18 07 2019 1

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                             

 Katowice, dnia 24 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 45/2019/EW

o wypadku – urazu twarzoczaszki, zaistniałym w dniu 18.07.2019 r., o godzinie 1340, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, któremu uległ ślusarz.

Wypadek zaistniał w pochylni 580a, na poziomie 665 m, w pokładzie 510, którą drążono z wykorzystaniem kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w.

W dniu 18.07.2019 r. na zmianie pierwszej, rozpoczynającej się o godzinie 600 z powodu zerwania prawej gąsienicy, kombajn pozostawiono około 1,5 m od wyłomu wyrobiska i w odległości 2,3 m od ociosu zachodniego. Wyrobisko w tym miejscu o wysokość około 3,8 m, szerokości około 6 m, wykonane było w obudowie łukowej podatnej typu ŁP12 V32/4/A.

W tym samym dniu, w pochylni 580a na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1100 zatrudniony był ślusarz oddziału mechanicznego MMUD-2. Około godziny 1340 przystąpił on do wymiany dwóch uszkodzonych członów prawej gąsienicy kombajnu chodnikowego. W trakcie wykonywania pracy, ślusarz został uderzony nieznanym elementem w twarz, doznając urazu.

Górnicy zatrudnieni w pochylni niezwłocznie udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu. Przytomnego ślusarza przetransportowano pod szyb Wacław i wydano na powierzchnię. Lekarz zakładowy wystawił opinię: „uraz twarzoczaszki”. Poszkodowany karetką pogotowia ratunkowego został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku – urazu twarzoczaszki ślusarza, było uderzenie w twarz nieznanym przedmiotem.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

wstrzymał:

  1. ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia prac związanych z naprawą zerwanej prawej gąsienicy kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w, eksploatowanego w pochylni 580a w pokładzie 510 na poziomie 665 m, do czasu dokonania zabezpieczenia miejsca wykonywanej naprawy przed niekontrolowanym przemieszaniem się brył skalnych z czoła przodka,
  2. eksploatację kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w w pochylni 580a w pokładzie 510 na poziomie 665 m, do czasu dokonania naprawy uszkodzonej prawej gąsienicy oraz przeprowadzenia, ponownego komisyjnego odbioru kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w,

oraz nakazał:

  1. prowadzenie dalszych prac w pogorszonych warunkach górniczo-geologicznych, związanych z drążeniem pochylni 580a w pokładzie 510 na poziomie 665 m, zgodnie z zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego „Technologią prowadzenia robót przodkowych w wyrobiskach korytarzowych na odcinkach pogorszonych warunków górniczo-geologicznych”,
  2. bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach z okolicznościami wypadku urazu twarzoczaszki, zaistniałego w dniu 18.07.2019 r., o godzinie 1340 w rejonie przodka pochylni 580a na poziomie 665 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry