17.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 20.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 55/2010/EW

w sprawie awarii jednego z zasilań rozdzielni głównej 3/0,4 kV przy szybie „Campi” zakładu Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” w likwidacji w Bochni zaistniałego w dniu 16 sierpnia 2010 r. około godziny 1430.

Rozdzielnię główną 3/0,4 kV przy szybie „Campi” zakładu Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” w likwidacji zbudowano jako dwusekcyjną, zasilono w energię elektryczną dwiema niezależnymi liniami kablowymi z transformatorów TR1 i TR2 15/3 kV, 1000 kVA zabudowanych w Głównej stacji transformatorowej (GST) 15/3 kV „Campi”

W dniu 16 sierpnia 2010 r. na zmianie „B” sekcja I rozdzielni głównej 3/0,4 kV przy szybie „Campi” była zasilana z transformatora TR1, sekcja II była zasilana z transformatora TR2, a sprzęgło sekcyjne było otwarte. Z sekcji I rozdzielni głównej 3/0,4 kV przy szybie „Campi” był zasilany między innymi górniczy wyciąg szybu „Campi” i urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybie „Trinitatis. Obsługę urządzeń elektrycznych pełniło dwóch pracowników oddziału elektrycznego, a nadzór pełnił sztygar oddziałowy oddziału elektrycznego. W tym dniu około godziny 1430 nastąpiło wyłączenie spod napięcia transformatora TR1 w wyniku zadziałania zabezpieczenia gazowo-podmuchowego, co skutkowało brakiem zasilania sekcji I rozdzielni głównej 3/0,4 kV przy szybie „Campi”, a w tym między innymi górniczego wyciągu szybowego szybu „Campi” i urządzeń stacji wentylatorów głównych przy szybie „Trinitatis”.

Sztygar oddziałowy w pierwszej kolejności spowodował zabezpieczenie stanu wyłączenia transformatora TR1, a następnie załączenie sprzęgła sekcyjnego rozdzielni głównej 3/0,4 kV przy szybie „Campi”, a tym samym przywrócenie zasilania odbiorów z sekcji I tej rozdzielni. Po przywróceniu napięcia, o godzinie 1437 uruchomiono wentylator główny w stacji przy szybie Trinitatis.
W dniu 17 sierpnia 2010 r. na zmianie „A” po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń transformatora TR1, na polecenie sztygara zmianowego około godziny 700 załączono transformator pod napięcie. Po około 20 sekundach od załączenia nastąpiło wyłączenie transformatora w wyniku zadziałania II – go stopnia zabezpieczenia gazowo-podmuchowego. W tej sytuacji wykonano ponowne pomiary rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń transformatora otrzymując wyniki pomiarów zbieżne z wynikami poprzednich pomiarów. Podjęto ponową, również nieudaną próbę załączenia transformatora pod napięcie, z tym, że bezpośrednio po wyłączeniu dokonano oględzin transformatora stwierdzając we wzierniku zabezpieczenia gazowo-podmuchowego obecność gazu o odcieniu bieli świadczącej o prawdopodobnym zwarciu w kadzi transformatora. W tej sytuacji podjęto decyzję o wyłączeniu transformatora z ruchu i poddaniu go badaniom specjalistycznym.

W związku z wyłączeniem spod napięcia transformatora TR1 nie zaistniała konieczność wyprowadzenia osób w kierunku szybów wdechowych bądź na powierzchnię, nie zgłoszono wypadku lub zachorowania oraz nie nastąpiło uwięzienie osób w unieruchomionych naczyniach górniczego wyciągu szybowego.

Przyczyną wyłączenia spod napięcia transformatora TR1 15/3 kV, 1000 kVA zabudowanego w Głównej stacji transformatorowej (GST) 15/3 kV „Campi” było prawdopodobnie zwarcie w kadzi transformatora.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych wydał decyzję, w której nakazał:

  • wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej transformatora TR1 15/3 kV, 1000 kVA w głównej stacji transformatorowej 15/3 kV „Campi” stanowiącego jedno z dwóch zasilań w energię elektryczną rozdzielni głównej 3/0,4 kV przy szybie „Campi”,
  • podjąć niezbędne środki organizacyjno-techniczne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu w okresie braku drugiego zasilania w energię elektryczną rozdzielni głównej 3/0,4 kV przy szybie „Campi”.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry