17.05.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-12/gg-106/2012

Katowice, dnia 24.05.2012 r.

INFORMACJA Nr 12/2012śm/EW

o wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 17 maja 2012 r., około godz. 2140, spowodowanym opadnięciem brył skalnych z ociosu komory K-8 pomiędzy pasami P-15 i P-16 w polu G-8/3 oddziału G-7 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ górnik-operator, lat 47, zatrudniony w górnictwie 23 lata.

Wypadek śmiertelny, któremu uległ górnik-operator, obsługujący samojezdny wóz kotwiący SWKA ROOF MASTER 2.2., miał miejsce na poziomie 950 m, w rejonie Szybów Głównych kopalni.

Oddział G-7 prowadził w polu G-8/3 eksploatację złoża rud miedzi systemem komorowo-filarowym z upodatnieniem złoża i dodatkową ochroną stropu R-UO. Złoże rudy miedzi występuje w tym rejonie w formie pseudopokładu, na który składają się białe piaskowce czerwonego spągowca oraz dolnocechsztyńskie łupki. Miąższość złoża waha się od 3,0 do 6,0 m. Złoże o rozciągłości NW-SE zapada pod kątem 4-5º w kierunku SE. Złoże w polu G-8/3 zaliczono do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego i drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami. Skały stropu zaliczono do klasy drugiej skał stropowych, a spągu do klasy pierwszej skał spągowych. Wyrobiska oddziału zabezpieczane były obudową podstawową kotwową wklejaną i rurowo-cierną, o długości żerdzi 1,8 m, zabudowaną w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m. Strop w polu G-8/3 zaliczono do klasy III stropu – skały średnio mocne II. Jako obudowę dodatkową stosowano na wszystkich nowo wycinanych skrzyżowaniach kotwy linowo-cementowe o długości 7 m, drewniane stojaki i stosy podporowe, stojaki hydrauliczne ze stropnicą typu Hydrotech oraz stropnice płytowe typu SP.

Dla robót eksploatacyjnych pola G-8/3 były opracowane projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 17.05.2012 roku na zmianie III WSP sztygar zmianowy oddziału C-8 skierował górnika operatora samojezdnych maszyn górniczych przodkowych do uzupełniania obudowy południowo-wschodniego ociosu i stropu komory K-8 w rejonie, rozpoczętej na zmianie III, wdzierki dzielącej filar technologiczny na filary resztkowe.

Około godz. 2140, z nieznanych powodów, operator wyszedł z kabiny obsługiwanego wozu kotwiącego i znalazł się przy opuszczonej i ustawionej w poziomie wieżyczce kotwiarki bezpośrednio pod niezabudowaną jeszcze częścią ociosu, po obrywce wykonanej na poprzedniej zmianie. W wyniku nagłego odspojenia i opadnięcia licznych, różno gabarytowych brył skalnych z ociosu, jedna z nich uderzyła poszkodowanego powodując śmiertelne obrażenia głowy. Ilość i rozmiar opadniętych brył skalnych oraz ślady na płaszczyznach ich odspojenia wskazywały na lokalne osłabienie struktury ociosu. Poszkodowanego odnalazł sztygar zmianowy, który zawiadomił dyspozytora. Poszkodowany został uwolniony przez wezwanych ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie. Według opinii lekarskiej poszkodowany doznał zmiażdżenia kości czaszki. Ciało poszkodowanego wywieziono na powierzchnię, skąd przewieziono go do prosektorium w Lubinie.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego w głowę odspojonymi od ociosu bryłami skalnymi.

Do wypadku przyczyniło się przebywanie poszkodowanego pomiędzy maszyną a niezabudowaną jeszcze częścią ociosu w celu wykonania nieustalonej czynności przy opuszczonej wieżyczce kotwiarki.

Po przeprowadzeniu w dniu 18.05.2012 r. na zm. IV dnia 17.05.2012 r. oględzin miejsca wypadku, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w części pola G-8/3 oddziału G-7, obejmującej komorę K 8, na odcinku od pasa P-15 do pasa P-16, do czasu:

  1. Przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i obudowy stropu oraz ociosów w rejonie miejsca wypadku, w zakresie i na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Ustalenia koniecznego zakresu i sposobu oraz wykonania dodatkowego zabezpieczenia południowo-wschodniego ociosu ww. części wyrobiska.
  3. Usunięcia nawisów z przystropowej części ociosu północno-zachodniego ww. części wyrobiska.

Uzależnił podjęcie wstrzymanego ruchu od uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego.
II. Przeprowadzić dodatkowe szkolenie górników-operatorów samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie zasad postępowania obowiązujących w przypadku zaistnienia awarii maszyny w rejonie pola eksploatacyjnego, z uwzględnieniem przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku.

Ponadto, nakazał Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź SA w Lubinie sprawdzenie, na własny koszt, przez właściwą jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań i oceny wyrobów, stanu technicznego Samojezdnego Wozu Kotwiącego SWKA Roof Master 2.2 nr zakładowy 251 oraz powiadomienie Dyrektora OUG we Wrocławiu o wynikach sprawdzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry