18 07 2019 2

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                  

      Katowice, dnia 30 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 47/2019/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu powstałym w związku z wykonywaniem robót strzałowych – przemieszczenie odłamka skalnego poza strefę rozrzutu, zaistniałym w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1008 w odkrywkowym zakładzie górniczym „Małogoszcz” w Małogoszczu, należącym do przedsiębiorcy Lafarge Cement S.A.

W zakładzie górniczym „Małogoszcz” wydobywane są z użyciem środków strzałowych wapienie i margle systemem ścianowym zabierkowym, z różnokierunkowym postępem, w wyrobisku wgłębnym trzema piętrami eksploatacyjnymi.

Roboty strzałowe wykonywano metodą strzelania ładunkami MW typu ANFO w długich otworach pionowych, w centralnej części wyrobiska, w obrębie 3 piętra ściany zachodniej o rzędnej spągu +230 m n.p.m. i wysokości ściany około 15 m – na podstawie planu ruchu zakładu górniczego sporządzonego na okres od 29.10.2014 r. do 28.10.2020 r. i dokumentacji strzałowej zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 1.10.2018 r.

W dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1008 odpalono serię ładunków MW w 16 otworach odwierconych w trzech szeregach. W otworach zastosowano ładunek ciągły, po dwa ładunki udarowe w otworze.

W wyniku robót strzałowych nastąpiło między innymi przemieszczenie odłamka skalnego o wymiarach 14x10x9 cm na odległość 350 m od miejsca odstrzału i jednocześnie 150 m poza określoną w planie ruchu zakładu górniczego strefę rozrzutu wyznaczoną w  oparciu o ustalenia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego. Upadający odłamek uderzył w zaparkowany obok wiaty remontowej samochód typu furgon powodując uszkodzenie jego dachu – pęknięcie i otwór o wymiarach 11x12 cm. Zdarzenie nie spowodowało skutków wypadkowych.

Wysokość usypu urobku po wykonanym odstrzale wynosiła 3/4 wysokości ściany. W usypie znajdowały się nieliczne bryły nadgabarytowe. Na odsłoniętych fragmentach ściany poza usypem widoczne były zaburzenia w postaci szczelin, kawern z wkładkami gliniasto-ilastymi. Powierzchnia stropu ściany poprzecinana była równoległymi do jej górnej krawędzi szczelinami o głębokości od 0,8 do 1,5 m.

Na obecnym etapie prowadzonych badań nie można jednoznacznie określić przyczyn zdarzenia.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wstrzymał ruch zakładu górniczego „Małogoszcz” w części dotyczącej wykonywania robót strzałowych w centralnej części wyrobiska górniczego w 3 piętrze ściany zachodniej na poziomie +230 m n.p.m. oraz nakazał niezwłocznie dokonać czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego ruchu zakładu górniczego, polegających na:

  • zweryfikowaniu przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego, ekspertyzy strzałowej z czerwca 2018 r. pt. „Badanie zasięgów oddziaływań od robót strzałowych w zakładzie górniczym Małogoszcz” w zakresie przyjętych parametrów robót strzałowych, ze szczególnym uwzględnieniem występujących warunków geologiczno-górniczych w centralnej części wyrobiska w 3 piętrze ściany zachodniej,
  • zweryfikowaniu dokumentacji strzałowej dla strzelania metodą długich otworów pionowych, uwzględniając ustalenia ww. ekspertyzy,
  • dostosowaniu prowadzenia eksploatacji w centralnej części wyrobiska górniczego w 3 piętrze ściany zachodniej do występujących tam warunków geologiczno-górniczych, w sposób określony przez kierownika ruchu zakładu górniczego – zapewniający bezpieczeństwo powszechne,

a także uwarunkował wznowienie robót strzałowych w tym rejonie koniecznością ustalenia przyczyn i okoliczności rozrzutu odłamka skalnego poza wyznaczoną strefę rozrzutu przez komisję powołaną przez przedsiębiorcę.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry