17 12 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                        

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

Katowice, dnia 22 grudnia 2017 r.

INFORMACJA Nr 73/2017/EW

w sprawie wypadku zbiorowego – 5 wypadków lekkich – zaistniałego w dniu 17.12.2017 r.
o godzinie 904, w wyniku odprężenia górotworu o energii 9x106J, w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach.

Wypadek zbiorowy zaistniał w pochylni 577 i w ścianie 577a w pokładzie 510 na poziomie 665 m. Ściana prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu, w przystropowej warstwie pokładu 510, zaliczonego do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami, czwartej kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana przewietrzana tzw. systemem na „U”, usytuowana była pomiędzy pochylnią 577, stanowiącą wyrobisko odstawczo-transportowe – doprowadzające powietrze do ściany, a pochylnią 577c – odprowadzającą powietrze ze ściany.

W dniu 17.12.2017 r. do zmiany „A” rozpoczynającej się o godzinie 600, ściana 577a uzyskała średni postęp około 65 m, a jej front znajdował się w odległości około 445 m od planowanej linii zatrzymania. W dniu tym na zmianie „A” - remontowej, w rejon ściany 577a skierowanych zostało dwudziestu jeden pracowników, w tym: dziesięciu pracowników z oddziału górniczego KG-3, czterech ratowników z oddziału wentylacji WPP, trzech pracowników z oddziału mechanicznego MD-3 i dwóch pracowników z oddziału elektrycznego MEE-1. Na zmianie wykonywano prace remontowo – konserwacyjne oraz z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej. O godzinie 904 nastąpił wstrząs górotworu o energii wstępnie określonej jako 2x106J, a następnie zweryfikowanej przez Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach do wartości 9x106J. Epicentrum wstrząsu zostało zlokalizowane w odległości około 10m za frontem ściany 577a i około 10m na wschód od pochylni 577. Skutkami wstrząsu objętych zostało czterech pracowników przebywających w pochylni 577 oraz jeden pracownik przebywający w ścianie 577a. Wszyscy pracownicy zostali wycofani z rejonu ściany 577a. Poszkodowani z zagrożonego rejonu wyszli o własnych siłach, z wyjątkiem jednego pracownika uskarżającego się na ból w kolanie, który wytransportowany został na noszach. Rejon ściany 577a został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

W dniu 19.12.2017 r. przeprowadzono oględziny rejonu, w którym zaistniał wstrząs oraz miejsca wypadku zbiorowego i stwierdzono, że wstrząs spowodował odprężenie w pochylni 577 w odległości od 12,5 m do 45,5 m na północ od skrzyżowania ze ścianą 577a, a skutki wstrząsu widoczne były również w ścianie 577a.

W związku z zaistniałym wstrząsem i wypadkiem zbiorowym nie prowadzono akcji ratowniczej.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków odprężenia górotworu o energii 9x106J na pracowników zatrudnionych w ścianie 577a i w jej rejonie w pokładzie 510.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania prac w rejonie ściany 577a w pokładzie 510 na poziomie 665 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego.

II. Przeprowadzić analizę stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany 577a w pokładzie 510 na poziomie 665 m przez kopalniany zespół ds. tąpań, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zaistniałego odprężenia, w aspekcie określenia niezbędnych warunków bezpieczeństwa umożliwiających dokonanie oględzin w przedmiotowym rejonie.

III. Podjąć działania organizacyjno-techniczne, w okresie wstrzymania prac w rejonie ściany 577a w pokładzie 510, polegające na

  • skutecznym zabezpieczeniu dostępu do rejonu ściany 577a w pokładzie 510,
  • ustaleniu zasad ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń tąpaniami oraz wentylacyjno - metanowo - pożarowego w tym rejonie.

IV. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 577a na poziomie 665 m, do czasu:

  • usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu, w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, na podstawie opinii kopalnianego zespołu do spraw tąpań, w składzie poszerzonym o specjalistów z zakresu tego zagrożenia,
  • przeprowadzenia, przez kopalniany zespół do rozpoznawania i zwalczania zagrożeń, w składzie poszerzonym o specjalistów ds. zagrożenia tąpaniami, analizy stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych, przewidzianych w projekcie technicznym oraz innych możliwych do zastosowania środków profilaktycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładu górniczego w warunkach rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami, występującego podczas prowadzenia eksploatacji pokładu 510 ścianą 577a. Na podstawie analizy podjąć odpowiednie działania.

V. Przed wznowieniem eksploatacji pokładu 510 ścianą 577a, przeprowadzić komisyjny odbiór stanu obudowy pochylni 577 oraz zabudowanych w nim maszyn i urządzeń przez zespół powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

VI. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry