18.02.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 22.02.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 13/2012/EW

w sprawie pożaru na powierzchni zakładu górniczego – mostu przenośnikowego do zbiornika węgla surowego przy szybie V (wdechowym) oraz awarii i katastrofie budowlanej, zaistniałych w dniu 18.02.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej o godzinie 2253.

Pożar zaistniał w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla na moście przenośnikowym obiekt nr 2.9, którym transportowano węgiel od stacji przygotowania węgla obiekt nr 15.1 do stacji przesypowej obiekt nr 2.12, a następnie przez most przenośnikowy obiekt nr 2.11, do zbiornika węgla surowego.
Most przenośnikowy, obiekt nr 2.9 o długości 183 m, wykonany był jako kratownica przestrzenna konstrukcji stalowej nośnej. Posadzkę stanowiły płyty stropowe prefabrykowane ułożone na belkach stalowych. Ściany i dach były z konstrukcji stalowej wypełnionej wełną mineralną obudowaną blachami falistymi. Dach pokryty był papą termozgrzewalną. Most podparty był w czterech miejscach słupami stalowymi, w górnej części wsparty był na konstrukcji stacji przesypowej obiektu nr 2.12, na wysokości 40,65 m, a w dolnej na konstrukcji stacji przygotowania węgla obiektu nr 15.1 na wysokości 4,15 m.

W dniu 18.02.2012 r., na zm. B, w budynku stacji przygotowania węgla zaplanowano wymianę uszkodzonych części zsypni węgla poprzez wycięcie (wypalenie) uszkodzonego odcinka i przyspawanie w to miejsce arkusza blachy.

Roboty spawalnicze, na polecenie sztygara zmianowego, wykonywali pracownicy Oddziału Napraw Urządzeń Przeróbczych – JMR 472, od godziny 1450 do godz. 1950.
Po zakończeniu robót spawalniczych, sztygar zmianowy oddziału JMR wykonał kontrolę miejsca spawania, około godziny 2100, a następnie zgłosił Dyspozytorowi ZPMW konieczność przeprowadzenia ponownej kontroli miejsca spawania na zmianie następnej.

Sztygar prowadzący zmianę C skierował trzech pracowników na obchód obiektów zakładu przeróbczego. Pracownicy ci około godziny 2240 powiadomili telefonicznie sztygara, że na moście przenośnikowym widoczny jest ogień i dym. Sztygar, po przybyciu w rejon tego obiektu, stwierdził pożar i powiadomił o powyższym Dyspozytora Ruchu Kopalni. Dyspozytor powiadomił o pożarze Państwową Straż Pożarną oraz osobę pełniącą dyżur kierownika ruchu zakładu górniczego.

Około godziny 2259 na miejsce pożaru przybyły pierwsze wozy straży pożarnej. Łącznie w akcji brało udział 25 jednostek straży pożarnej. Akcją pożarową kierował komendant wojewódzkiej straży pożarnej w Katowicach, który w dniu 19.02.2012 r. o godzinie 737 zakończył akcje pożarową. W wyniku pożaru zawalił się most przenośnikowy, obiekt nr 2.9, na długości 158,5 m.

Prawdopodobną przyczyną pożaru mostu przenośnikowego było zaprószenie ognia w wyniku prowadzonych prac spawalniczych w budynku stacji przygotowania węgla.

W momencie zaistnienia pożaru w wyrobiskach dołowych zatrudnionych było 155 pracowników. Pożar nie spowodował zagrożenia dla załogi dołowej. Prowadzony monitoring stężeń tlenku węgla i pomiary wykonywane przez dwa dyżurujące zastępy ratownicze nie wykazały przyrostu tlenku węgla w atmosferze kopalnianej. Ponadto w dniu 19.02.2012 r., o godzinie 030, zamknięto profilaktycznie klapy przeciwpożarowe szybu V. Klapy zostały otwarte po zakończonej akcji pożarowej.

W trakcie zdarzenia nikt z zatrudnionych pracowników, ani osób biorących udział w akcji, nie uległ wypadkowi.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
  - budynku stacji przesypowej obiekt nr 2.12,
  - budynku stacji przygotowania węgla obiekt nr 15.1,
  - mostu przenośnikowego obiekt nr 2.11,
  - budowy nowego zbiornika węgla surowego.
 2. Zabezpieczyć trwale wejścia do ww. obiektów, oznakować tablicami ostrzegawczymi i taśmą ostrzegawczą na poziomie terenu przestrzeń wokół nich.
 3. Niezwłocznie przeprowadzić, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, kontrolę stanu technicznego budynku stacji przesypowej obiekt nr 2.12, budynku stacji przygotowania węgla obiekt nr 15.1 oraz mostu przenośnikowego obiekt nr 2.11.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry