17.12.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 30.12.2008r.

I N F O R M A C J A Nr 88/2008/EW

w sprawie pożaru dachu budynku rozdzielni 6 kV GSZ – R 1, zaistniałego w dniu 17.12.2008 r. o godzinie 445 w zakładzie górniczym Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych.

Budynek rozdzielni 6 kV GSZ-R1 zlokalizowany jest na powierzchni zakładu górniczego, w odległości 20 m od budynku nadszybia szybu „Aleksander I”. Jest to budynek dwukondygnacyjny, murowany, ze stropami żelbetowymi i dwuspadowym dachem o konstrukcji stalowo-drewnianej, pokrytym papą.
Rozdzielnia 6 kV GSZ-R1 jest rozdzielnią dwusystemową, z sekcjonowanym systemem I szyn zbiorczych, zbudowaną z pól rozdzielczych budowy otwartej. W górnej kondygnacji budynku rozdzielni znajdują się odłączniki szynowe i wyłączniki mocy, natomiast w kondygnacji dolnej odłączniki kablowe i kanały kablowe łączące się z przyległym tunelem kablowym. Z rozdzielni 6 kV GSZ-R1 zasilane są w energię elektryczną między innymi obiekty podstawowe zakładu górniczego: górnicze wyciągi szybowe szybu „Aleksander III”, urządzenia głównego odwadniania na poz. 300 i 420 m.

W dniu 16 grudnia 2008 r. prowadzone były w ruchu zakładu górniczego, przez obcy podmiot gospodarczy, prace związane z remontem pokryć dachowych budynku rozdzielni 6 kV GSZ-R1.

W dniu 17 grudnia 2008 r. o godzinie 445 zauważono pożar dachu budynku rozdzielni 6 kV GSZ – R 1. Dyspozytor ruchu zakładu górniczego wyznaczył strefę zagrożenia i powiadomił o pożarze Terenową Służbę Ratowniczą Sp. z o.o. oraz Państwową Straż Pożarną w Mikołowie. O godzinie 500 na polecenie Głównego Elektryka służby elektryczne zakładu górniczego wyłączyły spod napięcia urządzenia rozdzielni i przystąpiono do gaszenia pożaru. Akcja gaśnicza prowadzona była głównie z wykorzystaniem prądów wody a w pierwszym etapie piany gaśniczej. W czasie akcji, jednostki straży pożarnej polewały wodą płonący dach i wycinały fragmenty poszycia dachu w celu podania prądów wody od środka. Akcja gaszenia pożaru została zakończona o godz. 1240.

W wyniku pożaru i prowadzonej akcji gaśniczej nastąpiło:

  • spalenie oraz zniszczenie części dachu na powierzchni ok. 60,0 m2 (około 30 % powierzchni) w szczególności w obrębie kalenicy (pokrycie papy, pokrycie z desek od strony wewnętrznej i zewnętrznej), zniszczenie stropu podwieszonego oraz nadpalenie konstrukcji nośnej dachu tj. krokwi, płatwi i belki kalenicowej,
  • miejscowe zawilgocenie stropów, posadzek i ścian budynku na całej wysokości oraz aparatury SN sekcji A rozdzielni,
  • odpadnięcie i zaleganie elementów zniszczonego dachu i stropu podwieszonego na górnej kondygnacji budynku rozdzielni w rejonie pól rozdzielczych nr 14 – 19 oraz na połaci dachowej,
  • zalanie wodą kanałów kablowych w rozdzielni i częściowo przyległego tunelu kablowego.

W wyniku pożaru dachu budynku rozdzielni 6 kV GSZ – R 1 wycofano ze strefy zagrożenia (poza budynek rozdzielni) dwóch pracowników obsługi. Wyłączenie urządzeń rozdzielni spod napięcia nie spowodowało przerwy w zasilaniu w energię elektryczną urządzeń stacji wentylatorów głównych, górniczych wyciągów szybowych z jazdą ludzi oraz urządzeń głównego odwadniania.

W związku z zaistniałym pożarem nie nastąpiło zadymienie wyrobisk zakładu górniczego i nie zaszła konieczność wycofania załogi zatrudnionej w wyrobiskach na powierzchnię. Nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu w wyrobiskach.

W wyniku wyłączenia spod napięcia urządzeń rozdzielni 6 kV GSZ – R 1 drugiego zasilania w energię elektryczną pozbawione zostały rozdzielnie 6 kV:

  • RMW- R2 – zasilająca górnicze wyciągi szybowe szybu „Aleksander III”,
  • R 20 – zasilająca urządzenia głównego odwadniania na poz. 300 m,
  • R 102 - zasilająca urządzenia głównego odwadniania na poz. 420 m.

Przyczyną pożaru dachu budynku rozdzielni 6 kV GSZ – R 1 było prawdopodobnie zaprószenie ognia powstałe w wyniku wykonywanych w dniu 16 grudnia 2008 r. w ruchu zakładu górniczego, przez obcy podmiot gospodarczy, prac związanych z remontem pokryć dachowych budynku rozdzielni.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry