18_06_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  28 czerwca 2021 r.

INFORMACJA Nr 27/2021/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałego w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 15:08 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju, w przedziale północnym w szybie IIz.

Zdarzenie zaistniało w szybie wdechowym IIz na głębokości 554 m.

W szybie IIz zabudowane są dwa górnicze wyciągi szybowe w przedziale południowym i północnym. Górniczy wyciąg szybowy w przedziale północnym wyposażony jest w maszynę wyciągową typu  K6000/1600 oraz dwie klatki 4-piętrowe (nr 3 i 4). Górniczy wyciąg szybowy przeznaczony jest do jazdy ludzi, wydobycia urobku, kamienia, transportu drewna lub materiałów i obsługuje poziomy: nadszybie, zrąb, poziom 580, poziom 705, poziom 900.

W dniu 18.06.2021 r. na zmianie „E” prowadzono transport materiałów w przedziale północnym w szybie IIz klatką nr 3 ze zrębu szybu na poziom 900. Podczas prowadzonych prac załadowano na pierwsze i drugie piętro jednostki transportowe z obudową łukową typu ŁPCBor 12/V32/4, a na trzecie piętro jednostkę transportową ze spoiwem mineralno-cementowym. Piętro czwarte było niezaładowane. Podczas jazdy klatki nr 3 w dół z prędkością ok 3 m/s, nastąpiło przemieszczenie transportowanej obudowy znajdującej się na 2-gim piętrze poza obrys naczynia wyciągowego i uderzenie o dźwigar szybowy na głębokości ok. 554 m. Maszynista wyciągowy zaobserwował nagły wzrost prądu w obwodzie głównym i niezwłocznie zatrzymał ruch górniczego wyciągu szybowego za pomocą hamulca manewrowego o godz. 15:08. W wyniku zaistniałego zdarzenia nastąpiło zakleszczenie naczynia nr 3, zluzowanie liny nośnej, uszkodzenie: dźwigara szybowego nr 176 po stronie zachodniej, prowadnika szybowego w rejonie dźwigara nr 176 oraz odkształcenie pomostu 1 piętra klatki nr 3.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję w której nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym w szybie IIz, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników, do czasu:

  • usunięcia skutków zakleszczenia naczynia wyciągowego nr 3 w górniczym wyciągu szybowym w przedziale północnym w szybie IIz na podstawie technologii opracowanej przez kierownika działu energomechanicznego, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • doprowadzenia górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym w szybie IIz, po zaistnieniu niebezpiecznego zdarzenia do stanu zgodnego z dokumentacją górniczego wyciągu szybowego w zakresie: naczynie wyciągowe nr 3, zawieszenie nośne naczynia wyciągowego nr 3, lina wyciągowa nośna, dźwigar główny nr 176 po stronie zachodniej, prowadnik szybowy w rejonie dźwigara nr 176 po stronie zachodniej,
  • dokonania badania przez rzeczoznawcę: liny wyciągowej nośnej, naczynia wyciągowego nr 3, zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego nr 3,
  • dokonania odbioru górniczego wyciągu szybowego w przedziale północnym w szybie IIz przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry