18.05.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-18/gg-04/2011

Katowice, dnia 24.05.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 18/2011 śm/EW 

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 18.05.2011 r.
o godzinie 445 w PKW S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, któremu uległ górnik oddziału robót przygotowawczych, GRP-2, lat 41,
zatrudniony w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał w przecince transportowej 21 w pokładzie 207 na poziomie 500 m.

Dążenie przecinki transportowej 21 rozpoczęto skośnie, z pochylni wentylacyjno-transportowej II, na podstawie projektu technicznego, zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Taki sposób drążenia był niezgodny z obowiązującym planem ruchu zakładu górniczego, który przewidywał rozpoczęcie drążenia wyrobiska pod kątem prostym do pochylni wentylacyjno-transportowej II, a następnie po wykonaniu około 2 m, zmianę kierunku na północno-zachodni.

W projekcie technicznym drążenia pominięto dwie zmiany kierunków drążenia wyrobiska, przewidziane w planie ruchu.

Przecinkę transportową 21 - wyrobisko kamienno-węglowe - do dnia 18.05.2011 r. wydrążono kombajnem chodnikowym typu AM-75 na długości 9,50 m po stronie północno-wschodniej i 3,50 m po stronie południowo-zachodniej. W przekroju czoła przodka występował od stropu węgiel pokładu 207 o grubości 1,2 m, a następnie piaskowiec o grubości 3,7 m. Wyrobisko wykonywano w odrzwiach obudowy typu ŁPP10/V32/4/AIIº. Po ociosie płn.-wsch. zabudowano 10 łuków ociosowych, a po ociosie płd.-zachodnim dwa łuki w odstępach co 0,7 m. Opinkę ociosu północno-wschodniego stanowiły siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo-węzłowe, natomiast stropu blachy stalowe. Po stronie ociosu południowo-zachodniego, pomiędzy dwoma kompletnymi odrzwiami obudowy od strony czoła przodka, brak było opinki obudowy, a po stronie północno-wschodniej opinka była niekompletna. Do stabilizacji odrzwi obudowy zastosowano rozpory stalowe, przy czym po stronie ociosu południowo-zachodniego w ilości 4 sztuk, zamiast co najmniej 7. Po tej stronie, na całym wydrążonym odcinku, brak było wypełnienia pustej przestrzeni pomiędzy górotworem, a łukami ociosowymi i częściowo stropnicowymi.

W dniu 18.05.2011 r., na zmianie nocnej, sztygar zmianowy oddziału GRP-2 skierował do prac związanych z drążeniem przecinki transportowej 21 pięcioosobową brygadę pracowników: górnika przodowego, górnika kombajnistę oraz trzech górników. Drążenie przodka prowadzono do godz. 445. Po zakończeniu pracy kombajnu, górnik przodowy przeszedł pod niezabudowany strop i niezabezpieczony ocios czoła przodka, po stronie północno-wschodniej, w celu przeprowadzenia kontroli przodka, po wykonaniu zabioru kombajnem. W tym czasie nastąpiło oberwanie się i opadnięcie bryły piaskowca z czoła przodka przecinki. Przemieszczająca się bryła, o wymiarach 1,9 m x 0,7 m x 0,6 m, uderzyła w głowę górnika przodowego, w wyniku czego przewrócił się na spąg tracąc przytomność. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu, przez współpracowników, transportowano go na noszach w kierunku szybu. Podczas transportu lekarz, przybyły w pobliże miejsca zdarzenia o godz. 540, stwierdził zgon poszkodowanego w wyniku „poważnego” urazu głowy.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie w głowę górnika przodowego bryłą piaskowca, o wymiarach 1,9 m x 0,7 m x 0,6 m, odspojoną z niezabezpieczonego czoła przodka przecinki transportowej 21.
Przyczyna ta była następstwem przebywania poszkodowanego w miejscu niedozwolonym,
pod niezabezpieczonym przed oberwaniem się skał stropem i ociosem przodka.

W związku z zaistniałym wypadkiem śmiertelnym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej drążenia przecinki transportowej 21 w pokładzie 207, do czasu:

  • uregulowania w trybie dodatku do planu ruchu sposobu drążenia tego wyrobiska,
  • uzupełnienia brakującej opinki obudowy oraz wypełnienia pustej przestrzeni, pomiędzy obudową a wyłomem, po stronie południowo-zachodniej,

II. Zalecił:

  1. W przypadku wydania decyzji przez Prokuratora o przeprowadzeniu sekcji zwłok górnika przodowego, niezwłoczne poinformowanie Dyrektora OUG w Katowicach o wynikach tych badań.
  2. Ponownie przeszkolić pracowników oddziałów robót przygotowawczych, którzy są zatrudnieni przy drążeniu wyrobisk korytarzowych w zakresie zasad bezpiecznego prowadzenia prac.
  3. Z okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych
    w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry