18.01.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 23.01.2012 r.

INFORMACJA Nr 5/2012/EW
o wypadku lekkim zaistniałym w dniu 18 stycznia 2012 r., około godz. 1158, związanym z wystąpieniem opadu warstw stropu podczas wykonywania obrywki mechanicznej stropu w pochylni A-1 rejonu GG-5 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie

Wypadek lekki miał miejsce w pochylni A-1 przy skrzyżowaniu przecinki 24 w stronę przecinki 23, w odległości ok. 1,5 km od szybu SW-3 i ok. 3,5 km od szybu SW-1, w Zakładzie Górniczym „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie. Pochylnie A-0÷A-4, o przebiegu NE-SW, stanowią wiązkę wyrobisk wentylacyjno - odcinkami transportowych, odprowadzających zużyte powietrze do szybu SW-3. Pochylnia A-1 wydrążona była na długości ok. 4,5 km pomiędzy chodnikiem W-250, zlokalizowanym przy filarze ochronnym dla szybu SW-1 na poziomie 1000 m, a chodnikiem T 101 zlokalizowanym w filarze ochronnym dla szybu SW-3 na poziomie 700 m. Wiązka pochylń A-0÷A-4 umiejscowiona jest centralnie w filarze o projektowanej szerokości 360 m, wytwarzanym podczas prowadzenia eksploatacji przez oddział G-41 w bloku B-IS po stronie północno-zachodniej, a piętrami A3 i A4 po stronie południowo-wschodniej. Wiązka pochylń A-0÷A-4, w zakresie pomiędzy przecinkami 20 i 26, zlokalizowana była w złożu o sumarycznej miąższości od 0,4 do 2,4 m. Złoże w rejonie pochylń A-0÷A-4, które stanowiły łupki miedzionośne oraz dolomity, zaliczone było do II i III stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu zaliczono do III klasy stropu pod względem doboru obudowy. Pochylnia A-1, na odcinku pomiędzy przecinkami 24 i 23, wykonana była w 1993 roku. Wyrobisko zabudowane było obudową kotwową stalową wklejaną, o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia ok. 1,0 x 1,0 m.

W dniu 18 stycznia 2012 r. na zmianie I w pochylni A-1, z przecinki 24 w kierunku przecinki 23, prowadzono, zgodnie z poleceniem zapisanym w Książce poleceń kierownictwa i osób dozoru wyższego, obrywkę mechaniczną skał stropu przy pomocy samojezdnego wozu do obrywki mechanicznej, nr zakładowy 38. Około godziny 1158, w rejonie prowadzonych prac wystąpił opad skał stropu o miąższości do 0,8 m, na powierzchni ok. 10 m x 6 m, które przysypały samojezdny obrywak mechaniczny, od organu roboczego do ciągnika maszyny, powodując uwięzienie operatora w jego kabinie. Obecna w miejscu wykonywania prac osoba dozoru z oddziału G-41 znajdująca się z tyłu maszyny w pobliżu jej ciągnika, przy północno-zachodnim ociosie, w wyniku opadu skał została częściowo przysypana opadającymi skałami i unieruchomiona. Poszkodowany nadgórnik został uwolniony przez zastęp ratowniczy. W wyniku prowadzonej ok. 1 godziny akcji ratowniczej uwolniono również operatora, który samodzielnie opuścił kabinę maszyny. Operator po zbadaniu przez lekarza, bez stwierdzonych urazów, udał się do miejsca zamieszkania. Poszkodowany nadgórnik, po udzieleniu pierwszej pomocy, został przetransportowany do Szpitala Miejskiego w Lubinie, gdzie stwierdzono u niego urazy mnogich okolic ciała (stłuczenia, otarcia, drobne rany).

Przyczyną wypadku lekkiego był niekontrolowany opad skał stropowych podczas prowadzenia mechanicznej obrywki stropu.

Po oględzinach przeprowadzonych w dniu 18.01.2012 r. na zm. II, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu decyzją nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w pochylni A-1 od przecinki 24 do przecinki 23a, do czasu bezpiecznego usunięcia skutków opadu skał, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego sposobu uwolnienia uwięzionego pod masami skalnymi samojezdnego wozu do obrywki mechanicznej SWB nr zakładowy 38 oraz przeprowadzenie kontroli stanu technicznego uwolnionego wozu, przed jego ponownym dopuszczeniem do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry