18.04.2012.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.04.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 26/2012/EW

w sprawie wypadku (uraz głowy) zaistniałego w dniu 18.04.2012 r., około godz. 2053, w Kopalni „Olkusz – Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, któremu uległ górnik strzałowy, lat 48, pracujący w górnictwie 21 lat.

Wypadek miał miejsce w zabierce Z-2 z chodnika zabierkowego 7046 na poziomie 260 m n.p.m. tj., na głębokości około 65 m, w rejonie oddziału wydobywczego VI kopalni „Olkusz - Pomorzany”.

Złoże rud cynku i ołowiu, w rejonie oddziału VI, niezagrożone tąpaniami, niemetanowe, niezagrożone wyrzutami gazów i skał, zostało zaliczone do I stopnia zagrożenia wodnego.
Obudowę zabierki Z-2 stanowiły kotwy stalowe typu „Olkusz 16A”, o długości żerdzi 1,6 m i średnicy 16 mm, wklejane odcinkowo, w siatce kotwienia 1,0 m x 1,0 m. Zabierka Z-2, o szerokości około 5,5 m i wysokości około 5,5 m, przewietrzana był wentylacją odrębną przy użyciu elastycznego lutniociągu tłoczącego o średnicy lutni 600 mm.

W dniu 18.04.2012 r. na zmianie II, trwającej od godz. 1400 do godz. 2200, w oddziale VI zatrudnionych było 33 pracowników, których prace nadzorował sztygar zmianowy. Na podziale pracy, na dole kopalni, sztygar zmianowy skierował czterech pracowników, tj. górnika przodowego – strzałowego, dwóch górników oraz operatora samojezdnego wozu strzelniczego, do zakotwienia stropu i ociosów oraz wykonania robót strzałowych w zabierce Z-2 z chodnika zabierkowego 7046.

Około godziny 1800 do zabierki Z-2, z chodnika zabierkowego 7046, wjechał operator samojezdnym wozem strzelniczym typu SWS, nr kopalniany 12. Z platformy roboczej wozu SWS górnik przodowy - strzałowy wraz z dwoma górnikami zakotwili wcześniej odwiercone otwory kotwowe w stropie i ociosach zabierki Z-2 i zabierki 21 z chodnika zabierkowego 7013. Następnie górnik operator SWS wraz z górnikiem przodowym – strzałowym pojechali po środki strzałowe przechowywane w skrzyniach strzałowych w chodniku poszukiwawczym 864. Po zabraniu środków strzałowych wrócili do zabierki 21 z chodnika zabierkowego 7013, gdzie górnik przodowy – strzałowy załadował wcześniej wykonane otwory strzałowe w spągu zabierki. Po załadowaniu środków strzałowych i wygrodzeniu przodka, górnik przodowy - strzałowy wraz z operatorem SWS nr kop. 12 przejechali do zabierki Z-2, gdzie górnik przodowy – strzałowy załadował 30 otworów strzałowych środkami strzałowymi. Po wygrodzeniu przodka zabierki Z-2 górnik przodowy – strzałowy wraz z operatorem SWS nr 12 pojechali do zabierki 21 z chodnika zabierkowego 7013. Górnik przodowy – strzałowy w pierwszej kolejności odpalił środki strzałowe w zabierce 21. Następnie wsiadł na platformę roboczą SWS nr 12 i wraz z operatorem SWS pojechali do zabierki Z-2 z chodnika 7046, po drodze zabierając dwóch górników. Górnik przodowy – strzałowy przystąpił do czynności związanych z przygotowaniem przodka do odpalenia materiałów wybuchowych pomimo występującego nadmiernego odsłonięcia stropu zabierki Z-2, które w jej czole wynosiło 1.50 m, zamiast maksymalnie 1,0 m, co było niezgodne z „Projektem technicznym wraz z technologią wykonywania robót dla eksploatacji systemu zabierkowego 7046” zatwierdzonym w kwietniu 2012 r. przez KRZG oraz pomimo występujących w rejonie przodka zabierki Z-2 kilku obsypanych i nieprzylegających podkładek kotew na północnym i południowym ociosie zabierki.

Około godziny 2053 górnik przodowy – strzałowy wyszedł z zabierki Z-2 w kierunku stojącego SWS-a. Operator SWS i dwaj górnicy podeszli niego i stwierdzili, że ma krwawiącą ranę głowy.

O wypadku został bezzwłocznie poinformowany dyspozytor kopalni przez jednego z górników. Do zabierki Z-2, z chodnika zabierkowego 7046, niezwłocznie udał się sztygar zmianowy i dwóch sanitariuszy. Po bezzwłocznym opatrzeniu poszkodowanego został on wytransportowany na powierzchnię, skąd przewieziono go do szpitala powiatowego w Olkuszu.

Według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowany doznał urazu głowy i ran tłuczonych głowy z rozerwaniem czepca ścięgnistego.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika strzałowego w głowę, odspojonymi bryłami skalnymi, podczas wykonywania w czole zabierki Z-2 czynności związanych z przygotowaniem przodka do odpalenia materiałów wybuchowych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej zabierki Z-2 z chodnika zabierkowego 7046 w oddziale VI, do czasu:

  • zabezpieczenia stropu czoła przodka obudową,
  • zabezpieczenia ociosów wyrobiska obudową,
  • oberwania ociosów i stropu wyrobiska z brył górotworu stwarzających zagrożenie.

Ponadto nakazał:

  • Przeprowadzić kontrolę stanu zabierki Z-2 z chodnika zabierkowego 7046 i jej obudowy na zasadach ustalonych przez kierownika działu robót górniczych.
  • Dalsze drążenie zabierki nr Z-2 z chodnika zabierkowego 7046 prowadzić na zasadach ustalonych przez kierownika działu robót górniczych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykonania oberwania ociosów i stropu z brył górotworu stwarzających zagrożenie, wykonywania obudowy kotwowej w czole i na ociosach zabierki oraz sposobu wykonania robót strzałowych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry