17.04.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.04.2012 r.

INFORMACJA Nr 27/2012/EW

o pożarze samojezdnego wozu kotwiącego typu „Roof Master 1.7” nr zakładowy 213, który miał miejsce w dniu 17.04.2012 r., około godziny 200, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Pożar samojezdnego wozu kotwiącego (SWK), o numerze zakładowym 213, miał miejsce w upadowej F-102a, na wysokości komory K-7, w piętrze F1W, oddziału górniczego G-63, na zmianie IV (WSP), podczas dojazdu na miejsce pracy, w odległości ok. 700 m od szybu SG-1.

Oddział G-63 prowadził eksploatację rudy miedzi w rejonie szybów SG-1, SG-2 O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, na poziomie 1000 m, systemem komorowo-filarowym. W miejscu pożaru wyrobisko miało szerokość ok. 6,2 m i wysokość od ok. 2,7 do 3,0 m. Spąg miał nachylenie 6,5o w kierunku jazdy wozu – komory K-9. Do rejonu robót eksploatacyjnych, prowadzonych w piętrze F1W, świeże powietrze doprowadzane było z szybu SG-1 chodnikiem wentylacyjnym 1, a następnie chodnikiem dojazdowym 1 do upadowych F-101a i F-102a, skąd komorami K-11 i K-12 do pasa przycaliznowego. Po przewietrzeniu strefy roboczej, powietrze zużyte odprowadzane było wiązką wyrobisk przyzrobowych – komorami K-51 i K-52, do upadowej F-3a, stanowiącej wyodrębnione wyrobisko wentylacyjne i dalej, poprzez lunetę wentylacyjną, bezpośrednio do szybu wentylacyjnego SG-2. Minimalny wydatek powietrza dla piętra F1W, określony w projekcie technicznym eksploatacji, określono na 3000 m3/min. Wg Głównej Książki Przewietrzania wydatek powietrza dla piętra F1W, w dniu 14.03.2012 r., wyniósł 4008 m3/min, a w czasie ostatniej kontroli, przeprowadzonej w dniu 11.04.2012 r., łączny wydatek powietrza wynosił 5200 m3/min.

Na drodze doprowadzania powietrza do rejonu robót eksploatacyjnych zabudowane były urządzenia wspomagające przewietrzanie piętra F1W: wentylator wolnostrumieniowy typu WOO200, o spiętrzeniu 980 Pa i wydatku 4560 m3/min, następnie dwa wentylatory typu WOO160 w upadowych F-101a i F-102a (przed miejscem pożaru), przy chodniku dojazdowym 1, o spiętrzeniu 570 Pa i wydatku 2352 m3/min, oraz jeden wentylator wolnostrumieniowy typu WOO160, zabudowany w upadowej F-99, przy przecince 10.

Wg wstępnych ustaleń, operator przejął w komorze maszynowej oddziału C-60E wóz, który wcześniej pracował na zmianie III i jechał upadową F-102a na wyznaczone przez sztygara górniczego miejsce pracy. Podczas jazdy spod osłon komory silnikowej, po obu stronach, nagle zaczął wydobywać się ogień. Operator zatrzymał wóz i przystąpił do gaszenia pożaru uruchamiając stałą instalację gaśniczą. Jego działania okazały się nieskuteczne. Nie mogąc wyciągnąć podręcznej gaśnicy proszkowej, zabudowanej w kabinie, wycofał się z miejsca pożaru pod prąd świeżego powietrza.

W tym czasie, o godzinie 200, sztygar zmianowy oddziału G-63, który spostrzegł dymy zgłosił telefonicznie dyspozytorowi kopalni pożar. W strefie potencjalnego zagrożenia, wyznaczanego systemem komputerowym, znalazło się 118 pracowników kopalni. Dyspozytor, poprzez dyspozytorski system łączności i alarmowania STAR-M, zaalarmował zagrożoną załogę, nakazał wycofanie się i wezwał pogotowie Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie (JRGH). Zastępy JRGH, przybyłe na miejsce pożaru około godz. 306, przystąpiły do rozpoznania i gaszenia pożaru wozu gaśnicami podręcznymi oraz dokonywały pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej. Podczas akcji, wskutek zakłóceń wentylacji, strumień powietrza dolotowego do miejsca pożaru (upadowa F-102a na wysokości komory K-7) wynosił około 1600 m3/min, co utrudniało akcję. Około godz. 549, do gaszenia pożaru, wprowadzono, od strony napływającego świeżego powietrza, moduł gaśniczy typu MG 1400, którym zadławiono, a następnie ugaszono pożar.

Kierownik Akcji Ratowniczej zakończył akcję ratowniczą o godz. 752, po otrzymaniu meldunków o ugaszeniu maszyny i o nieprzekroczeniu dopuszczalnych stężeń gazów na całej długości prądu powietrza wylotowego z oddziału. Dalsze, standardowe w takich sytuacjach, schładzanie ładowarki i górotworu wodą kontynuowano na kolejnych zmianach.

Według wstępnej oceny, prawdopodobną przyczyną pożaru było rozszczelnienie układu hydraulicznego lub paliwowego i zapalenie się mgły oleju od rozgrzanych elementów silnika spalinowego.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

  • eksploatacji samojezdnego wozu kotwiącego typu Roof Master 1.7 nr zakładowy 213, uszkodzonego w wyniku zaistniałego pożaru, do czasu przeprowadzenia badań przez właściwą jednostkę celem ustalenia przyczyny pożaru oraz jego budowy zgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • eksploatacji piętra F1W oddziału górniczego G-63, do czasu doprowadzenia wentylacji do zgodności z ustaleniami zawartymi w projekcie technicznym eksploatacji.

Ponadto nakazał:

  • przeprowadzić kontrolę stanu wyrobiska (stanu obudowy, ociosów oraz stateczności stropu) w miejscu zaistniałego pożaru,
  • przeprowadzić nadzwyczajną kontrolę stanu technicznego samojezdnych wozów kotwiących typu Roof Master, eksploatowanych w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „ Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji gaśniczej ANSUL typu LT-A-101-30 z systemem automatycznej detekcji CHECKFIRE SC-N, układu paliwowego, ssącego z turbodoładowaniem, układu wydechowego, instalacji hydraulicznej, układów i instalacji elektrycznej w komorze silnika spalinowego oraz przeniesienia napędu,
  • zapoznać załogę zakładu górniczego i podmiotów wykonujących określone czynności w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami oraz przyczyną zaistniałego pożaru.

Po dokonaniu oględzin, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał Przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie:

      a) zbadanie, przez właściwą jednostkę, stanu technicznego   samojezdnego wozu kotwiącego typu Roof Master 1,7 nr zakładowy 213, nr fabryczny 610/MM oraz jego budowy w aspekcie zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, celem ustalenia przyczyny pożaru.

         b) zbadania, przez właściwą jednostkę, wszystkich użytych podczas pożaru aparatów ucieczkowych typu OXY K-50S, tj. o numerach fabrycznych: ARAJ-0154 – data produkcji 08/09 (numer kopalniany 31160) i ARAJ-0345 –data produkcji 08/09 (numer kopalniany 3228).

         c) zabezpieczenie trzech aparatów ucieczkowych typu OXY K-50S o podobnych seriach i datach produkcji jak wymienione w punkcie b), do czasu uzyskania wyników z przeprowadzonych badań,

         d) przedstawienia Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdania i wyników z wykonanych badań, określonych w pkt a) i b), w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry