17.03.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-12/gem-23/2011

Katowice, dnia 24.03.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 12/2011 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, w zakładzie górniczym Kopalnie Surowców Skalnych (KSS) w Bartnicy Sp. z o.o. - Kopalnia Gabra „Braszowice”, zaistniałym w dniu 17.03.2011 r. prawdopodobnie około godziny 530, któremu uległ operator ciągu technologicznego węzła wstępnego kruszenia stacjonarnego zakładu przeróbczego – zatrudniony w górnictwie 28 lat.

Wypadek zaistniał w rejonie przesypu z przenośnika taśmowego PT 1200/8, o symbolu w ciągu technologicznym VB6, na przenośnik taśmowy VB7.

Kopalnia „Braszowice”, zlokalizowana w powiecie ząbkowickim, eksploatuje złoże gabra systemem ścianowym, z równoległym postępem ścian w kierunkach: zachodnim, północnym, wschodnim i południowym, w wyrobisku stokowo-wgłębnym o powierzchni 18,3 ha o dwóch poziomach wgłębnych - o rzędnych 265 m n.p.m. i 280 m n.p.m. oraz trzech poziomach stokowych - o rzędnych 300 m n.p.m., 320 m n.p.m i 340 m n.p.m. Złoże zajmuje szczytową partię wzgórza Bukowczyk i zostało rozpoznane do głębokości 91 m. Stacjonarny zakład przeróbczy, oddany do ruchu w roku 2006, został ujęty w planie ruchu – części szczegółowej na lata 2010-2012 dla zakładu górniczego KSS w Bartnicy – część ruchu zakładu górniczego – Kopalnia Gabra „Braszowice”, zatwierdzonym decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r., l. dz. BWA/0234-98-09/WL.

W dniu 16 marca 2011 r. operator węzła wstępnego kruszenia pracował na zmianie trzeciej trwającej od godziny 2200 do godziny 600. W dniu 17 marca 2011 r. o godz. 611 pracownicy zmiany pierwszej znaleźli ww. operatora, uwięzionego w pozycji stojącej, pod będącym w ruchu przenośnikiem taśmowym VB-6, przy czym lewa ręka poszkodowanego i stylisko gracy były wciągnięte pomiędzy dolną taśmę a rolkę ją podtrzymującą. Pracownicy wyłączyli zasilanie węzła linką awaryjnego wyłączania. Poszkodowany nie dawał oznak życia. Po przecięciu dolnej taśmy pracownicy uwolnili poszkodowanego, a następnie przystąpili do reanimacji. Akcję ratowniczą przejął przybyły na miejsce lekarz pogotowia ratunkowego, który ok. godz. 730 stwierdził zgon poszkodowanego.

Prawdopodobny przebieg wypadku przedstawia się następująco: Pod koniec zmiany, około godziny 530, operator węzła wstępnego kruszenia czyścił przenośnik taśmowy będący w ruchu – usuwał ściery i przepad, z rejonu napędu przenośnika taśmowego VB6, przy użyciu gracy osadzonej na drewnianym stylisku o długości około 1,7 m. W czasie operowania gracą, jej stylisko, a następnie lewa ręka poszkodowanego zostały wciągnięte pomiędzy dolną taśmę a rolkę ją podtrzymującą. Nie było bezpośrednich świadków wypadku.

Przyczyną wypadku było pochwycenie i wciągnięcie lewej ręki poszkodowanego pomiędzy dolną taśmę przenośnika a rolkę ją podtrzymującą, co spowodowało obrażenia śmiertelne.

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu został powiadomiony o zdarzeniu telefonicznie, w dniu 17 marca 2011 r., o godzinie 650.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego PT-1200/8 o symbolu w ciągu technologicznym VB6, do czasu:
  a) połączenia przeciętej taśmy,
  b) zamocowania osłony stacji zwrotnej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową DTR-31 z czerwca 2006 r.,
  c) wymiany elementu sterowniczego wyłącznika awaryjnego,
  d) wymiany przewodu obwodu układu czujnika ruchu taśmy.
 2. Ponowne uruchomienie przenośnika taśmowego PT-1200/8 VB6 nastąpi na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
 3. Zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku operator ciągów technologicznych.
 4. Przeanalizować zmianową organizację pracy przy obsłudze węzła wstępnego kruszenia ze szczególnym uwzględnieniem czasu przeznaczonego na prace związane z czyszczeniem tras przenośników taśmowych z przepadów i ścierów i dostosować ją do ustaleń obowiązującej instrukcji nr 201b bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku operatora ciągu technologicznego.
 5. Przeprowadzić dodatkowe szkolenie pracowników zakładu górniczego w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń stacjonarnego zakładu przeróbczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry