17_04_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 28 czerwca 2022 r.

INFORMACJA Nr 16/2022/EW

w sprawie zawału zaistniałego w dniu 17 kwietnia 2022 r. około godziny 1650 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Halemba, w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na poziomie 1030m.

Zawał wystąpił w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na odcinku wyrobiska o długości 7m.

Przekop wentylacyjny do pokładu 402 o średnim nachyleniu 20, objęty został granicami pola IV kategorii zagrożenia metanowego i zaliczony do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Wyrobisko wykonane zostało w latach 1993r. do 1997r.,w obudowie ŁP10/V29/A z rozstawem odrzwi co: 0,5m, 0,75m i 0,8m stabilizowanych rozporami stalowymi dwustronnego działania. Opinkę wyrobiska wykonano z okładzin żelbetowych układanych ażurowo na stropnicach rębem oraz na łukach ociosowych na płask i stosowano także siatkę zgrzewaną zaczepową oraz siatkę typu MM. W  przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 w odległości od 452m do 459m od przekopu zbiorczego w stropie zalega: 2,5m łupka piaszczystego, 0,3m warstwy węgla oraz 7,0m łupka piaszczystego, natomiast w spągu 9m warstwa piaskowca. Przekop wentylacyjny do pokładu 402 stanowił drogę doprowadzenia powietrza w ilości około 2300m3/min do rejonów prowadzonych robót górniczych, między innymi w pokładach 402 i 405/1 oraz transportu materiałów kolejką podwieszoną z napędem własnym i odstawy urobku. W tym wyrobisku zabudowany był także rurociąg odmetanowania o średnicy 300 mm.

W przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 utrzymywanym przez ponad 25 lat, sukcesywnie stwierdzano pogorszony stan techniczny korodującej obudowy, w związku z tym w kilku miejscach wykonano przebudowę oraz wzmocniono obudowę stojakami stalowymi. W tym wyrobisku korozji ulegała także opinka z siatek MM oraz rozpory stalowe, zwłaszcza na odcinku od 452m do 459m od przekopu zbiorczego.

W dniu 17 kwietnia 2022 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1400 do kontroli rejonu obejmującego między innymi przekop wentylacyjny do pokładu 402 zatrudniony był 2 osobowy zespół pracowników. Około godziny 1650  dyspozytor gazometrii stwierdził spadek koncentracji metanu w rurociągu odmetanowania na poziomie 1030m, co spowodowało wyłączenie stacji odmetanowania. Powiadomił on o tym dyspozytora ruchu oraz kierownika działu wentylacji ruchu Halemba, pełniącego w tym dniu dyżur kierownika ruchu zakładu górniczego. W tym czasie zespół pracowników kontrolujący rejon przekopu wentylacyjnego do pokładu 402 w odległości około 452m od przekopu zbiorczego stwierdził zawał wyrobiska na odcinku około 7m, przy czym rumosz skalny tylko częściowo wypełnił przekrój poprzeczny wyrobiska. Około godziny 1725 jeden z pracowników tego zespołu telefonicznie powiadomił o tym dyspozytora ruchu kopalni.

Zawał w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 nie spowodował spadku ilości przepływającego powietrza oraz nie wpłynął na skład powietrza w tym  wyrobisku, przy czym uszkodzeniu uległ rurociąg odmetanowania o średnicy 300mm.

O godzinie 1847 po przekierowaniu odmetanowania z poziomu 1030m na poziom 830m, uruchomiono stację odmetanowania. W związku z zaistniałym zawałem żaden z pracowników nie zgłosił wypadku.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach został powiadomiony o zawale w dniu 17 kwietnia 2022 r., o godzinie 1857.

Przyczyną zawału w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na poziomie 1030 m  była utrata stabilności i podporności skorodowanych elementów wyrobiska.

Przyczyna ta była następstwem nierzetelnej kontroli obudowy w przekopie wentylacyjnym do pokł. 402 na poziomie 1030 m, przez co utrzymywana przez co najmniej 25 lat na odcinku 7,0 m skorodowana obudowa, nie została w prawidłowy sposób oceniona i odpowiednio wzmocniona lub przebudowana.

W związku z zaistniałym zawałem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach: wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

1)   ruchu załogi w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na poziomie 1030m, na odcinku od cechy metrycznej 452m do cechy metrycznej 459m wyrobiska, do czasu:

  • usunięcia skutków zawału, które wystąpiły na odcinku o długości około 7m,
  • przywrócenia funkcjonalności przekopu wentylacyjnego do pokładu 402 oraz zapewnienia odpowiedniej podporności i stabilności obudowy chodnikowej typu ŁP10/V29/3 na wyżej wymienionym odcinku wyrobiska, w oparciu o szczegółową technologię opracowaną przez kierownika działu górniczego i zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,

2)   eksploatacji przenośnika taśmowego typu MIFAMA 1400 numer kopalniany T-2, zabudowanego w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402, do czasu wyczyszczenia jego trasy na długości około 7m, z mas skalnych powstałych na skutek zawału skał do wyrobiska, zalegających pod i obok jego trasy,

oraz nakazał:

1)      przeanalizować wpływ skutków zawału zaistniałego w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na poszczególne rejony kopalni, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego,

2)      zabezpieczyć dojście do odcinka przekopu wentylacyjnego do pokładu 402 na, do czasu zapewnienia odpowiedniej podporności i stabilności obudowy wyrobiska zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami Kierownika Działu Górniczego,

3)      uzupełnić brakującą opinkę obudowy po stronie zachodniego ociosu w przekopie wentylacyjnym do pokładu 402 na odcinku od 448m do 452m wyrobiska.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry