału elektrycznego E-51 przystąpił do lokalizacji awarii. Przełączył wyłącznik główny i otworzył drzwiczki rozrusznika. Podczas otwierania trzybiegunowej podstawy bezpiecznikowej typu 00, w której gnieździe zamocowane były bezpieczniki odpływu I, pojawił się łuk elektryczny, który poparzył dłonie elektromontera. Poszkodowany wezwał pomoc, której udzielił mu przybyły na miejsce przodowy, z którym następnie udali się do komórki górniczej oddziału wydobywczego G-52, gdzie udzielono poszkodowanemu dalszej pomocy przedmedycznej. 

Sztygar górniczy poinformował o wypadku dyspozytora górniczego i sztygara elektrycznego oddziału E 51, który zorganizował transport poszkodowanego pod szyb SW-1. Około godziny 410 w asyście jednego z pracowników poszkodowany wyjechał na powierzchnię i udał się do punktu pielęgniarskiego.

Dyspozytor wezwał do punktu pielęgniarskiego przy szybie SW-I karetkę z Pogotowia Ratunkowego w Polkowicach, którą przetransportowano poszkodowanego na SOR Szpitala Powiatowego w Lubinie, gdzie lekarz stwierdził poparzenie łukiem elektryczny I i II stopnia dłoni prawej i lewej, a następnie przewieziono poszkodowanego do Wielospecjalistycznego Szpitala Publicznego w Nowej Soli na oddział chirurgii plastycznej i oparzeń.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o zdarzeniu w dniu 17 stycznia 2023 r. około godziny 420. Akcji ratowniczej nie prowadzono.

Przyczyną wypadku poparzenia elektromontera łukiem elektrycznym była próba wyjęcia bezpiecznika, z będącego pod napięciem gniazda trzybiegunowej podstawy bezpiecznikowej.

W związku ze zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w części dotyczącej eksploatacji:

  • rozrusznika stycznikowego 500 V typu RS-05.4/4/N1/U/RS-2/S o numerze fabrycznym 275/15, produkcji P.P.H.U. „ALFA REMONT”.

Ponadto nakazał przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w drodze decyzji: 

  • zabezpieczyć zabudowany rozrusznik stycznikowy 500 V typu RS-05.4/4/N1/U/RS-2/S o numerze fabrycznym 275/15, produkcji P.P.H.U. „ALFA REMONT”, oraz przekazać gow stanie nienaruszonym do właściwej jednostki, celem przeprowadzenia niezbędnych badań,
  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, ocenę stanu technicznego wyżej wymienionego urządzenia i jego wpływu na zdarzenie, 
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanej wyżej wymienionej czynności, w terminie bezzwłocznym.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu uzależnił ponowną eksploatację przedmiotowego urządzenia od przeprowadzenia oceny przez właściwą jednostkę oraz usunięcia nieprawidłowości wykazanych w trakcie badania przez tą jednostkę i doprowadzenia stanu technicznego tego urządzenia do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskanie wymaganego zezwolenia do oddania go do ruchu.Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry