18 08 2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 24 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 39/2022/EW

o wypadku zbiorowym, zaistniałym w dniu 18 sierpnia 2022 r., o godzinie 0822, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w upadowej D-4 pomiędzy przecinkami 40 i 41, na poziomie 1000 m, któremu ulegli:
─ górnik-operator smg p/z,
─ ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń smg p/z.

Do wypadku zbiorowego doszło w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godzinie 0822, na zmianie I WSP trwającej od godz 600 do godz. 1330 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, podczas przewozu osób ze stacji osobowej nr 56 zlokalizowanej w komorze maszyn ciężkich C-50E do miejsca awarii kotwiarki znajdującej się w punkcie wymiany maszyn oddziału G-51. Przejazd był realizowany samojezdnym wozem transportowym typu SWT TEAM 20/1.9 o numerze zakładowym 479 i numerze fabrycznym 7/2020 (dalej „pojazd”). Operator pojazdu przewożący dwóch pracowników, jadąc upadową D-4 między przecinką 40 i 41, o godz. 822 najechał prawą stroną konstrukcji ochronnej platformy transportowej na stalowy kołnierz łączący odcinki rurociągu z tworzywa sztucznego, w wyniku czego nastąpiło gwałtowne zatrzymanie maszyny i przemieszczenie się pracowników znajdujących się w tylnej części platformy transportowej. Pracownicy uderzyli o konstrukcję ochronną pojazdu doznając obrażeń. Operator powrócił do komory maszyn ciężkich C-50E w celu poinformowania sztygara zmianowego o zdarzeniu. Sztygar polecił operatorowi przetransportować poszkodowanych pod szyb SW-1 oraz poinformował o wypadku dyspozytora kopalni. Po wyjeździe na powierzchnię poszkodowani udali się do punktu pielęgniarskiego, a następnie zostali przewiezieni do Szpitala Powiatowego w Głogowie, z którego, po badaniach i udzieleniu pomocy lekarskiej, zostali odesłani do miejsc zamieszkania. Według danych zawartych w kartach informacyjnych Głogowskiego Szpitala Powiatowego z dnia 18 sierpnia 2022 r. poszkodowani doznali:

  • górnik operator smg p/z: złamanie zęba, skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa, nieokreślone liczne urazy,
  • ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych p/z: nieokreślone liczne urazy.

W miejscu wypadku wyrobisko o szerokości 7 m, wysokości 2,5 m i nachyleniu wzdłużnym 0° zabezpieczone było obudową kotwową. 

Akcji ratowniczej nie prowadzono. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o wypadku w dniu 18 sierpnia  2022 r. o godz. 900.

Przyczyną wypadków było uderzenie przewożonych pracowników o elementy konstrukcyjne platformy wskutek gwałtownego przemieszczenia się po najechaniu pojazdu na element konstrukcji rurociągu z tworzywa sztucznego. 

Do wypadku przyczyniły się:

  • niezachowanie bezpiecznej prędkości dostosowanej do zmieniających się warunków ruchu, zapewniającej bezpieczeństwo operatora oraz innych uczestników, 
  • niezachowanie szczególnej ostrożności przez operatora podczas przejazdu upadową D-4.

Dyrektor OUG we Wrocławiu w związku z zaistniałym wypadkiem wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej: 

  • eksploatacji samojezdnego wozu transportowego typu SWT-Team 20/1.9 o numerze fabrycznym 7/2020, nr kop. 479, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę badań w zakresie oceny stanu technicznego powyższego wozu i jego wpływu na przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku, uzależniając ponowne oddanie wyżej wymienionego wozu do ruchu po usunięciu ujawnionych podczas badań nieprawidłowości oraz uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice - Sieroszowice”,
  • upadowej D-4 w zakresie transportu ludzi pojazdami do tego przeznaczonymi z uwagi na nierówny spąg i zagłębienie wypełnione wodą oraz zaniżone jego wymiary do czasu dostosowania wyrobiska do wymagań zgodności przepisu § 723 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,

oraz nakazał:

  • przeprowadzić, przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego ww. wozu na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta.Jednocześnie polecił przedłożyć Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych przez właściwą jednostkę czynności w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry