17.02.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.02.2008 r.


I N F O R M A C J A Nr 7/2008/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 17.02.2008r. około godziny 030 w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakładzie Górniczym "Sobieski"  w Jaworznie.

Pożar endogeniczny zaistniał w diagonali XVI w rejonie skrzyżowania z przecinką ściany 537 w pokładzie 207 w partii „Wschód” na poziomie 500m. Pokład 207 o miąższości ok. 5m, niemetanowy, nieskłonny do tąpań, zaliczony został do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i V grupy skłonności węgla do samozapalenia. Eksploatację w pokładzie 207 prowadzono od 2001r. systemem ścianowym poprzecznym z zawałem stropu, z pozostawieniem ok. 0,5m półki węglowej w stropie. Aktualnie prowadzone były roboty eksploatacyjne w kolejnej szóstej ścianie nr 536. Wcześniej wykonano rozcinkę pokładu dla ściany nr 537. Ściana 536 przewietrzana była systemem na „Y” z doświeżaniem prowadzonym diagonalą XVI od strony południowej.

W dniu 17.02.2008r. około godziny 030 w diagonali XVI, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 536, w prądzie powietrza doprowadzanym od strony przecinki ściany 537, stwierdzono występowanie zapachu węglowodorów aromatycznych i lekkich dymów. Około godz. 045 czujnik CO, zabudowany w diagonali XVII w wylotowym prądzie powietrza ze ściany 536, wykazał wzrost stężeń CO do ok. 30 ppm, o godz. 100 – ok. 50 ppm, a o godz. 134 – powyżej 200 ppm. W strefie zagrożenia, obejmującej wyrobiska przyścianowe ściany 536 oraz wyrobiska którymi odprowadzano powietrze do szybu wentylacyjnego „Traugutt”, zatrudnionych było 20 pracowników, których wycofano. Do diagonali XV oraz przecinki ściany 537 skierowano dyżurujący zastęp ratowniczy w celu rozpoznania przyczyny zadymienia i wzrostu zawartości CO. W czasie penetracji wyrobisk ratownicy zauważyli występowanie dymów i żarzącego się węgla za tamą izolacyjną, wykonaną w diagonali XVI, na południe od przecinki ściany 537. Rozpoczęto akcję ratowniczą, polegającą na ograniczeniu ilości powietrza doprowadzanego diagonalą XV do ogniska pożaru oraz przygotowaniu rurociągu podsadzkowego w diagonali XVI, w celu zalania rejonu ogniska pożaru wodą. Poprowadzono dwie linie chromatograficzne dla kontroli stężeń gazów pożarowych – do diagonali XVI ok. 10m za skrzyżowanie ze ścianą 536 oraz do diagonali XVII. Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz zastępów CSRG i OSRG w Jaworznie. W czasie akcji prowadzono ciągłą kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia. Maksymalne stężenie CO w opływowym prądzie powietrza wynosiło 600 ppm. Nadzór nad prowadzoną akcją pożarową sprawuje Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 207 w rejonie diagonali XVI, w części na południe za przecinką ściany 537.


Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry