18.01.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP/gg-108/2013

Katowice, dnia 29.01.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2013 śm/EW

o wdarciu wody oraz wypadku zbiorowym (1 wypadek śmiertelny, 6 wypadków lekkich), zaistniałych w dniu 18.01.2013 r. o godz. 1412 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie.

Wdarcie wody i wypadek zbiorowy zaistniały w drążonej rozcince ścianowej 8 w pokładzie 408/2 na poziomie 850 m. Pokład 408/2 o grubości od 1,8 m do 2,0 m i nachyleniu od 13° do 18°, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Rozcinka ścianowa 8, o nachyleniu do 140, drążona była z chodnika 8b za pomocą kombajnu chodnikowego typu AM-50zw, w obudowie typu ŁPKO 8/8 oraz ŁPSp-V32/4/6,2x3,5 stawianej co 0,75 m i stabilizowanej rozporami dwustronnego działania. Opinkę obudowy stanowiły siatki stalowe zgrzewane, typu zaczepowego. Do dnia 18.01.2013 r. rozcinkę ścianową 8 wykonano na długości 247,5 m, a przodek wyrobiska znajdował się około 4,7 m od chodnika 7b i zrobów zlikwidowanej ściany 7 w pokładzie 408/2.

W dniu 18.01.2013 r. na zmianie „A” 8 pracowników drążyło rozcinkę ściany 8. Na zmianie „B” do drążenia przecinki skierowanych zostało kolejnych 8 pracowników. O godz. 1412, gdy w rejonie rozcinki ścianowej 8 przebywało w sumie 16 pracowników ze zmiany rannej i popołudniowej, nastąpiło wdarcie wody z przodka do wyrobiska. Skutki wdarcia wody objęły 10 pracowników znajdujących się w rejonie przodka drążonej rozcinki ścianowej 8. Jeden z pracowników porwany został przez strumień wypływającej wody i przemieszczony o około 200 m w kierunku skrzyżowania z chodnikiem 8b, wraz z urobkiem oraz materiałami zgromadzonymi w wyrobisku. Liczne urazy ciała spowodowały jego zgon. Pozostali pracownicy, doznali nieznacznych urazów i o własnych siłach wycofali się z wyrobiska. Poszkodowani przebadani zostali w punkcie opatrunkowym i 6 pracowników skierowanych zostało do domu, natomiast 2 poszkodowanych przewieziono do szpitala. Wskutek wypływu wody uszkodzona została wentylacja lutniowa w rozcince ścianowej 8, co spowodowało powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania. Podjęta została akcja ratownicza mająca na celu odtworzenie wentylacji lutniowej w rozcince ścianowej 8, dla umożliwienia przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Akcja nadzorowana była przez pracowników OUG w Gliwicach.

Przyczyną wypadku zbiorowego było dynamiczne oddziaływanie na pracowników strumienia mieszaniny wody, urobku i materiałów zgromadzonych w rozcince ścianowej 8 w pokładzie 408/2, w wyniku wdarcia się wody z przodka do wyrobiska.

Przyczyną wdarcia wody do rozcinki ścianowej 8 było przerwanie płotu węglowego pomiędzy przodkiem wyrobiska a chodnikiem 7b i zrobami zlikwidowanej ściany 7 w pokładzie 408/2.

Przyczyna ta była następstwem braku właściwego rozpoznania oraz profilaktyki zagrożenia wodnego przy drążeniu wyrobiska w kierunku nierozeznanego i niezarejestro- wanego dołowego zbiornika wodnego w rejonie chodnika 7b i zrobów zlikwidowanej ściany 7 w pokładzie 408/2.

W związku z zaistniałym wdarciem wody i wypadkiem zbiorowym, Dyrektor OUG w Gliwicach wydał 3 decyzje:

w dniu 19.01.2013 r. nakazując:

 1. odłączyć zasilanie maszyn, urządzeń i instalacji zabudowanych w rozcince 8 w pokładzie 408/2 do czasu usunięcia skutków wdarcia się wody do wyrobiska,
 2. zagrodzić wejście do rozcinki ścianowej 8 w pokładzie 408/2 do czasu przeprowadzenia oględzin,
 3. zabudować czujniki monitorujące stan atmosfery kopalnianej w chodniku 8b przy skrzyżowaniu z rozcinką ścianową 8 w pokładzie 408/2 zgodnie z dokumentacją prac profilaktycznych, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
 4. prowadzić prace profilaktyczne w chodniku 8b w pokładzie 408/2 zgodnie
  z dokumentacją prac profilaktycznych, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
 5.  powiadomić Dyrektora OUG w Gliwicach o zamiarze wznowienia akcji ratowniczej,

w dniu 22.01.2013 r., po zakończonej akcji przywracania wentylacji:

 1. wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej prowadzenia robót górniczych w chodniku 8a, chodniku 8b oraz w rozcince ścianowej 8 w pokładzie 408/2 do czasu przeprowadzenia oględzin w rejonie zaistniałego wdarcia wody i wypadku zbiorowego,
 2. nakazał zagrodzić wejście do rozcinki ścianowej 8 w pokładzie 408/2, do czasu przeprowadzenia oględzin wyrobiska oraz kontrolować stan atmosfery kopalnianej w chodniku 8b w rejonie skrzyżowania rozcinki ściany 8 w pokładzie 408/2 zgodnie z dokumentacją prac profilaktycznych, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,

w dniu 23.01.2013 r. po przeprowadzonych oględzinach:

I. wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej:

 1. drążenia chodnika 8a i rozcinki ścianowej 8 w pokładzie 408/2 do czasu sprawdzenia prawidłowości rozwiązań technicznych zastosowanych przy projektowaniu i prowadzeniu robót w części pokładu 408/2 na „S” od przekopu B8E,
 2. eksploatacji maszyn i urządzeń objętych skutkami wdarcia wody do wyrobisk to jest: ognioszczelnej stacji transformatorowej typu MAR-400/6PM nr kop. 9 zabudowanej w chodniku 8b w pokładzie 408/2 wraz z instalacją i zasilanymi z niej maszynami i urządzeniami w rozcince ścianowej 8 w pokładzie 408/2, a w szczególności: stacji wieloodpływowej typu OSWCA 2-2/12/2/a nr fabryczny 47/11, wyłącznika stycznikowego ognioszczelnego typu OWSD-0106K nr fabryczny 9006404/90, wyłącznika stycznikowego ognioszczelnego typu OWS-0106Z/K nr fabryczny 8902614/89, ognioszczelnego zespołu transformatorowego typu ZT-045 nr fabryczny 08072/08, kombajnu chodnikowego typu AM-50zw nr fabryczny 243/z wraz ze skrzynią aparaturową typu SAE – 11AM1/Z nr fabryczny 50/94, przenośnika zgrzebłowego typu Skat-E180W z silnikami o mocy 2x15kW, urządzenia odpylającego typu DCU-600C/320 nr fabryczny 03/2011 z silnikiem o mocy 37kW i pompą typu P1-BA-Ex nr fabryczny 349644/2011, lutni wirowej typu VT-700M nr fabryczny 13/2011 wraz z silnikiem o mocy 18,5kW, wentylatora chłodnicy powietrza typu MK-CP400 nr fabryczny 030/07/11 wraz z silnikiem o mocy 37kW i przenośnika taśmowego typu PTGm-50/1000/Gwarek-1000/Knurów nr 2 wraz z napędem o mocy 55kW do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego tych maszyn i urządzeń przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,

II. nakazał:

 1. zweryfikować projekty techniczne robót górniczych prowadzonych w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie w zakresie rozpoznawania, klasyfikacji i profilaktyki zagrożenia wodnego,
 2. prowadzić roboty związane z usuwaniem skutków wdarcia wody do rozcinki ścianowej 8 w pokładzie 408/2 w oparciu o szczegółowe ustalenia zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
 3. ustalić zasady kontroli chodnika 8b i rozcinki ścianowej 8 oraz chodnika 8b w pokładzie 408/2, zaopiniowane przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń i zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniające między innymi:
 • zabudowę urządzeń do kontroli składu i parametrów powietrza współpracujących z dyspozytornią metanometryczną,
 • analizę zagrożenia pożarami endogenicznymi,
 • zakres i częstotliwość kontroli wyrobisk przez wyznaczonych do tego pracowników, w tym zasady wykonywania pomiarów składu i parametrów gazów.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry