18.02.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 01.03.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 9/2011/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 18.02.2011r. o godzinie 910 w KW S.A. Oddział KWK „Chwałowice” w Rybniku, w zbrojonej dowierzchni ścianowej S/z II-IIIz w pokładzie 405/1, któremu uległ młodszy górnik oddziału GZL, lat 27, pracujący w górnictwie 2 lata.

Wypadek zaistniał w zbrojonej dowierzchni ścianowej S/z II-IIIz w pokładzie 405/1 na poziomie 700 m. Pokład 405/1 został zaliczony do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Wysokość wyrobiska w miejscu wypadku wynosiła 2,95 m, szerokość 5,95 m, a nachylenie około 100. Dowierzchnia wykonana była w obudowie ŁPKO 8/8, o rozstawie odrzwi co 0,75 m, stabilizowanej za pomocą 8 rozpór typu TR, z zastosowaniem opinki z siatki zaczepowej. Do dnia 18.02.2011 r. zabudowano w dowierzchni 15 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Tagor 14/35 POz. Transport sekcji obudowy zmechanizowanej do dowierzchni prowadzony był za pomocą kolejki spągowej z napędem elektrycznym typu KSZ 650/60. Sekcja w czasie rozładunku asekurowana była poprzez zaczepienie do niej liny ф30mm kołowrotu typu KBH-5/TM. Po ustawieniu i rozparciu sekcji obudowy zmechanizowanej, za pomocą kołowrotu KBH-5/TM, wyciągano ze spągu łuki ociosowe obudowy ŁPKO. Kołowrót zabudowany był w chodniku taśmowym 1/IIIz, w rejonie skrzyżowania z dowierzchnią ścianową S/z II-IIIz, a jego sygnalizator porozumiewawczo-akustyczny systemu UGS-86 w dowierzchni w odległości 12,5 m od pierwszej rozpartej sekcji obudowy zmechanizowanej, tj. na trasie prowadzenia liny tego kołowrotu, zamiast na wysokości drugiej sekcji obudowy zmechanizowanej. W dowierzchni, w rejonie stacji wyładowczej (rozpierania sekcji), brak było oświetlenia.

W dniu 18.02.2011 r., na zmianie I rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar zmianowy oddziału GZL skierował 6 osobowy zespół pracowników do wykonywania prac zbrojeniowych w dowierzchni ścianowej S/z II-IIIz. W skład zespołu wchodzili: przodowy - górnik rabunkarz, górnik sekcyjny, dwóch górników, młodszy górnik i obsługujący kołowrót KBH. Około godziny 910, po ustawieniu i rozparciu 16-tej sekcji obudowy zmechanizowanej, przystąpiono do demontażu obudowy ŁPKO. Podczas próby wyciągnięcia ze spągu łuku ociosowego, przy użyciu kołowrotu KBH-5/TM, doszło do zabiczowania liny, która uderzyła w głowę młodszego górnika, przebywającego w miejscu zabudowanego sygnalizatora porozumiewawczo-akustycznego w dowierzchni, w zasięgu pracy liny.

Po udzieleniu pierwszej pomocy przez współpracowników poszkodowany został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. W dniu 27.02.2011 r. o godzinie 1615 zmarł w szpitalu.

W wydanej opinii lekarz stwierdził: „Uraz głowy - pacjent nieprzytomny, rana głowy, podejrzenie stłuczenia mózgu”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistnieniu wypadku w dniu 18.02.2011 r. o godzinie 950.

Przyczyną wypadku śmiertelnego - uderzenia młodszego górnika w głowę liną kołowrotu typu KBH-5/TM - było jego przebywanie na trasie pracującej liny.

Przyczyna ta była następstwem niewłaściwej organizacji i prowadzenia prac, związanych z demontażem obudowy ŁPKO 8/8, w sposób niezapewniający bezpieczeństwa pracowników.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją z dnia 18.02.2011 r., wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji kołowrotu typu KBH-5/TM w dowierzchni ścianowej S/z II-IIIz w pokładzie 405/1, do czasu:

a) właściwego zabudowania sygnalizacji porozumiewawczo-akustycznej systemu UGS-86, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji układu transportowego, zatwierdzonej przez KRZG,
b) oświetlenia rejonu stacji wyładowczej (rozpierania sekcji), zgodnie z dokumentacją jw.,
c) określenia:

  • sposobu zamocowania liny do wyciąganego ze spągu łuku ociosowego odrzwi obudowy typu ŁPKO 8/8,
  • odpowiedniego prowadzenia liny w trakcie wyciągania ze spągu ww. łuków ociosowych, w sposób który wyeliminuje kleszczenie (ocieranie) liny o konstrukcję trasy przenośnika ścianowego,
  • sposobu nadzoru ze strony osób dozoru ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry