18 04 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia  24 kwietnia 2015 r.

 I N F O R M A C J A Nr 16/2015/EW

 w sprawie tąpnięcia, zaistniałego w dniu 18.04.2015 r. ok. godziny 016 w KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach Ruch „Śląsk”, w rejonie ściany 7 w pokładzie 409
w O.G. „Ruda Śląska – Panewniki II”, na poziomie 1050 m.

 

W dniu 18.04.2015 r. o godzinie 016  zaistniał wstrząs wysokoenergetyczny o energii 4x109J, który został zlokalizowany w odległości około 120 m przed frontem ściany 7 i około 30 m na południe od przecinki południowej w pokładzie 409, na poziomie 1050 m.

Pokład 409 w O.G. „Ruda Śląska – Panewniki II”, o miąższości od 2,1 m do 3,1 m i nachyleniu 4-7o, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego i III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Nad pokładem 409 zalegają warstwy łupków ilastych i piaszczystych o grubości około 5,0 m, nad którymi występują warstwy piaskowca o grubości do 24 m. W spągu występują łupki ilaste o grubości do 5,2 m, a poniżej piaskowiec o grubości ok. 3,7 m.

Pokład 409 w tym rejonie, w latach 2007-2013, eksploatowany był systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu ścianami 3 i 5 w skrzydle zachodnim oraz ścianami 4 i 6 systemem poprzecznym z zawałem stropu – w skrzydle wschodnim. W październiku 2013 r. uruchomiono eksploatację pokładu 409 ścianą 7, której parcela usytuowana była w skrzydle zachodnim, na południe od zrobów ściany 5. Ściana 7 o długości około 230m i wysokości do 2,6m, wyposażona została w 151 sekcji obudowy zmechanizowanej typu KHW-12/28-POz. Do dnia 18.04.2015 r. ściana uzyskała postęp ok. 1253m, a do linii zakończenia pozostawało ok. 27 m.

Przed frontem ściany 7, równolegle do jej frontu, w kierunku na wschód, zlokalizowane były dwie dowierzchnie wykonane w tym pokładzie, tj.: dowierzchnia badawcza 1 oraz dowierzchnia centralna. Front ściany znajdował się w odległości ok. 77 m od dowierzchni badawczej 1 oraz
ok. 130 m od dowierzchni centralnej.

W wyrobiskach przyścianowych na całej ich długości oraz w dowierzchni badawczej 1 i dowierzchni centralnej na długości frontu ściany, wyznaczone zostały strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami, z wyłączeniem ruchu załogi podczas zmian wydobywczych.

W dniu 18.04.2015 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1830, w rejonie ściany 7, 18 pracowników oddziałów: górniczego, wentylacji i oddziałów pomocniczych, prowadziło roboty górnicze związane z likwidacją chodników za frontem ściany oraz prace konserwacyjne. Wydobycia nie prowadzono. Około godziny 2400 rejon prowadzonych robót opuściło 16 pracowników. Dwóch pracowników z oddziału mechanicznego, przebywających w rejonie skrzyżowania ściany z chodnikiem badawczym 7, pozostało do dokończenia robót. O godzinie 016 w rejonie ściany 7 zaistniał wysokoenergetyczny wstrząs, który spowodował skutki o nieznanych rozmiarach w dowierzchni badawczej 1 i dowierzchni centralnej, widoczne w obu wyrobiskach już w odległości około 550 m na północ od rejonu ściany 7, w postaci wypiętrzenia spągu i deformacji obudowy, w stopniu uniemożliwiającym przedostanie się tymi wyrobiskami w kierunku ściany 7. Przerwana została łączność telefoniczna i możliwość monitorowania stanu zagrożeń w rejonie. Dwóch pracowników, pozostałych w rejonie ściany 7, uznano za zaginionych. Zaistniały wstrząs był silnie odczuwalny na powierzchni.

Akcję ratowniczo – poszukiwawczą rozpoczęto o godzinie 250. W wyniku prowadzonych działań ratowniczych, ujawniono pierwsze skutki tąpnięcia, w odległości ok 550 m na północ od wyrobisk wentylacyjnych ściany.

Akcję ratowniczą w której uczestniczą zastępy własne kopalni, kopalń sąsiednich oraz zastępy OSRG w Bytomiu i pogotowie pomiarowe CSRG S.A w Bytomiu, nadzorują pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Wyższego Urzędu Górniczego.

W dniu 15.06.2015r., o godz. 2023, odnaleziono ciała 2 poszukiwanych pracowników w rejonie skrzyżowania dowierzchni badawczej 1 z przecinką 4.  W dniu 22.06.2015 r. o godzinie 1835 ciała poszkodowanych wytransportowano na powierzchnię, gdzie o godz. 1845 lekarz stwierdził zgon. 

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry