17 07 2015

Wyższy Urząd Górniczy                                                                                                                               Katowice, dnia 10 sierpnia 2015 r.                                                                                                                                                                            

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

 

I N F O R M A C J A Nr 39/2015/EW

w sprawie pożaru ładowarki łyżkowej typu LKP 0805 nr fabr. 04/2005, nr zakładowy 5W, zaistniałego w dniu 17 lipca 2015 r. ok. godz. 1315 , w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „WAREX” z siedzibą w Wałbrzychu.

 

Pożar ładowarki typu LKP 0805 zaistniał w dniu 17 lipca 2015 r. ok. godz. 1315  w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w przecince 32 chodnika B-213, w oddziale górniczym GG-6/KOPEX, na poziomie 850 m, w odległości około 5000 m od szybu SG, na zmianie I.

Firma KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu prowadził przebudowę wyrobisk na poziomie 850 m. Do prac między innymi ujętych
w umowie pomiędzy KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  a KOPEX - Przedsiębiorstwem Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu ( dalej jako KOPEX), firma KOPEX po podpisaniu umowy zleciła prace firmie - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowemu „WAREX” z siedzibą w Wałbrzychu na podstawie umowy podwykonawstwa nr161/2015/DEM z dnia 26.06.2015 r.

W dniu 17 lipca 2015 r. na zmianie I WSP operator ładowarki LKP-0805 pracujący w firmie WAREX otrzymał od Kierownika Działu Robót Górniczych „ KOPEX” zadanie przygotowania dróg odstawy w rejonie chodników B-212 do chodnika B-214. W czasie jazdy w przecince 32 pomiędzy chodnikami B-213 i B-214 z niezaładowaną łyżką, w kierunku chodnika B-214 w celu przegarnięcia rumoszu skalnego, operator poczuł drażniące dymy i zauważył ogień wydostający się z nad części ciągnikowej ładowarki oraz przedostające się płomienie w części kabiny operatora. W pośpiechu opuścił kabinę, nie zabierając ze sobą aparatu ucieczkowego oraz lampy. Nie uruchomił stałej instalacji gaśniczej GP-8, ponieważ do kabiny dostawały się płomienie. Pobiegł w kierunku myjki samojezdnych maszyn górniczych zabudowanej w komorze „KOPEX”, znajdującej się ok. 200 metrów od miejsca zdarzenia. Przekazał informację o pożarze  nadsztygarowi górniczemu firmy „KOPEX”, jak również powiadomił telefonicznie dyspozytora  górniczego kopalni. Dyspozytor zawiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego oraz wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie i rozpoczął akcję ratowniczą zgodnie z Planem Ratownictwa. Określił strefę zagrożenia, ustalił liczbę osób znajdujących się w strefie i rozpoczął wycofanie załogi ze strefy drogami ucieczkowymi w kierunku szybu SG.

Wezwane zastępy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie przybyły na miejsce pożaru około godz. 1335 i przystąpiły po rozpoznaniu sytuacji do gaszenia pożaru ładowarki. Kierownik Akcji Ratowniczej zakończył akcję o godz. 1737, po otrzymaniu meldunku o ugaszeniu maszyny i uzyskaniu dopuszczalnych stężeń gazów na całej długości prądu powietrza wylotowego z oddziału.

W strefie zagrożenia przebywało 48 pracowników. Załoga wycofała się samodzielnie drogami ucieczkowymi, poza strefę zagrożenia, do szybu SG. Podczas wycofywania się załogi ze strefy zagrożenia nie zostały użyte aparaty ucieczkowe.

W czasie przeprowadzonych oględzin miejsca pożaru w dniu 18 lipca 2015 r. na zmianie I stwierdzono że, pożar wystąpił w części ciągnikowej ładowarki w okolicy silnika spalinowego (silnik ładowarki był kompletnie zniszczony – spalony). Powstały ogień a także wysoka temperatura spowodowała uszkodzenia w instalacji elektrycznej oraz zapalenie się węży hydraulicznych oraz węży gumowych układu chłodzenia silnika spalinowego i powstanie ognia i dymów w przedziale silnika oraz w rejonie  zmiennika momentu, a także,  częściowo w kabinie operatora. Instalacja elektryczna, paliwowa i układu chłodzenia silnika spalinowego uległy całkowitemu spaleniu, elementy wykonane z aluminium tj. obudowa alternatora i turbosprężarka nosiły ślady nadtopienia. Widoczne były ślady  penetracji przez otwarty ogień. Kabina operatora nie nosiła śladów ognia jedynie widoczne były miejsca pokryte sadzą w okolicy pulpitu sterowniczego i wyzwalacza stałej instalacji gaśniczej zlokalizowanego pomiędzy fotelem operatora a pulpitem sterowniczym w dolnej części kabiny. W rejonie komory silnika spalinowego całkowitemu zniszczeniu uległy zabudowane akumulatory w ilości szt. 2 oraz komputer sterujący pracą silnika spalinowego znajdujący się po przeciwnej stronie wnęki akumulatorów. Częściowemu spaleniu uległa także zabudowana na feldze tylna prawa opona na części ciągnikowej ładowarki.

Przyczyna pożaru:

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w komorze silnika spalinowego ładowarki. Nie wyklucza się powstania pożaru spowodowanego wypływem oleju napędowego lub hydraulicznego w przedziale silnika spalinowego, na rozgrzane elementy silnika spalinowego ładowarki.

Zalecenia organizacyjno-techniczne

            W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

1. eksploatacji przecinki 32 pomiędzy chodnikami B-213 a B-214 pola B w rejonie GG-6/KOPEX, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska (stanu obudowy, ociosów oraz stateczności stopu), w miejscu zaistniałego pożaru, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz doprowadzenia stanu wyrobiska do zgodności z obowiązującymi przepisami, a także uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu powyższego chodnika wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

2. eksploatacji kołowej ładowarki łyżkowej typu LKP‑0805 o numerze zakładowym 5W, użytkowanej przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe. „WAREX” z siedzibą w Wałbrzychu, uszkodzonej w wyniku pożaru, do czasu:

  • usunięcia zagrożenia spowodowanego zniszczeniem struktury skał stropowych wyrobisku przez zaistniały pożar,
  • ustalenia bezpiecznego sposobu przemieszczenia uszkodzonej ładowarki,
    w wyznaczone bezpieczne miejsce, umożliwiające przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę,
  • usunięcia powstałych uszkodzeń spowodowanych przez pożar w wyżej wymienionej ładowarce i doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentację techniczno-ruchową producenta oraz uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu,

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał Przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie:

  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, ocenę stanu technicznego ładowarki typu LKP‑0805 o nr zakładowym 5W i nr fabr. 04/2005 oraz jego wpływu na zaistniały pożar, a także sprawdzić wykonanie jej w aspekcie zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych, czynności, w terminie bezzwłocznym.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry